2019.gads

Rundāles novada dome rīko zemes nomas izsoli nekustamajam īpašumam „Mācību poligons”, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, kadastra numurs 4076 007 0093, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0030, 9,6ha platībā.
Pieteikties izsolei iespējams līdz 25.11.2019, plkst.12:00.
Izsoles objekta apskates vietu un laiku var noteikt, vienojoties ar kontaktpersonu izsoles jautājumos t. 28609107.
Izsoles vieta un laiks – Rundāles novada dome (Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts, Rundāles novads), 25.11.2019. plkst.14.00.
Rundāles novada dome rīko īres tiesību izsoli - Rundāles novada domes nekustamajiem īpašumiem:
Dzīvoklis Nr.26 daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā „Zelmeņi”, ar kadastra Nr. 4076 003 0547 001 026, Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā ar kopējo platību 35,2m2; Izsole notiks 2019.gada 25.novembrī plkst.14:00;

Dzīvoklis Nr.32 daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā „Zemzari”, ar kadastra Nr. 4076 003 0548 002 032, Pilsrundāle, Rundāles pagastā, Rundāles novadā ar kopējo platību 33,2m²; Izsole notiks 2019.gada 25.novembrī plkst.14:00;

Pieteikties izsolei līdz 2019.gada 25.novembra plkst.12:00
Kontaktpersona izsoles jautājumos – Aigars Sietiņš, mob. tālrunis 28609107.
Izsoles vieta un laiks – Rundāles novada dome (Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts, Rundāles novads), 25.11.2019. plkst.14.00.
Rundāles novada dome atklātā mutiskā izsolē pārdod nekustamo īpašumu „Indru kaltes”, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, kadastra numurs 4076 005 0061, ar kopējo platību 8.01 ha, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4076 005 0061.
 
Izsoles noteikumi
Zemes robežu plāns

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rundāles novada domē (Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts, Rundāles novads) darba laikā (darba dienās: no 8.00 -12.00 un 13.00 -17.00, pirmdienās līdz 18.30, piektdienās līdz 15.30). Informācija pa tālr. 63962298.

Izsoles vieta un laiks – Rundāles novada dome (Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts, Rundāles novads), 14.10.2019. plkst.14.00.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena EUR 22 500,00 (divdesmit divi tūkstoši pieci simti eiro) Nodrošinājuma nauda 10% no nosacītās cenas.

Izsoles objekta apskates vietu un laiku var noteikt, vienojoties ar kontaktpersonu izsoles jautājumos t. 28609107.
___________________________________________________________________________
Rundāles novada dome atklātā mutiskā izsolē pārdod nekustamā īpašuma „Grantiņi”, kadastra numurs 4096 007 0121, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4096 007 0120, Viesturu pagastā, Rundāles novadā, ar kopējo platību 2,921.
 
Izsoles noteikumi
Zemes robežu plāns

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rundāles novada domē (Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts, Rundāles novads) darba laikā (darba dienās: no 8.00 -12.00 un 13.00 -17.00, pirmdienās līdz 18.30, piektdienās līdz 15.30). Informācija pa tālr. 63962298.

Izsoles vieta un laiks – Rundāles novada dome (Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts, Rundāles novads), 14.10.2019. plkst.14.00.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena EUR 25 447,00 (divdesmit pieci tūkstoši četri simti četrdesmit septiņi eiro) Nodrošinājuma nauda 10% no nosacītās cenas.
___________________________________________________________________________
Rundāles novada dome atklātā mutiskā izsolē pārdod nekustamo īpašumu „Maldi”, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, kadastra numurs 4076 003 0437, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0437, ar kopējo platību 3,19 ha.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rundāles novada domes kancelejā (Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts, Rundāles novads) darba laikā (darba dienās: no 8.00 -12.00 un 13.00 -17.00, pirmdienās līdz 18.30, piektdienās līdz 15.30). 

Nekustamā īpašuma nosacītā cena EUR 22885 (divdesmit divi tūkstoši astoņi simti astoņdesmit pieci eiro). Nodrošinājuma nauda 10% no nosacītās cenas.
Izsoles vieta un laiks – Rundāles novada dome (Pilsrundāle 1, Pilsrundāle, Rundāles pagasts, Rundāles novads), 09.09.2019. plkst.14.00.
 
Izsoles objekta apskates vietu un laiku var noteikt, vienojoties ar kontaktpersonu izsoles jautājumos t.28609107.
___________________________________________________________________________
Rundāles novada dome rīko pārdošanas izsoli nekustamajam īpašumam „Rītausmas”, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, kadastra numurs 4076 008 0300, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0300, starpgabalu ar kopējo platību 24.97 ha.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rundāles novada domes kancelejā (Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts, Rundāles novads) darba laikā (darba dienās: no 8.00 -12.00 un 13.00 -17.00, pirmdienās līdz 18.30, piektdienās līdz 15.30). Informācija pa tālr. 63962298.

Pieteikties izsolei iespējams līdz 12.08.2019, plkst.12:00.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena EUR 186 674 (viens simts astoņdesmit seši tūkstoši seši simti septiņdesmit četri eiro).
Izsoles vieta un laiks – Rundāles novada dome (Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts, Rundāles novads), 12.08.2019. plkst.14.00.
Izsoles objekta apskates vietu un laiku var noteikt, vienojoties ar kontaktpersonu izsoles jautājumos t.28609107

Rundāles novada dome rīko pārdošanas izsoli nekustamajam īpašumam „Pupiņas”, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, kadastra numurs 4076 008 0095, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0372, ar kopējo platību 0,2076 ha.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rundāles novada domes kancelejā (Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts, Rundāles novads) darba laikā (darba dienās: no 8.00 -12.00 un 13.00 -17.00, pirmdienās līdz 18.30, piektdienās līdz 15.30). Informācija pa tālr. 63962298.

Pieteikties izsolei iespējams līdz 12.08.2019, plkst.12:00.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena EUR 2406
 (divi tūkstoši četri simti seši eiro).
izsoles vieta un laiks – Rundāles novada dome (Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts, Rundāles novads), 12.08.2019. plkst.14.00.
Izsoles objekta apskates vietu un laiku var noteikt, vienojoties ar kontaktpersonu izsoles jautājumos t. 28609107.

 Rundāles novada dome rīko pārdošanas izsoli nekustamajam īpašumam „Dzirnas”, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, kadastra numurs 4076 003 0654, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0653, ar kopējo platību 0,1771ha.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rundāles novada domes kancelejā (Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts, Rundāles novads) darba laikā (darba dienās: no 8.00 -12.00 un 13.00 -17.00, pirmdienās līdz 18.30, piektdienās līdz 15.30). Informācija pa tālr. 63962298.
Pieteikties izsolei iespējams līdz 12.08.2019, plkst.12:00.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena EUR 2106 (divi tūkstoši viens simts seši eiro).
Izsoles vieta un laiks – Rundāles novada dome (Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts, Rundāles novads), 12.08.2019. plkst.14.00.
Izsoles objekta apskates vietu un laiku var noteikt, vienojoties ar kontaktpersonu izsoles jautājumos t. 28609107.


 
Rundāles novada dome rīko pārdošanas izsoli nekustamajam īpašumam „Ciemati”, Svitenes pagastā, Rundāles novadā, kadastra numurs 4088001 0054, ar kopējo platību 2.79 ha, sastāvā ir viena neapbūvēta zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4088 001 0054.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rundāles novada domes kancelejā (Parka iela 7, Bērstele, Rundāles pagasts, Rundāles novads) darba laikā (darba dienās: no 8.30 -12.00 un 12.30 -17.00, pirmdienās līdz 18.30, piektdienās līdz 15.30). Informācija pa tālr. 63962298.

Pieteikties izsolei iespējams līdz 20.05.2019, plkst.12:00.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena EUR 17887,00 (septiņpadsmit tūkstoši astoņi simti astoņdesmit septiņi eiro).

Izsoles vieta un laiks – Rundāles novada dome (Parka iela 7, Bērstele Rundāles pagasts, Rundāles novads), 20.05.2019. plkst.14.00.

Izsoles objekta apskates vietu un laiku var noteikt, vienojoties ar kontaktpersonu izsoles jautājumos t. 26641544.

 
Rundāles novada dome atklātā mutiskā izsolē pārdod nekustamo īpašumu „Apauši”, 4076 003 0434, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0349, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, ar kopējo platību 1583 m2.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rundāles novada domes kancelejā (Parka iela 7, Bērstele, Viesturu pagasts, Rundāles novads, LV-3927) darba laikā (darba dienās: no 8.30 -12.00 un 12.30-17.00, pirmdienās līdz 18.30, piektdienās līdz 15.30), no 07.02.2019. līdz 18.03.2019.
Izsoles vieta un laiks – Rundāles novada domē (Parka iela 7, Bērstele, Viesturu pagasts, Rundāles novads, LV-3927), 18.03.2019. plkst.14.00.

 


Nekustamā īpašuma nosacītā cena EUR 1992 (viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit divi eiro) Nodrošinājuma nauda 10% no nosacītās cenas.

Izsoles objekta apskates vietu un laiku var noteikt, vienojoties ar kontaktpersonu - t. 28609107.

Rundāles novada dome atklātā mutiskā izsolē pārdod nekustamo īpašumu „Indru kaltes”, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, kadastra numurs 4076 005 0061, ar kopējo platību 8.01 ha, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4076 005 0061.

 
Izsoles noteikumi
Zemes robežu plāns

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rundāles novada domē (Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts, Rundāles novads) darba laikā (darba dienās: no 8.00 -12.00 un 13.00 -17.00, pirmdienās līdz 18.30, piektdienās līdz 15.30). Informācija pa tālr. 63962298.

Izsoles vieta un laiks – Rundāles novada dome (Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts, Rundāles novads), 14.10.2019. plkst.14.00.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena EUR 22 500,00 (divdesmit divi tūkstoši pieci simti eiro) Nodrošinājuma nauda 10% no nosacītās cenas.

Izsoles objekta apskates vietu un laiku var noteikt, vienojoties ar kontaktpersonu izsoles jautājumos t. 28609107.
___________________________________________________________________________
Rundāles novada dome atklātā mutiskā izsolē pārdod nekustamā īpašuma „Grantiņi”, kadastra numurs 4096 007 0121, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4096 007 0120, Viesturu pagastā, Rundāles novadā, ar kopējo platību 2,921.
 
Izsoles noteikumi
Zemes robežu plāns

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rundāles novada domē (Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts, Rundāles novads) darba laikā (darba dienās: no 8.00 -12.00 un 13.00 -17.00, pirmdienās līdz 18.30, piektdienās līdz 15.30). Informācija pa tālr. 63962298.

Izsoles vieta un laiks – Rundāles novada dome (Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts, Rundāles novads), 14.10.2019. plkst.14.00.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena EUR 25 447,00 (divdesmit pieci tūkstoši četri simti četrdesmit septiņi eiro) Nodrošinājuma nauda 10% no nosacītās cenas.

Izsoles objekta apskates vietu un laiku var noteikt, vienojoties ar kontaktpersonu izsoles jautājumos t. 28609107.

 

Lapa atjaunota: 07.01.2020. 16:59
Eiropas Gada pašvaldība
Notikumu kalendārs

Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk