2020.gads

IZSOLES - NOSLĒGUŠĀS
 
Rundāles novada dome rīko zemes nomas tiesību izsoli:
 
Nekustamā īpašuma “Kreimenes”, Rundāles pagasts, Rundāles novads kadastra numurs 4076 008 0392, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0386
Pieteikties izsolei iespējams līdz 14.12.2020, plkst.12:00.
Izsoles objekta apskates vietu un laiku var noteikt, vienojoties ar kontaktpersonu izsoles jautājumos t. 29441971.
Izsoles vieta un laiks – Rundāles novada dome (Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts, Rundāles novads), 14.12.2020. plkst.14.00.
 
_____________________________________________
 
Rundāles novada dome rīko zemes nomas tiesību izsoli:
 
Rundāles novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma “Jusku lauki”, Viesturu pagasts, kadastra numurs 4096 004 0247, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4096 004 0245.
Pieteikties izsolei iespējams līdz 23.11.2020, plkst.12:00.
Izsoles objekta apskates vietu un laiku var noteikt, vienojoties ar kontaktpersonu izsoles jautājumos t. 29441971.
Izsoles vieta un laiks – Rundāles novada dome (Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts, Rundāles novads), 23.11.2020. plkst.14.00. 
_____________________________________________
 
Rundāles novada dome atklātā mutiskā izsolē pārdod:
 
- nekustamo īpašumu „Mazmežotnes dīķi”, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, kadastra numurs 4076 004 0047, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4076 004 0047, 11.57 ha platībā, īpašuma nosacītā cena EUR 16 333 (sešpadsmit tūkstoši trīs simti trīsdesmit trīs eiro); >> IZSOLES NOTEIKUMI (PielikumsPielikumsPielikums)
Nodrošinājuma nauda 10% no nosacītās sākumcenas.
Pieteikties izsolei līdz 2020.gada 9.novembrim plkst.12:00
Izsoļu vieta un laiks – Rundāles novada dome (Pilsrundāle 1, Pilsrundāle, Rundāles pagasts, Rundāles novads), 09.11.2020. plkst.14.00.
_____________________________________________
 
Nodrošinājuma nauda 10% no nosacītās sākumcenas.
Pieteikties izsolei līdz 2020.gada 9.novembrim plkst.12:00
Izsoļu vieta un laiks – Rundāles novada dome (Pilsrundāle 1, Pilsrundāle, Rundāles pagasts, Rundāles novads), 09.11.2020. plkst.14.00.
_____________________________________________
 
- nekustamo īpašumu - dzīvokli Nr.2 ar kopējo platību 55.1 m2daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā „Punslavas 6”, Punslavās, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, kadastra numurs 4076 900 0470, nekustamā īpašuma nosacītā cena EUR 1 646 (viens tūkstotis seši simti četrdesmit seši eiro) >> IZSOLES NOTEIKUMI
Nodrošinājuma nauda 10% no nosacītās sākumcenas.
Pieteikties izsolei līdz 2020.gada 9.novembrim plkst.12:00
Izsoļu vieta un laiks – Rundāles novada dome (Pilsrundāle 1, Pilsrundāle, Rundāles pagasts, Rundāles novads), 09.11.2020. plkst.14.00.
 
Kontaktpersonas izsoles jautājumos – Aivars Okmanis, mob. tālrunis 29441971, jautājumos par izsoles Objektu – Aigars Sietiņš, mob. tālr. 28609107.
Informācija pa tālr. 63962298; 26349298.
_________________________________________
 
Rundāles novada dome atklātā mutiskā izsolē pārdod:
Kontaktpersonas izsoles jautājumos – Aivars Okmanis, mob. tālrunis 29441971, jautājumos par izsoles Objektu – Aigars Sietiņš, mob. tālr. 28609107.
Informācija pa tālr. 63962298; 26349298.

- nekustamo īpašumu „Eglītes 1”, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, kadastra numurs 4076 010 0039, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4076 010 0039, 2.33 ha platībā >> IZSOLES NOTEIKUMI
Pieteikties izsolei līdz 2020.gada 5.oktobrim plkst.12:00
Izsoles vieta un laiks – Rundāles novada dome (Pilsrundāle 1, Pilsrundāle, Rundāles pagasts, Rundāles novads), 05.10.2020. plkst.14.00.
_________________________________________

- nekustamo īpašumu „Rundas”, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, kadastra numurs 4076 010 0073, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4076 010 0029, 20.49 ha platībā >> IZSOLES NOTEIKUMI
Pieteikties izsolei līdz 2020.gada 5.oktobrim plkst.12:00
Izsoles vieta un laiks – Rundāles novada dome (Pilsrundāle 1, Pilsrundāle, Rundāles pagasts, Rundāles novads), 05.10.2020. plkst.14.00.
__________________________________________

- nekustamo īpašumu „Mazrundas”, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, kadastra numurs 4076 010 0074, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4076 010 0044, 11.18 ha platībā >> IZSOLES NOTEIKUMI
 
Pieteikties izsolei līdz 2020.gada 5.oktobrim plkst.12:00
Izsoles vieta un laiks – Rundāles novada dome (Pilsrundāle 1, Pilsrundāle, Rundāles pagasts, Rundāles novads), 05.10.2020. plkst.14.00.
___________________________________________
 
- nekustamo īpašumu „Grodi”, Viesturu pagasts, Rundāles novads kadastra numurs 40960070169, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4096 007 0204 un 4096 007 0365, 1,8625 ha platībā >> IZSOLES NOTEIKUMI
 
Pieteikties izsolei līdz 2020.gada 5.oktobrim plkst.12:00
Izsoles vieta un laiks – Rundāles novada dome (Pilsrundāle 1, Pilsrundāle, Rundāles pagasts, Rundāles novads), 05.10.2020. plkst.14.00
___________________________________________

- nekustamo īpašumu “Indras”, Rundāles pagasts, Rundāles novads kadastra numurs 4076 005 0054, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4076 005 0054, 0,3660 ha platība >> IZSOLES NOTEIKUMI
Pieteikties izsolei līdz 2020.gada 5.oktobrim plkst.12:00
Izsoles vieta un laiks – Rundāles novada dome (Pilsrundāle 1, Pilsrundāle, Rundāles pagasts, Rundāles novads), 05.10.2020. plkst.14.00
____________________________________________
 
- nekustamo īpašumu, dzīvokli Nr.39 daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā „Zemzari”, Pilsrundāle, Rundāles pag., Rundāle nov. - ar kopējo platību 70.2 m² >> IZSOLES NOTEIKUMI
Pieteikties izsolei līdz 2020.gada 5.oktobrim plkst.12:00
Izsoles vieta un laiks – Rundāles novada dome (Pilsrundāle 1, Pilsrundāle, Rundāles pagasts, Rundāles novads), 05.10.2020. plkst.14.00.
____________________________________________
 
Izsoles vieta un laiks – Rundāles novada dome (Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts, Rundāles novads), 19.10.2020. plkst.14.00. 
____________________________________________
Rundāles novada dome rīko īres tiesību izsoli - nekustamam īpašumam, dzīvoklim Nr.39 daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā „Zemzari”, Pilsrundāle, Rundāles pag., Rundāle nov. ar kopējo platību 70,2 m²
 
 
Pieteikties izsolei līdz 2020.gada 20.jūlija plkst.12:00
 
Objekta apskates vieta un laiks – „Zemzari” dz.39, Pilsrundāle, Rundāles pag., Rundāles nov., pēc iepriekšējas vienošanās ar kontaktpersonu – Rundāles novada domes izpilddirektoru Aigaru Sietiņu, mob. tālr. 28609107.
 
Izsoles vieta un laiks – Rundāles novada dome (Pilsrundāle 1, Pilsrundāle, Rundāles pagasts, Rundāles novads), 20.07.2020. plkst.14.00.
 
 

Rundāles novada dome atklātā mutiskā izsolē pārdod nekustamā īpašuma „Aplociņi”, kadastra numurs 4076 003 0521, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0521, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, ar kopējo platību 2,6 ha. 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties līdz 15.06.2020 >> Pielikums >>
Izsoles vieta un laiks – Rundāles novada dome, 15.06.2020. plkst.14.00.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena EUR 13 750 (trīspadsmit tūkstoši septiņi simti piecdesmit eiro). Nodrošinājuma nauda 10% no nosacītās cenas.
Izsoles objekta apskates vietu un laiku var noteikt, vienojoties ar kontaktpersonu izsoles jautājumos t.28609107.

__________________________________________________________________________________________________

Rundāles novada dome atklātā mutiskā izsolē pārdod nekustamā īpašuma „Duksti”, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, kadastra numurs 4076 003 0200, zemes vienību - starpgabalu ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0173, 3,32 ha platībā. 
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties līdz 15.06.2020 >>
Izsoles vieta un laiks – Rundāles novada dome,15.06.2020. plkst.14.00.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena EUR 14 896.00 (četrpadsmit tūkstoši astoņi simti deviņdesmit seši eiro, 00 centi). Nodrošinājuma nauda 10% no nosacītās cenas.
Izsoles objekta apskates vietu un laiku var noteikt, vienojoties ar kontaktpersonu izsoles jautājumos t.28609107.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 44.panta astotās daļas 1.punktu, uz izsoli ir tiesīgi pieteikties zemes īpašnieki vai kopīpašnieki, kuru zemēm piegul Objekts.
Pieteikumus ir tiesības iesniegt Rundāles novada domē (Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts, Rundāles novads), līdz 15.06.2020. plkst.12.00:
1. Rundāles pagasta nekustamā īpašuma “Upmaļi”, kadastra numurs 4076 003 0089, īpašniekam;
2. Rundāles pagasta nekustamā īpašuma “Bukši”, kadastra numurs 4076 003 0174, īpašniekam;

__________________________________________________________________________________________________
Rundāles novada dome rīko īres tiesību izsoli - nekustamam īpašumam, dzīvoklim Nr.39 daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā „Zemzari”, Pilsrundāle, Rundāles pag., Rundāle nov.
Pieteikties izsolei līdz 2020.gada 18.maijam plkst.12:00
Objekta apskates vieta un laiks – „Zemzari” dz.39, Pilsrundāle, Rundāles pag., Rundāles nov., pēc iepriekšējas vienošanās ar kontaktpersonu – Rundāles novada domes izpilddirektoru Aigaru Sietiņu, mob. tālr. 28609107.
Izsoles vieta un laiks – Rundāles novada dome (Pilsrundāle 1, Pilsrundāle, Rundāles pagasts, Rundāles novads), 15.06.2020. plkst.14.00.
 
_____________________________________________________________________________________________
Rundāles novada dome atklātā mutiskā izsolē pārdod nekustamo īpašumu - dzīvokli Nr.12 (kadastra Nr. 4076 900 0371) ar kopējo platību 67,8 m², daudzdzīvokļu mājā „Zemzari”, Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā.

Izsoles vieta un laiks – Rundāles novada dome (Pilsrundāle 1, Pilsrundāle, Rundāles pagasts, Rundāles novads), 18.05.2020. plkst.14.00.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena ir noteikta EUR 9785.70 (deviņi tūkstoši septiņi simti astoņdesmit pieci eiro un 70 centi). Nodrošinājuma nauda 10% no nosacītās cenas.

Izsoles objekta apskates vietu un laiku var noteikt, vienojoties ar kontaktpersonu izsoles jautājumos pa tālruni 28609107.

Izsoles noteikumi

______________________________________________________________________________________________

Rundāles novada dome rīko zemes nomas tiesību izsoli Rundāles novada pašvaldībai piekritīgam nekustamam īpašumam „Priežpuri 1”, kadastra apzīmējumu 4076 001 0053, Rundāles pagastā, Rundāles novadā ar kopējo platību 7.1 ha.

Pieteikties izsolei līdz 2020.gada 20.aprīlim plkst.12:00
Kontaktpersona izsoles jautājumos – Aigars Sietiņš, mob. tālrunis 28609107.
Izsoles vieta un laiks – Rundāles novada dome (Pilsrundāle 1, Pilsrundāle, Rundāles pagasts, Rundāles novads), 2020.gada 20.aprīlī plkst.14:00.
______________________________________________________________________________________________
 
Rundāles novada dome rīko īres tiesību izsoli - nekustamam īpašumam, dzīvoklim Nr.30 daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā „Zemzari”, Pilsrundāle, Rundāles pag., Rundāle nov.
Pieteikties izsolei līdz 2020.gada 20.aprīlim plkst.12:00
Objekta apskates vieta un laiks – „Zemzari” dz.30, Pilsrundāle, Rundāles pag., Rundāles nov., pēc iepriekšējas vienošanās ar kontaktpersonu – Rundāles novada domes izpilddirektoru Aigaru Sietiņu, mob. tālr. 28609107.
Izsoles vieta un laiks – Rundāles novada dome (Pilsrundāle 1, Pilsrundāle, Rundāles pagasts, Rundāles novads), 2020.gada 20.aprīlī plkst.14:00.
______________________________________________________________________________________________
Rundāles novada dome rīko īres tiesību izsoli - nekustamam īpašumam, dzīvoklim Nr.38 daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā „Zemzari”, Pilsrundāle, Rundāles pag., Rundāle nov.
Pieteikties izsolei līdz 2020.gada 20.aprīlim plkst.12:00
Objekta apskates vieta un laiks – „Zemzari” dz.38, Pilsrundāle, Rundāles pag., Rundāles nov., pēc iepriekšējas vienošanās ar kontaktpersonu – Rundāles novada domes izpilddirektoru Aigaru Sietiņu, mob. tālr. 28609107.

 

Izsoles vieta un laiks – Rundāles novada dome (Pilsrundāle 1, Pilsrundāle, Rundāles pagasts, Rundāles novads), 2020.gada 20.aprīlī plkst.14:00.
_______________________________________________________________________________________________
Rundāles novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod tās īpašumā esošo nekustamo īpašumu „Āboliņi”, kas sastāv no šādiem dzīvokļu īpašumiem: dzīvokļa Nr.1 (kadastra Nr. 4076 900 0436) ar kopējo platību 85,6 m², dzīvokļa Nr.3 (kadastra Nr. 4076 900 0374) ar kopējo platību 39,00 m², dzīvokļa Nr.4 (kadastra Nr. 4076 900 0437) ar kopējo platību 30,00 m², dzīvokļa Nr.6 (kadastra Nr. 4076 900 00375) ar kopējo platību 29,70 m², dzīvokļa Nr.7 (kadastra Nr. 4076 900 0376) ar kopējo platību 43,00 m², dzīvokļa Nr.8 (kadastra Nr. 4076 900 0377), ar kopējo platību 46,30 m² dzīvokļa Nr.9 (kadastra Nr. 4076 900 0438) ar kopējo platību 13,20 m², nekustamo īpašumu (dzīvokļu) kopību Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā.
Pieteikties izsolei var līdz 17.02.2020. plkst.12.00
Izsoles vieta un laiks – Rundāles novada dome (Pilsrundāle 1, Pilsrundāle, Rundāles pagasts, Rundāles novads), 17.02.2020. plkst.14.00.
Nekustamā īpašuma kopības vērtība ir noteikta EUR 10835.00 (desmit tūkstoši astoņi simti trīsdesmit pieci eiro). Nodrošinājuma nauda 10% no nosacītās cenas.
Izsoles objekta apskates vietu un laiku var noteikt, vienojoties ar kontaktpersonu izsoles jautājumos t.28609107.

 

Lapa atjaunota: 05.01.2021. 14:47
Eiropas Gada pašvaldība
Notikumu kalendārs

Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk