Kapsētu administratīvo pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana Latvijas un Lietuvas pārrobežu reģionos

Programma: Interreg V-A Latvijas–Lietuvas programma 2014.-2020.gadam.
 
Projekts: LLI-437 “Kapsētu administratīvo pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana Latvijas un Lietuvas pārrobežu reģionos”.
 
Projekta saīsinājums: Digitālā kapsēta
 
Projekta ilgums: 01.05.2020 – 30.04.2022 (24 mēneši).
 
Vadošais partneris: Biržu rajona pašvaldības pārvalde (LT), www.birzai.lt
 
Projekta partneri:      Rundāles novada dome (LV), www.rundale.lv
                                    Iecavas novada pašvaldības administrācija (LV) www.iecava.lv
                                    Neretas novada dome (LV), www.neretasnovads.lv
 
Projekta mērķi: Projekts atvieglos administratīvās procedūras, kas saistītas ar apbedīšanas atļauju izdošanu. Patlaban šī procedūra izmaksu ziņā nav efektīva, tā ir lēna, neērta un laikietilpīga. Tiks  digitalizētas 140 kapsētas: radītas digitālās datubāzes un kapsētu kartes, nopirkti 14 datori darbam ar kapsētu digitālajām datubāzēm un kartēm. Pēc mācībām un pieredzes apmaiņas ar projekta partneriem tiks uzlabota administratīvo pakalpojumu sniedzēju kapacitāte un organizētas informatīvās kampaņas  iedzīvotājiem  Biržu, Rundāles, Iecavas un Neretas pašvaldībās par jaunajām iespējām kapsētu apsaimniekošanā, apbedīšanas atļauju izdošanā un par digitālajām kartēm. Tas kapsētu apsaimniekošanu  padarīs efektīvāku, jo atļauju saņemšana ģimenes kapu izveidei, jaunu kapavietu piešķiršana, atļauja kapavietu atjaunošanai un tuvinieku apbedījuma vietas identificēšana kapsētā būs ātrāka un daudz vienkāršāka. Projekta rezultātā vietējie administratīvie pakalpojumi Biržu, Rundāles, Iecavas un Neretas pašvaldībās būs daudz pieejamāki un efektīvāki.
 
Projektā plānotās aktivitātes:
1.    Vietējo pārvaldes dienestu sniegto pakalpojumu effektivitātes un pieejamības stiprināšana:
·         104 kapsētu digitalizēšana Biržos (58 ha);
·         10 kapsētu digitalizēšana Rundālē (27 ha);
·         10 kapsētu digitalizēšana Iecavā (15 ha);
·         16 kapsētu digitalizēšana Neretā (28 ha);
·         Tiks iegādātas 8 atbilstošas iekārtas Biržiem;
·         Tiks iegādātas 3 iekārtas Rundālei;
·         Tiks iegādāta 1 iekārta Iecavai;
·         Tiks iegādātas 3 iekārtas Neretai.
·         Tiks ierīkots 988 m garš žogs Sila kapos Iecavā.
2.    Četru vietējo pārvaldes pakalpojumu sniedzošo iestāžu kapacitātes, sadarbības un informētības stiprināšana:
·         Specializēta apmācība pārvaldes pakalpojumu sniedzējiem LT (1 pasākums);
·         Specializēta apmācība pārvaldes pakalpojumu sniedzējiem LV (3 pasākumi);
·         Pieredzes apmaiņas pasākums vietējo pārvaldes pakalpojumu sniedzējiem LT (1 pasākums):
·         Pieredzes apmaiņas pasākums vietējiem pārvaldes pakalpojumu sniedzējiem LV (3 pasākumi).
 
Projektā sasniedzamie rezultāti:
·         140 kapsētu digitalizēšana LT un LV;
·         15 aprīkojuma vienības, kas iegādātas pārvaldes pakalpojumu sniedzējiem LT un LV;
·         Iecavā izveidots 1 žogs (LV);
·         2 specializētas apmācības pārvaldes pakalpojumu sniedzējiem, kas organizētas LT un LV;
·         2 pieredzes apmaiņas pasākumi vietējo pārvaldes pakalpojumu sniedzējiem, kas organizēti LT un LV.
 
Kopējais projekta finansējums: 485 054,92 EUR (t.sk. ERAF līdzfinansējums 412 296,66 EUR)
 
Rundāles novada finansējums: 72 343.22 EUR (t.sk. ERAF līdzfinansējums 61 491,73 EUR) nacionālais finansējums (15 %) EUR 10 851,49 (5 % no kopējām izmaksām - Latvijas valsts, 10 % Rundāles novada dome)
 
Projektu līdzfinansē: Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programma 2014.–2020. gadam

www.latlit.eu; www.europa.eu

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Rundāles novada dome, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

AKTUALITĀTES:

Novada kapsētās uzsāks kapa vietu fotografēšanu digitālajām kartēm (07.01.2020.)

Rundāles novadā digitalizēs kapsētas (16.07.2020.)

________________________________________________________________________

Programme: Interreg V-A Latvia – Lithuania Programme 2014-2020.
Project: LLI-437 “Improvement of efficiency and availability of administrational cemetery management  services in cross border regions of Latvia and Lithuania”.
Project acronym: Digital cemetery
Project duration: 01.05.2020 – 30.04.2022 (20 months).
Lead partner: Birzai district municipality administration (LT), www.birzai.lt
Project partners:    Rundāle Local Municipality (LV), www.rundale.lv
                                    Administration of Iecava County Municipality (LV), www.iecava.lv 
                                    Nereta Municipality (LV), www.neretasnovads.lv
Project aims to simplify administrative procedures, related to issuing permits for burial. At the moment this procedure is cost-inefficient, slow, inconvenient and time consuming. 140 cemeteries will be digitalized: digital databases and maps of cemeteries will be created, 14 laptops for the work with digital cemetery data base and maps will be purchased. After trainings and experience exchange among project partners, capacity of administrational service providers will be improved  and informational campaigns to inform inhabitants about new possibilities of cemetery managements, issue of permits for burial and digital cemetery maps will be organized in  Birzai, Rundale, Iecava and Nereta municipalities. This will make cemetery management more effective, as getting permission for burial in family graves, allocation of new graves, permits for reconstruction of graves, and identification of persons buried in the cemetery of close relatives will be faster and simpler. Project will result in more accessible and efficient local administrative services in Birzai, Rundale, Iecava and Nereta municipalities.
Planned project activities:
1.    Strengthening the efficiency and accessibility of local administrational services:
·         104 cemeteries will be digitalized in Biržai (58 ha);
·         10 cemeteries will be digitalized in Rundale (27 ha);
·         10 cemeteries will be digitalized in Iecava (15 ha);
·         16 cemeteries will be digitalized in Nereta (28 ha);
·         8 pieces of related equipment will be bought for Biržai;
·         3 pieces of related equipment will be bought for Rundale;
·         1 piece of related equipment will be bought for Iecava;
·         3 pieces of related equipment will be bought for Nereta.
·         988 m length fence established in Sila kapi in Iecava.
2.    Strengthening capacity, cooperation and knowledge of 4 local administrational services provider institutions:
·         Specialized training for administrational service providers in LT (1 event);
·         Specialized training for administrational service providers in LV (3 events);
·         Exchange of experience event for local administrational service providers in LT (1 event);
·         Exchange of experience event for local administrational service providers in LV (3 events).
Results to be achieved in the project:
·         140 cemeteries digitalized in LT and LV;
·         15 pieces of equipment purchased for administrational service providers in LT and LV;
·         1 fence established in Iecava (LV);
·         2 specialized trainings for administrational service providers organized in LT and LV;
·         2 exchange of experience events for local administrational service providers in organized in LT and LV.
 
Overal Project budget: 485 054,92 EUR (including ERDF co-finance 412 296,66 EUR)
Partner budget (your budget): 227 224,61 EUR (including ERDF co-finance  193 140,91 EUR)
 

Project is co-financed by: Interreg V-A Latvia – Lithuania Programme 2014-2020, www.latlit.eu ; www.europa.eu

 

 

 

Atgriezties atpakaļ
Lapa atjaunota: 15.02.2021. 14:48
Eiropas Gada pašvaldība

Kalendārs

P
O
T
C
Pk
S
Sv
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk