Apstiprināts Rundāles novada domes budžets 2021.gadam

2021.gada 15.janvārī attālināti organizētā domes sēdē, piedaloties septiņiem no deviņiem deputātiem, apstiprināts pašvaldības budžets 2021.gadam.

Rundāles novada pašvaldības budžeta ieņēmumi 2021.gadā plānoti EUR 4890649 kopsummā un tos veido nodokļu ieņēmumi, nenodokļu ieņēmumi (no uzņēmējdarbības, nodevām, sodiem un sankcijām), pārējie nenodokļu ieņēmumi (no pašvaldības īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas), ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, kā arī transferti (mērķdotācijas, kas tiek saņemtas no atsevišķām ministrijām un pašvaldībām un paredzētas galvenokārt pedagogu darba samaksai, kā arī ES fondu finansēto projektu īstenošanai un pašvaldību maksājumiem par izglītības pakalpojumiem).

PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMI 2021.GADĀ.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) ieņēmumi ir galvenais Rundāles novada pašvaldības 2021.gada pamatbudžeta ieņēmumu avots, kas veido 38.62% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem. IIN prognoze 2021.gadam ir EUR 1887637, kas ir par EUR 277774 lielāks kā 2020.gadā. Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti plānoti EUR 1843732 apmērā jeb 32.60% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem.
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem (telpu noma, zemes noma, izglītības pakalpojumi, komunālie pakalpojumi u.c) 2021.gadā tiek plānoti EUR 810592 apmērā, kas sastāda 16.52% no kopējiem plānotajiem budžeta ieņēmumiem. Dotācija no pašvaldību izlīdzināšanas fonda 2021.gadā plānota EUR 803371, kas no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem sastāda 14.09%, tā ir lielāka salīdzinot ar 2020.gadu par 171532 EUR.
Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) ieņēmumi 2021.gadā tiek plānoti EUR 503243 apmērā, tas sastāda 10.29% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem un ir par EUR 17400 mazāk nekā 2020.gadā. 
Pamatojoties uz ieņēmumu dinamiku 2020. gadā un prognozēm, nenodokļu ieņēmumi 2021.gadā tiek plānoti EUR 2480 (0,05%), naudas sodi un soda sankcijas - EUR 1000 (0,02%); dabas resursu nodokļa ieņēmumi - EUR 1600 (0.03%).
Rundāles novada pašvaldības ieņēmumu plānā valsts budžeta mērķdotācijas (16,8% no kopējiem budžeta ieņēmumiem):
·        izglītības funkciju nodrošināšanai 2021.gada plānotas astoņiem mēnešiem saskaņā ar likumu “Par valsts budžetu 2021. gadam” un veido EUR 465650. Kultūras ministrijas dotācija Mūzikas un mākslas skolai plānota EUR 20254. Mērķdotācijas specializētai izglītības iestādei pedagogu darba samaksai plānotas EUR 17184 Mērķdotācija asistenta pakalpojumu nodrošināšanai - EUR 46106. Mērķdotācija pašvaldību māksliniecisko kolektīvu atlīdzībai paredzēta EUR 2807, mērķdotācija mācību līdzekļu iegādei EUR 7101, mērķdotācija pašvaldības autoceļiem EUR 112340. Valsts budžeta dotācijas apmērs 1. līdz 4. klases skolēnu ēdināšanai plānots EUR 13512 apmērā (EUR 0.71 vienam skolēnam dienā). Atkarībā no skolēnu skaita izmaiņām iespējamas izmaiņas finansējuma apjomā.
·         Finansējums Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu īstenošanai 2021.gadā plānots EUR 102157 apmērā - atbilstoši konkrēto projektu apguves gaitai.
Valsts budžetu transfertu apjoms plānots, ņemot vērā nozaru ministriju sniegto informāciju par iespējamo finansējuma apmēru 2021.gadā, spēkā esošos normatīvos aktus, un noslēgtos līgumus par Eiropas Savienības struktūrfondu apguvi.

Pašvaldību budžeta transferti EUR 320834 apjomā 6.56% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem plānoti kā ieņēmumi no citām pašvaldībām par izglītības pakalpojumu nodrošināšanu.

PAMATBUDŽETA IZDEVUMI 2021.GADĀ.

Budžeta izdevumi, neieskaitot Valsts kases aizņēmumu pamatsummas atmaksas, plānoti EUR 7259044 apmērā.

Izdevumi EUR 627519 apmērā (8.64% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem) paredzēti pašvaldības pārvaldes funkciju nodrošināšanai, finanšu vadībai un klientu apkalpošanai, t.sk.:
·         Pašvaldības pārvaldes funkciju nodrošināšana EUR 440953;
·         Aizņēmumu apkalpošanas un procentu maksājumiem Valsts kasei EUR 15607;
·         Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas darbībai EUR 7800;
·         Sabiedrisko attiecību veidošanai, iedzīvotāju informēšanai un laikraksta publicēšanai, kā arī domes reprezentatīvajiem izdevumiem EUR 54704;
·         Neparedzētiem izdevumiem EUR 100000;
·         Vēlēšanu komisijas darbības nodrošināšanai EUR 8455.
Pašvaldības ekonomiskajai darbībai budžetā paredzētiEUR 2567776 (35.38% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem):
·         Projektam “Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībā EUR 16201;
·         Būvvaldes darbības nodrošināšanai EUR 16201;
·         Ceļu un ielu infrastruktūras uzturēšanai un projektēšanai EUR 157970;
·         Pašvaldības autoceļa A2 Mazrundāle -Vecrundāle posms 2.20km-667km seguma maiņa EUR 147668;
·         Informācijas tehnoloģiju un sistēmu uzturēšanai EUR 30449;
·         Projekts “‘Iepazīsti kaimiņu Zemgalē” EUR 1000;
·         Projekta “Ainava kā resurss: atbalsts jauniem pakalpojumiem un tūrismam” īstenošana EUR 238228;
·         “Latvijas Lietuvas Baltkrievijas projekta “Inovatīvs kultūras tūrisms” īstenošana EUR 83240;
·         Projekta “Svitenes muižas glābšanas darbi” īstenošana EUR 413241;
·         Nevalstisko organizāciju iniciatīvu atbalstam un projektu konkursam “Īsteno savu ideju Rundālē” EUR 18000;
·         Attīstības nodaļas darbības nodrošināšanai EUR 60559;
·         Projekta “Rundāles Avoti” īstenošanai EUR 528979;
·         Uzņēmējdarbības kompetenču centra darbības nodrošināšanai EUR 34465;
·         Autostāvlaukuma izbūvei pie Mežotnes baznīcas EUR 117163;
·         Mežotnes baznīcas rekonstrukcijas II kārtas un Mežotnes pilskalna ziemeļu ieejas projektēšana EUR 461284.
Citas pašvaldības izdevumu pozīcijas:
·        Sabiedriskā kārtība un drošība EUR 58877(0.81% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem),
·        Vides aizsardzība EUR 171024 (2.36%);
·        Veselības aprūpe EUR 10716 (0.15%);
·        Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana EUR 813547 (11.24%);
·        Atpūta, kultūra, reliģija (tai skaitā Kultūras nodaļas un Sporta nodaļas darbam) EUR 484398 (6.67 %)
·        Sociālā aizsardzība EUR 334920 (4.61%)Šajā sadaļā plānotie līdzekļi, paredzēti sociālā dienesta, bāriņtiesas, sociālo pabalstu izmaksai un pakalpojumu apmaksai par iedzīvotāju uzturēšanos citu pašvaldību sociālās aprūpes iestādēs. Sociālā palīdzības pabalstiem trūcīgām un maznodrošinātām personām un pārējai sociālajai palīdzībai plānots EUR 109012, asistentu pakalpojumiem EUR 28418, projekta “Atver sirdi Zemgalei” realizācijai EUR 7087.
 
IZGLĪTĪBA
Nozīmīgai pašvaldības izdevumu pozīcijai “Izglītība” 2021.gadā ieplānoti EUR 2190267 (30.17% no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem). No tiem Izglītības iestāžu darbības nodrošināšanai EUR 1903106. Mērķdotācija pedagoģisko darbinieku atalgojumam plānota astoņiem mēnešiem. Izdevumi ietver pedagogu un saimnieciskā personāla atlīdzību (mērķdotācija pedagoģisko darbinieku atalgojumam astoņiem mēnešiem), skolas ēku un telpu uzturēšanu un remontu, pirmsskolas izglītības iestāžu bērnu un skolēnu ēdināšanu, skolēnu pārvadājumus, norēķinus par izglītības savstarpējiem norēķiniem, pakalpojumu apmaksu, krājumu,materiālu, energoresursu, inventāra, grāmatu un periodikas preses iegādi. No pašvaldības līdzekļiem brīvpusdienu nodrošināšanai 5-6 gadīgajiem un 5.-12.klases skolēniem plānoti EUR 76496. Skolēnu pārvadājumiem nodrošināšanai paredzēti EUR 41490; ESF fonda un ERASMUS programmas finansētu projektu īstenošanai EUR 36510; Izglītības nodaļas darba nodrošināšanai EUR 33813;
Projektam “Latvijas skolas soma EUR 1890.
 
PROGRAMMA DIVU SAIMNIECIKSO GADU GRIEZUMĀ
Lai realizētu Rundāles novada Attīstības programmā 2019.-2025.gadam (apstiprināta ar Rundāles novada domes 2019. gada 31. janvāra lēmumu Nr. 14 “Par Rundāles novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam apstiprināšanu”) noteiktās vidēja termiņa prioritātes un rīcības virzienus, laika posmā no 2020.gada līdz 2022.gadam īstenoti un vēl paredzēts īstenot šādus investīciju projektus:
2020.gadā īstenots:
 • apgaismota gājēju celiņa izbūve gar Dzirnavu ūdenskrātuvi Pilsrundālē;
 • ūdenstorņa demontāža Svitenē Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta “Inovatīvs kultūras tūrisms: atslēga Rundāles un Svisločas pievilcības un konkurētspējas uzlabošanai” Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros;
 • gāzes vada izbūve Saulaines ciemā;
 • sadarbībā ar iedzīvotāju biedrībām, daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku energoefektivitātes projektu realizēšana (“Līvi”, “Saulaine 21”)
 • iekšējās ugunsdrošības pasākumu nodrošināšana un telpu renovācija Pilsrundāles vidusskolā (kāpņu telpa, vestibils pie aktu zāles);
 • Svitenes tautas nama energoefektivitātes pasākumi - elektroinstalācijas remonts, apgaismojuma rekonstrukcija, zāles sienu un griestu kosmētiskais remonts, griestu nesošo konstrukciju atjaunošana;
 • dienas aprūpes centra izveide bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem projekta “Aprīkojuma iegāde dienas aprūpes centra izveidei Rundāles novadā”;
 • Skolas ielas asfalta seguma atjaunošana Saulainē;
 • Burtnieku ielas asfalta seguma atjaunošana Viesturos;
 • autoceļa Pilsrundāle – Dzirnavu pietura pārbūve;
 • Upmales ielas un ceļa posma V1002 asfalta seguma uzlabošana Pilsrundālē;
 • Pagasta ielas Svitenē atjaunošana;
 • autostāvlaukuma rekonstrukcija Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta “Inovatīvs kultūras tūrisms: atslēga Rundāles un Svisločas pievilcības un konkurētspējas uzlabošanai” Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros;
 • “Rundāles Avoti” kompleksa (trīs pašvaldībai piederošas ēkas, izvietotas Rundāles pils muzeja tuvumā) rekonstrukcijas un pieguļošās teritorijas labiekārtošanas koncepcijas izstrāde;
 • Viesturu kultūras centra ēkas iekštelpu renovācija un teritorijas labiekārtošana.

2021.gadā turpinās:

 • Mežotnes baznīcas rekonstrukcijas 1.kārtas realizācija – baznīcas torņa rekonstrukcija projekta “Ainava kā resurss: atbalsts jauniem pakalpojumiem un tūrismam Rundālē, Raunā, Ropšā” Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros;
 • sadarbībā ar iedzīvotāju biedrībām, daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku energoefektivitātes projektu realizēšana (“Saulgrieži”, “Zelmeņi”, Blāzmas”);
 • publisko interneta piekļuves tīklu ierīkošana un esošo uzlabošana Eiropas Komisijas iniciatīvas “WiFi4EU” ietvaros;
 • autostāvlaukuma izbūve pie Mežotnes baznīcas;
 • Mežotnes pilskalna ziemeļu ieejas projektēšana;
 • Svitenes pils attīstības koncepcijas izstrāde.
2021.gadā plānots uzsākt/realizēt:
 • Svitenes pils ēkas rekonstrukcija un pieguļošās teritorijas, tai skaitā parka sakārtošanas koncepcijas izstrāde;
 • autoceļa Mazrundāle-Vecrundāle ceļa posma Spricēni-Vecrundāle remonts;
 • Jātnieku ielas Pilsrundālē asfalta seguma uzlabošana;
 • Bērsteles ielas seguma atjaunošana un Skolas ielas uzlabošanas darbi Viesturu pagastā
 • Ezera ielas posma asfalta seguma uzklāšana Svitenē;
 • Līvānu ielas apgaismojuma projektēšana un ierīkošana Saulainē;
 • rotaļu laukumu attīstīšana Rundāles novada apdzīvotās vietās;
 • iekšējās ugunsdrošības pasākumi Pilsrundāles vidusskolas Bērsteles struktūrvienībā un telpu renovācija (otra kāpņu telpa, aktu zāle) Pilsrundāles vidusskolā;
 • Pilsrundāles vidusskolas un tās struktūrvienību - Bērsteles skolas un Svitenes skolas apkārtnes labiekārtošana, pilnveidojot sporta un rotaļu laukumus;
 • Mežotnes baznīcas rekonstrukcijas II kārta;
 • “Rundāles Avoti” kompleksa rekonstrukcija un pieguļošās teritorijas labiekārtošana ar mērķi ierīkot Tūrisma informācijas centru un iznomāt telpas uzņēmējiem tūrisma pakalpojumu nodrošināšanai;
 • nekustamā īpašuma "Kreimenes", Saulainē (Kandavas lauksaimniecības tehnikuma Saulaines teritoriālās struktūrvienības dienesta viesnīca) rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde.
Norēķini par aizņēmumiem un aizņēmumu saistībām
Uz 2021.gada 1.janvāri pašvaldībai ir 19 aizņēmumu līgumi. Rundāles novada pašvaldības aizņēmumu neatmaksājamā daļa EUR 4583660. Atbilstoši valsts kases aizdevuma līguma atmaksas grafikiem aizņēmumu pamatsummas atmaksa plānota 2021.gadā EUR 364953, par pašvaldības parāda apkalpošanu EUR 12268, procentu maksāju valsts kasei par aizņēmumu summām EUR3339.
Pašvaldības saistības 2021.gadā, ievērtējot esošos aizņēmuma līgumus un plānotos aizņēmumus, tiek prognozēts līdz 10% atkarībā no piesaistīto kredītresursu apjoma. Naudas līdzekļu atlikums ziedojumos un dāvinājumos uz 2021.gada 1.janvāri EUR 5491; naudas līdzekļu atlikums pamatbudžetā uz 2021.gada 1.janvāri ir EUR 3250646.

 

 

 

Atgriezties atpakaļ
Lapa atjaunota: 22.01.2021. 15:02
Eiropas Gada pašvaldība

Kalendārs

P
O
T
C
Pk
S
Sv
1 23 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk