Atbalsts sociāli neaizsargātajiem. Noslēdzies projekts "SocialLife".

Ir noslēdzies vairāk kā divus gadus ilgais pārrobežu projekts sociālajā jomā, kas īstenots savstarpēji sadarbojoties ar Iecavas novada pašvaldību un Pakrojas pašvaldību Lietuvā. Projektā intensīvi realizētas aktivitātes gan sociālā riska mērķa grupām, gan sociālajiem darbiniekiem, būtiski uzlabojot sociālo pakalpojumu kvalitāti un atbalstu.

Atbalsts sociāli neaizsargātajām iedzīvotāju grupām

Rundāles un Iecavas novadu iedzīvotājiem tika organizētas apmācības ģimenēm, kurās ir locekļi ar funkcionāliem traucējumiem. Tika pārrunātas tēmas par emociju atpazīšanu un konstruktīvu to izreaģēšanu, par intīmās dzīves aspektiem, uzvedības traucējumiem, stresa un izdegšanas sindromu un citām tēmām, kas aktuālas šai mērķa grupai.

Apmācības nodrošināja būtisku psiholoģisku atbalstu un sniedza izpratni par rīcību dažādās situācijās. Nodarbībās dalībnieki dalījās arī ar savu pieredzi un bija iespēja uzklausīt arī dažādu dzīves grūtību pārvarēšanas ieteikumus.
Ģimeņu locekļi saņēma individuālas konsultācijas, kurās tika sniegta palīdzība kā pārvarēt psiholoģiskās un sociālās problēmas.

Apmācību dalībnieki atzina, ka būtiski ir tikties vienkopus cilvēkiem, kuriem līdzīgas problēmas, tās izrunāt un rast kopīgi risinājumus dažādām dzīves situācijām. Šāds līdzcilvēku atbalsts ir svarīgs, jo bieži vien, vienam pašam paliekot ar situāciju, pārņem bezpalīdzības un bezcerības sajūta.

Personas ar garīga rakstura un dažādiem funkcionāliem traucējumiem piedalījās dzīvesprasmju attīstības nodarbībās Linkuvā, Lietuvā. Dalībnieki apguva ēst gatavošanas prasmes, grozu pīšanu no klūgām, karošu grebšanu un praktiskās iemaņas dārzniecībā. Nodarbības notika regulāri – katru mēnesi.

“Šādas nodarbības būtiski palīdz mērķa grupai ne tikai apgūt ikdienā svarīgas prasmes, bet arī socializēties”, tā Kristīne Brūvele, Rundāles novada Sociālā dienesta vadītāja. “Cilvēkiem ar funkcionāliem un garīga rakstura traucējumiem būtiski ir pavadīt zināmu laiku kopā ar citiem cilvēkiem. Tas palīdz viņiem pārvarēt bailes, kļūt drošākiem, atvērtākiem, uzlabo saziņas prasmes ar svešiem cilvēkiem, kas būtiski noder ikdienas dzīvē. Viennozīmīgi varu apgalvot, ka ieguvums ikvienam dalībniekam būs nenovērtējams – ne tikai attīstītas prasmes, bet arī iegūta jauna pieredze svešā vidē, jauni paziņas un pat draugi.”

Sociālās rehabilitācijas aktivitātes

Personas ar garīga traucējumiem piedalījās drāmas terapijas nodarbībās. Terapija ar teātra elementiem, izmantojot lomu spēles, pasakas, sapņus, dažādas priekšmetus palīdz sasniegt terapeitiskus mērķus – mazināt saslimšanas un/ vai traucējuma simptomus, fokusēt uzmanību, sekmēt socializāciju un starp personu saskarsmi. Kopumā notika 40 drāmas terapijas nodarbības, tai skaitā arī kopīgas nodarbības ar Pakrojas un Iecavas personām ar funkcionāliem traucējumiem. Drāmas terapijas nodarbību rezultātā tapa priekšnesums, kuru dalībnieki rādīja visās trijās pašvaldībās.

Tika organizētas mākslas terapijas nodarbības, kur terapeitiskā procesā izmantotas dažādas radošas tehnikas, lai uzlabotu un veicinātu garīgo, emocionālo un fizisko labklājību. Šajās nodarbībās personas ar funkcionāliem traucējumiem izteica savas domas, jūtas un vajadzības zīmējumos, veidoja no māla, plastilīna un dabas materiāliem. Mākslas terapijas process tika organizēts, ņemot vērā katra vēlmes un iespējas.

Projekts deva iespēju 85 personām saņemt fizioterapijas pakalpojumu – veikta fizioterapeitiskā izmeklēšana, novērtēšana, konsultēšana un ārstēšana. Interese par šo pakalpojumu bija ļoti liela.

Projekta ietvaros tika organizēti dažādi sociālās iekļaušanās pasākumi dažādām sociālā riska grupām – Starptautiskā diena personām ar īpašām vajadzībām, Starptautiskā Senioru diena, Vasaras kultūras pasākumi, Vasaras nometnes. Projekta ietvarā visu triju pašvaldību konkrēto mērķu grupu personas kopīgi ne tikai piedalījušies dažādos pasākumos un aktivitātēs, bet arī ļoti sadraudzējušies. Tas viss ir veicinājis viņu sociālo iekļaušanos sabiedrībā. Kristīne Brūvele, Sociālā dienesta vadītāja uzsver, ka ļoti svarīgi šāda veida aktivitātes veicināt un nodrošināt arī turpmāk pašvaldības budžeta ietvaros.

Jauns sociālais pakalpojums

Projekta ietvaros finansēta jauna sociālā pakalpojuma “Aprūpe mājās” ieviešana. Arī pēc projekta beigām Rundāles novada iedzīvotājiem, kam nepieciešams, ir pieejama sociālā aprūpe mājās pamatvajadzību nodrošināšanai, tai skaitā personiskās aprūpes nodrošināšanai, ikdienas mājas darbu veikšanai dzīvesvietā personām, kuras objektīvu iemeslu dēļ nevar sevi aprūpēt.

Pakalpojuma sniegšana tiek nodrošināta saskaņā ar Rundāles novada 2018.gada saistošajiem noteikumiem Nr.4 “Par aprūpe mājās pakalpojumu Rundāles novadā”.

Iegādāti tehniskie palīglīdzekļi un specializēts auto

Papildus organizētajām sociālās iekļaušanās aktivitātēm - kopīgām mācībām mērķa grupām un sociālās rehabilitācijas aktivitātēm, tika iegādāts aprīkojums sociālo pakalpojumu uzlabošanai, t.sk. rehabilitācijas ratiņi, aktivitātes krēsls bērniem, bērnu ratiņkrēsls, staigāšanas palīglīdzeklis, kruķi, matrači izgulējumu profilaksei. Savukārt, lai nodrošinātu cilvēku ratiņkrēslos pārvadāšanu, Sociālajam dienestam iegādāts specializēts auto aprūpe mājās pakalpojuma sniegšanai.