Kadastrālo vērtību izmaiņas Rundāles novadā 2014. gadā

Valsts zemes dienests (VZD) ik gadu veic masveida nekustamo īpašumu (NĪ) vērtēšanu, nosakot NĪ kadastrālo vērtību. Kadastrālo vērtību aprēķina pēc normatīvajos aktos noteiktajām formulām, ņemot vērā konkrētā īpašuma atrašanās vietā noteiktās zemes un būvju bāzes vērtības (atbilstoši īpašuma izmantošanas veidam) un Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (Kadastra informācijas sistēmā) fiksētos vērtējamo objektu (zemes vienību  un būvju) raksturojošos datus. Vērtēšanā iegūtās kadastrālās vērtības tiek izmantotas NĪ nodokļa aprēķināšanai, tāpēc tās ir svarīgas ikvienam zemes, būves vai dzīvokļa īpašniekam.

VZD ir sagatavojis pārskatu par kadastrālo vērtību izmaiņām novadā 2014. gadā, ko ietekmējušas nekustamā īpašuma tirgus tendences un citi vērtību noteicošie faktori. VZD rīcībā ir plaša NĪ tirgus datu bāze, kurā ir uzkrāta informācija par vairāk nekā 550 tūkstošiem darījumu. Nosakot bāzes vērtības 2014. gadam, tika izmantoti 2011. un 2012. gadā valstī notikušie (vairāk nekā 87 tūkstoši) darījumi.

Pārskatā norādītās bāzes vērtības ir atspoguļotas latos, bet no 2014. gada 1. janvāra tās atbilstoši Latvijas Bankas valūtas kursam būs pieejamas eiro, tāpat kā īpašumu kadastrālās vērtības. Rundāles novadā minētajā periodā ir reģistrēti vairāk nekā 20 darījumi ar dzīvokļiem, aptuveni 70 darījumi ar zemi (no tiem 60 ar lauksaimniecības zemi) un vairāk nekā 20 darījumi, kur pārdota zeme kopā ar ēkām.

2014. gadā bāzes vērtību izmaiņas nebūs dzīvojamiem īpašumiem, komercdarbības un ražošanas objektiem, jo notikušie darījumi neuzrāda izteiktas cenu izmaiņas. Nelielas izmaiņas sagaidāmas Rundāles pagasta dzīvojamās apbūves un komercobjektu apbūves vērtību zonās, kurās atbilstoši  Rundāles pagasta teritorijas plānojumam precizētas zonu robežas vairākos pagasta ciemos (Pilsrundāle, Saulaine, Lepšas, Ziedoņi un Priedītes).

Būtiskākas izmaiņas novadā skars lauku nekustamos īpašumus, kas saistītas ar lauksaimniecības zemes cenu pieaugumu gan novadā, gan valstī kopumā. Pamatojoties uz notikušajiem darījumiem ar lauksaimniecības zemi, visos pagastos bāzes vērtība lauksaimniecībā izmantojamai zemei pieaugs par 4% - 35%, vidēji par 19%. Augstas kvalitātes zemes (vairāk par 60 ballēm) bāzes vērtības novadā aplūkojamas šajā tabulā:

 

 

 

Zemes bāzes vērtība 2013. gadā Ls/ha

Zemes bāzes vērtība 2014. gadā Ls/ha

Rundāles pagasts

1200

1520

Svitenes pagasts

980

1320

Viesturu pagasts

980

1320


Rundāles novadā ir salīdzinoši liels lauksaimniecības zemes vērtību pieaugums, jo pagastos ir augstāks kvalitatīvo zemju īpatsvars, kas nosaka augstāku bāzes vērtību piemērošanu.
Kadastrālo vērtību kopsummas Rundāles novadā kopumā zemei pieaugušas par 24%, savukārt ēkām kopsumma praktiski nemainās (izmaiņas 0.2%).


Kaut arī kādā teritorijā vai īpašumu grupā bāzes vērtības nav mainījušās, tomēr kadastrālās vērtības var mainīties, ja notikušas izmaiņas objektu datos (piemēram, pašvaldība mainījusi zemes lietošanas mērķi, reģistrēti jauni apgrūtinājumi). Ja Kadastra informācijas sistēmā reģistrētie dati neatbilst īpašuma patiesajam stāvoklim dabā, tad īpašnieku pienākums ir ierosināt datu aktualizāciju, ko paredz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 13. pants.

Informāciju par Kadastra informācijas sistēmā reģistrētajiem objekta datiem un prognozēto kadastrālo vērtību var uzzināt datu publicēšanas portālā www.kadastrs.lv.
Plašāku informāciju par kadastrālo vērtēšanu var lasīt specializētajā mājas lapā www.kadastralavertiba.lv, kā arī informatīvajā bukletā „Īpašuma kadastrālā vērtība”, kas pieejams VZD klientu apkalpošanas centros visā Latvijā.

Attēlā: Rundāles novada dzīvojamo māju apbūves vērtību zonas uz 2014. gadu, individuālās apbūves zemes bāzes vērtības Ls/m2

Informāciju sagatavoja: Valsts zemes dienests

Par nekustamā īpašuma nodokļa pieauguma ierobežošanu Rundāles novadā

Lai mazinātu nekustamā īpašuma nodakļa pieaugumu iedzīvotājiem, septembra Rundāles novada domes sēdē tika pieņemti saistošie noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa pieauguma ierobežojumu zemei 25% apmērā 2014.gadā pret iepriekšējo gadu. Tāpat tika pieņemts lēmums par dzīvojamo ēku palīgēku, kuras ir lielākas par 25 m2, neaplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokli. Tas nozīmē, ka Nekustamā īpašuma nodokļa apmērs atsevišķi par katru zemes vienību taksācijas gadā nedrīkst pārsniegt iepriekšējam taksācijas gadam aprēķināto nodokļa apmēru (neņemot vērā atvieglojumus) vairāk nekā par 25 procentiem.

Ja nekustamā īpašuma objekts kļūst par nekustamā īpašuma nodokļa objektu taksācijas gadā (ja pirmstaksācijas gadā objekts bija ar nekustamā īpašuma nodokli neapliekams objekts vai ja izveidots jauns nekustamā īpašuma objekts) vai ir mainījies zemes lietošanas mērķis, tad nekustamā īpašuma nodoklis taksācijas gadā zemei tiek aprēķināts 1,5% apmērā no kadastrālās vērtības, nepiemērojot nodokļa pieauguma ierobežojumu.

Ja taksācijas gadā ir mainījusies zemes vienības platība salīdzinājumā ar platību, par kuru nekustamā īpašuma nodoklis tika aprēķināts pirmstaksācijas gadā, nekustamā īpašuma nodoklis tiek aprēķināts, piemērojot noteikto nekustamā īpašuma nodokļa pieauguma ierobežojumu un vadoties pēc pirmstaksācijas gadā aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa apmēra.

 

 

Atgriezties atpakaļ
Lapa atjaunota: 13.11.2013. 11:06
Eiropas Gada pašvaldība

Kalendārs

P
O
T
C
Pk
S
Sv
1 2 3
4 567 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 3031

Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk