Rundāles novada dome lēmusi

Šodien, 28.maijā, ikmēneša Rundāles novada domes sēdē, no deviņiem deputātiem klātesot četriem, attālināti diviem un attaisnojošu iemeslu dēļ nepiedaloties trijiem:

 
Apstiprina Rundāles novada domes finanšu pārskatu
Apstiprināts Rundāles novada domes 2019.gada finanšu pārskats. Pārskata būtiskākās sadaļas ir vadības ziņojumus, kas satur informāciju par iestādi; galvenajiem notikumiem, kas ietekmējuši pašvaldības darbību pārskata gadā; būtiskās pārmaiņas pašvaldības darbībā un to ietekme uz finanšu rezultātiem; būtiskie riski un neskaidrie apstākļi, ar kuriem pašvaldība saskaras; notikumi pēc bilances datuma. Lēmumam, kas apstiprina minēto pārskatu, kā ierasts, pievienots arī Neatkarīgo revidentu ziņojums.
 
Veic grozījumus Saistošajos noteikumos
Veikti grozījumi vairākos Rundāles novada domes saistošajos noteikumos: „Par rakšanas darbu veikšanas kārtību Rundāles novadā”; “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu”; “Rundāles novada kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi”; “Rundāles novada pašvaldības ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu un decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas, uzskaites, lietošanas un aizsardzības noteikumi”. Minēto grozījumu nepieciešamību un pieņemšanu nosaka atbilstības nodrošināšana Administratīvās atbildības likumam, kas stāsies spēkā 2020. gada 1.jūlijā.
Veikti grozījumi arī Rundāles novada domes saistošajos noteikumos „Par Rundāles novada domes nodevām”. Saistošie noteikumi nosaka, ka no 2020.gada 1.jūnija līdz 2020.gada 31.decembrim nodevu maksātāji ir atbrīvojami no nodevas par tirdzniecību publiskās vietās.  Šo grozījumu mērķis ir atbalstīt uzņēmējus un personas, kuras nodarbojas ar tirdzniecību, ņemot vērā, ka ir nozares, kurām sakarā ar Covid-19 izplatību ir būtiski pasliktinājusies finanšu situācija.
Apstiprina izmaiņas Dzīvokļu komisijas sastāvā
Pamatojoties uz Dzīvokļu komisijas locekļa Laimas Artimovičas iesniegums, ar kuru tiek lūgt atbrīvot viņu no komisijas pienākumu pildīšanas, par Dzīvokļu komisijas locekli ievēlēta Sociālā dienesta vadītāja Kristīne Brūvele.
Veic izmaiņas Rundāles novada speciālās pirmsskolas izglītības iestādes nolikumā
Ar Rundāles novada domes 2019.gada 31.janvāra lēmumu tika nolemts mainīt Rundāles novada speciālās pirmskolas izglītības iestādes “Saulespuķe” nosaukumu un tipu no “Rundāles novada speciālās pirmsskolas izglītības iestāde “Saulespuķe”” uz “Rundāles novada pirmsskolas izglītības iestāde “Saulespuķe”” ar 2020.gada 1.septembri.
Ievērojot iepriekš minēto, ir veiktas un apstiprinātas izmaiņas Rundāles novada speciālās pirmsskolas izglītības iestādes “Saulespuķe” nolikumā, svītrojot Nolikuma nosaukumā un tekstā vārdu “speciālās” un „speciālā”.
Lemj par investīciju projekta “Autostāvvietu laukuma izbūve pie Mežotnes baznīcas” īstenošanu
Rundāles novada dome lēma īstenot investīciju projektu “Autostāvvietu laukuma izbūve pie Mežotnes baznīcas” par kopējo summu EUR 300 054,31 apmērā; nodrošināt Rundāles novada pašvaldības budžeta līdzfinansējumu 25 % - EUR 75 013,58 apmērā investīciju projekta realizācijai.
Autostāvvietu laukuma izbūve pie Mežotnes baznīcas paredz risināt Rundāles novada tūrisma objektu – Mežotnes baznīca un Mežotnes pilskalns pieejamības nodrošināšanu un kompleksi dabas parka “Bauska” (Natura 2000 teritorija) pieejamības veicināšanu un atbilstošas infrastruktūras nodrošināšanu antropogēnās slodzes mazināšanai. Pašlaik minēto objektu apmeklētājiem auto stāvlaukums nav izveidots un auto novietošanas iespējas ir ierobežotas. Plānotais investīciju projekts atbilst Rundāles novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 2014.-2030.gadam un Rundāles novada attīstības programmai 2019.-2025.gadam.
Apstiprina maksu par energoefektivitātes paaugstināšanas darbiem daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai „Saulgrieži”, Pilsrundāle, Rundāles pagastā.
Tiek realizēts energoefektivitātes paaugstināšanas projekts daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai “Saulgrieži”, Pilsrundālē, Rundāles novadā.
Projekts tiek finansēts, izmantojot Finansiālo atbalstu, kas sastāv no Granta un AS “Attīstības finanšu institūciju Altum” aizdevuma.  Lai atmaksātu saņemto aizdevuma pamatsummu, aizdevuma procentu summu un veiktu maksājumus, kas noteikti finansiālā atbalsta līgumā, dzīvokļu īpašumiem noteikta papildus maksu, kas aprēķināma saskaņā ar aprēķina formulu. Rundāles novada domei ar biedrību “Pilsrundāles Saulgrieži” noslēgs vienošanos par maksājumu veikšanas kārtību .
 
Dome lēmusi īstenot projektu WiFi4EU.
Eiropas Komisija (EK) īsteno iniciatīvu “Interneta savienojamības veicināšana vietējās kopienās” WiFi4EU. Tās ietvaros ir iespēja uzstādīt 15 000 eiro vērtu bezvadu interneta aprīkojumu vietās, kur vēl nav brīvi pieejams bezvadu internets. Projekta ietvaros novada teritorijā plānots izvietot deviņus bezvadu interneta piekļuves punktus – Rundāles novada Sociālajā centrā, Svitenes kultūras namā, Pilsrundāles vidusskolā, Saulaines pakalpojumu sniegšanas punktā, Viesturu kultūras centrā, Svitenes arēnā, Mežotnes baznīcā, topošajā Tūrisma informācijas centrā un Rundāles novada domē. Saskaņā ar finansējuma piešķiršanas nosacījumiem, pašvaldība būs atbildīga par interneta pieslēguma un iekārtu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksām vismaz trīs gadus.
Lūgs aizņēmumu projekta aktivitāšu ieviešanai
Rundāles novada dome realizē projektu “Inovatīvs kultūras tūrisms: atslēga Rundāles un Svisločas pievilcības un konkurētspējas uzlabošanai” Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros. Projektā paredzēts veikt Apgaismota stāvlaukuma pārbūvi Pilsrundāles ciemā un Svitenes ūdenstorņa demontāžas darbus Svitenē. Minēto aktivitāšu ieviešanai Rundāles novada dome lēmusi lūgt atļauju Pašvaldību un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei aizņēmuma saņemšanai Valsts kasē EUR 246362 apmērā.
 
Kristīne Līdaka
Rundāles novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste
29 297 669

 

 

Atgriezties atpakaļ
Lapa atjaunota: 16.06.2020. 10:21
Eiropas Gada pašvaldība

Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk