Rundāles novada dome lēmusi

2020.gada izskaņā, 30.decembrī, Rundāles novada domes sēdē attālināti klātesot visiem deviņiem domes deputātiem, pieņemti virkne nozīmīgu lēmumu.

Apstiprināti saistošie noteikumi, kas nosaka pabalsts krīzes situācijā sakarā ar Covid – 19 infekcijas izplatību izsniegšanas kārtību. Pabalstu piešķirs gadījumos, ja novada iedzīvotājs pats saviem spēkiem nespēs nodrošināt pamatvajadzības un tam ir nepieciešama materiāla palīdzība. Lai pretendētu uz pabalstu, izvirzīti noteikti kritēriji – personai saistībā ar ārkārtējo situāciju nav ienākumu vai arī tā atrodas vai ir atradusies karantīnā vai pašizolācijā un tai nav iztikas līdzekļu. Pabalsta krīzes situācijā apmērs ir 80.00 euro mēnesī, savukārt, ja tā aprūpē bērnu līdz 18 gadu vecumam, pašvaldība palielina izmaksājamā pabalsta apmēru par 50.00 euro mēnesī katram bērnam. Lai saņemtu pabalstu, jāvēršas Rundāles novada Sociālajā dienestā ar iesniegumu.

Sēdē apstiprināts Rundāles novada Investīciju plāns 2021.-2023.gadam. Plāns paredz un nosaka vairāku nozīmīgu investīciju projektu turpināšanu un jaunu uzsākšanu, ieviešot pašvaldības noteiktās prioritātes. 2021.gadā turpināsies apdzīvotu teritoriju un vides labiekārtošanu novada iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai. Paredzēta vairāku ceļu un ielu seguma maiņa - Autoceļa Mazrundāle-Vecrundāle ceļa posma Spricēni-Vecrundāle remonts; Jātnieku ielas Pilsrundālē asfalta seguma atjaunošana; Bērsteles un Skolas ielu rekonstrukcija Viesturu pagastā; Ezera ielas posma seguma atjaunošana Svitenē. Turpināsies dabas parka „Bauska” un Mežotnes pilskalna kompleksa infrastruktūras pilnveidošana, pabeidzot stāvlaukuma pie Mežotnes baznīcas izbūvi un pilskalna vēsturiskās Ziemeļu ieejas atjaunošana. Paredzot noteiktas aktivitātes Investīciju plānā, iezīmēti darbi novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai - nākošajā gadā paredzēta Svitenes pils attīstības koncepcijas izstrāde ar tai sekojošu Svitenes pils ēkas rekonstrukciju un pieguļošās teritorijas un parka sakārtošanas koncepcijas izstrādi. Plānots labiekārtot arī Pilsrundāles vidusskolas un tās struktūrvienību - Bērsteles skolas un Svitenes skolas apkārtni, pilnveidot sporta un rotaļu laukumus. Tūrisma jomas un uzņēmējdarbības vides uzlabošanai, paredzēta trīs pašvaldībai piederošu ēku, izvietotu Rundāles pils muzeja tuvumā, rekonstrukcija un pieguļošās teritorijas labiekārtošana ar mērķi ierīkot Tūrisma informācijas centru. Rekonstruētās ēkas un labiekārtoto teritoriju arī plānots iznomāt uzņēmējiem tūrisma pakalpojumu nodrošināšanai. Investīciju plāns lejuplādei pieejams Rundāles novada oficiālajā interneta vietnē www.rundale.lv sadaļā Pašvaldība > Plānošanas dokumenti.

Grozīts Rundāles novada pašvaldības nolikums. Grozījumu nepieciešamību nosaka izmaiņas likumā “Par pašvaldībām”, kas no 2020.gada 2.novembra paredz domes (komitejas) priekšsēdētājs tiesības noteikt, ka sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā), ja šāda iespēja ir noteikta pašvaldības nolikumā un ja domes deputāts sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības stāvokļa vai komandējuma dēļ nevar ierasties domes sēdes norises vietā; kā arī attiecīgajā teritorijā ir izsludināta ārkārtējā situācija vai valsts noteikusi pulcēšanās ierobežojumus. Grozījumi paredz, ka domes deputāts būs uzskatāms par klātesošu domes (komitejas) sēdē un tiesīgu piedalīties balsošanā, neatrodoties sēdes norises vietā, ja viņš būs reģistrējies dalībai domes (komitejas) sēdē pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā, viņam būs nodrošināta tehniska iespēja piedalīties sēdē ar videokonferences palīdzību un nodrošināta elektroniskā balsošana tiešsaistē.

Veiktas izmaiņas lēmumā, kas nosaka Rundāles novada pašvaldības un tās iestāžu amatu klasificēšanas rezultātu saskaņošanu. Ar lēmumu mainītas pašvaldības struktūrvienību amatu saimes un līmeņi atbilstoši reālajai situācijai. Saimes mainītas bibliotēkas vadītāja, autobusa vadītāja un sociālā darbinieka amatiem.

Pieņemts lēmums par Lauku atbalsta dienesta 2020.gada 17.septembra lēmuma Nr.10 5.4-11/20/3071-e tiesisko seku izvērtēšanu. Lēmums uzdod Rundāles novada domes izpilddirektoram organizēt neatkarīgas ekspertīzes pakalpojumu veikšanu, lai konstatētu un aprēķinātu Rundāles novada pašvaldībai iespējami nodarītos zaudējumus, kā arī uzdots sagatavot ziņojumu par neatkarīgās ekspertīzes rezultātiem, lai dome varētu lemt par atbildīgo personu rīcības izvērtēšanu un Rundāles novada pašvaldībai nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas pieprasīšanu.

Veikti grozījumi Rundāles novada domes 2020.gada budžetā. Grozījumi, galvenokārt, nosaka līdzekļu pārdali starp struktūrvienību kodiem budžeta pielāgošanai reālajai situācijai gada izskaņā pašvaldību struktūru budžetos, kā arī saistībā ar COVID -19 neizlietotie līdzekļi pārcelti uz atlikumu gada beigās. EUR 234000 no atlikuma gada beigās novirzīti avansā piešķirto līdzekļu pašvaldības īstenotā projekta ceļa “Pilsrundāle – Svitene” pārbūve atmaksai Lauku atbalsta dienestam (LAD) neattiecināto izmaksu dēļ, pamatojoties uz LAD 2020.gada 17.septembra lēmumu.

Kā katru gadu, apstiprināta vidējā termiņa autoceļiem un ielām paredzētās mērķdotācijas izlietojuma programma. Tajā noteikts cik tuvākajos trīs gados tiks tērēts ceļu uzturēšanai ziemā, satiksmes organizācijai, seguma uzturēšanai, ceļu un ielu kopšanai, ielu apgaismojumam un autoceļu, ielu, satiksmes pārvadu, caurteku, gājēju celiņu un veloceliņu uzturēšanai. 2021.gadā tam plānoti izdevumi EUR 126 428 apmērā.

Vēl domes sēdē ar atbilstošiem lēmumiem trīs politiski represētām personām piešķirti nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi, izīrēta dzīvojamā platība Saulaines sociālā centrā, iznomātas nedzīvojamās telpas nekustamajā īpašumā “Kreimenes”, Saulainē; apstiprināti vairāki izsoļu noteikumi - nedzīvojamo telpu “Pilsrundāles vidusskolas struktūrvienības mūzikas un mākslas skolā” nomas tiesībām; divu pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma “Valsts Saulaines lauksaimniec. tehnikums”, Rundāles pagastā, zemes vienību iznomāšanai. Par izsoļu pieteikšanās termiņu un norises datumu noteikts 18.janvāris. Apstiprināti pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma “Kreimenes”, Rundāles pagastā zemes nomas tiesību izsoles rezultāti. Piecos lēmumos apstiprināti zemes ierīcības projekti, un noteikti zemes lietošanas mērķi, pamatojoties uz personu iesniegumiem. Divos no minētajiem lēmumiem nekustamajiem īpašumiem arī piešķirti nosaukumi. Atsavināti divi pašvaldības nekustamie īpašumi. Kā arī lemts iznomāt telpas Kandavas lauksaimniecības tehnikumam.

 

 

 

Atgriezties atpakaļ
Lapa atjaunota: 05.01.2021. 16:37
Eiropas Gada pašvaldība

Kalendārs

P
O
T
C
Pk
S
Sv
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk