Zemes nomas tiesību izsole nekustamam īpašumam “Bērsteles pļavas”

Zemes nomas tiesību izsole nekustamam īpašumam “Bērsteles pļavas” - Rundāles novada dome

Rundāles novada dome rīko zemes nomas tiesību izsoli - Rundāles novada pašvaldībai piekritīgam nekustamam īpašumam “Bērsteles pļavas”, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4096 007 0100, 4.1 ha platībā, Viesturu pagastā, Rundāles novadā.

Izsoles noteikumi

Zemes robežu plāns

 Ar izsoles noteikumiem var iepazīties arī Rundāles novada domes kancelejā (Pilsrundālē 1, Rundāles pagastā, Rundāles novadā) darba laikā (darba dienās: no 8.00 -12.00 un 13.00 -17.00, pirmdienās līdz 18.30, piektdienās līdz 15.30). Informācija pa tālr. 63962298.

Pieteikties izsolei līdz 2017.gada 27. Novembrim, plkst.12:00.

Kontaktpersona izsoles jautājumos – Aigars Sietiņš, mob. tālrunis 28609107.

Izsole notiks Rundāles novada domes telpās, 2.stāvā, domes sēžu zālē 2017.gada 27. novembrī, plkst.14:20.


Izdrukāts no: http://aktualitates/zemes-nomas-tiesibu-izsole-nekustamam-ipasumam-bersteles-plavas

© 2013 Rundāles novada dome