Aprīlis

 

Domes sēde 23.aprīlī

2.                      
Par atļauju sadalīt Rundāles pagasta nekustamo īpašumu „Gravas”, atdalot zemes vienību un daļu no zemes vienības aptuveni 8,6 ha platībā, izstrādājot zemes ierīcības projektu. Lēmums
3.                      
Par zemes lietošanas mērķa maiņu Rundāles pagasta nekustamajam īpašumam „LLT 286”.Lēmums
4.                      
Par pašvaldībai piekritīga Svitenes pagasta nekustamā īpašuma „Lazdas” zemes vienības iznomāšanu.Lēmums
5.                      
Par pašvaldībai piekritīga Svitenes pagasta nekustamā īpašuma „Zvejnieki-1” zemes vienības iznomāšanu.Lēmums
6.                      
Par pašvaldībai piekritīga Svitenes pagasta nekustamā īpašuma „Spārniņi” zemes vienības iznomāšanu.Lēmums
7.                      
Par pašvaldībai piekritīga Svitenes pagasta nekustamā „Svitenes mazdārziņi" zemes vienības iznomāšanu.Lēmums
8.                      
Par Viesturu pagasta nekustamo īpašumu „Bērsteles iela 8” sadalīšanu, neizstrādājot zemes ierīcības projektu un atdalītā zemes gabala pievienošanu nekustamajam īpašumam „Bērsteles gaters”.Lēmums
9.                      
Par pašvaldībai piekritīgā Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Bērsteles gaters” zemes daļas 0.23 ha platībā iznomāšanu.Lēmums
10.                   
Par pašvaldībai piekritīgā Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Mazdārziņi” zemes daļas iznomāšanu.Lēmums
11.                   
Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Pilsrundāle 137” zemes vienības daļas iznomāšanu.Lēmums
12.                   
Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Pilsrundāle 99” zemes vienības iznomāšanu.Lēmums
13.                   
Par atļauju sadalīt Rundāles pagasta nekustamo īpašumu „Saulītes”,atdalot zemes vienību, neizstrādājot zemes ierīcības projektu, izveidot jaunu nekustamo īpašumu, par nosaukuma „Saules” piešķiršanu jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam un zemes lietošana mērķa noteikšanu.Lēmums
14.                   
Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Pasteļi” zemes vienības iznomāšanu.Lēmums
15.                   
Par zemes lietošanas mērķa maiņu Rundāles pagasta nekustamajam īpašumam „Saulaines mazdārziņš 2.11”.Lēmums
16.                   
Par zemes lietošanas mērķa maiņu Rundāles pagasta nekustamajam īpašumam „Saulaines mazdārziņš 2.12”.Lēmums
17.                   
Par piedalīšanos Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” projektā „PROTI un DARI!”.Lēmums
18.                   
Par Rundāles novada domes priekšsēdētāja pieredzes apmaiņas vizīti uz Baku.Lēmums
19.                   
Par Rundāles novada domes 2015.gada 26.februāra saistošo noteikumu Nr.1 „Rundāles novada pašvaldības ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu lietošanas un aizsardzības noteikumi” atcelšanu.Lēmums
20.                   
Par Rundāles novada pašvaldības īpašuma zemes vienības „Pilsrundāle 2”, Pilsrundāle, Rundāles pagasts, Rundāles novads daļas iznomāšanu.Lēmums
21.                   
Par dzīvojamās mājas “Sēļi” papildus pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas noteikšanu.Lēmums
22.                   
Par dzīvojamās mājas “Sēļi” īres maksas noteikšanu.Lēmums
23.                   
Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Pilsrundāles ciemats 3” zemes vienības daļas iznomāšanu. Lēmums
24.                   
Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Saulaines garāža 16” zemes vienības iznomāšanu.Lēmums
25.                   
Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Priežpuri” pārņemšanu Rundāles novada pašvaldības pārvaldīšanā un apsaimniekošanā.Lēmums
26.                   
Par piekrišanu pārņemt īpašumā bez atlīdzības valsts nekustamo īpašumu “Pilsrundāle 1”, Rundāles pagasts, Rundāles novads, kadastra Nr.4076 003 0430..Lēmums
27.                   
Par dzīvojamās mājas “Druviņas” dzīvojamo telpu īres maksu noteikšanu..Lēmums
28.                   
Par pašvaldībai piekritīga Svitenes pagasta nekustamā īpašuma „Zari” zemes daļas iznomāšanu.Lēmums
29.                   
Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Rundāles novada pašvaldības budžetā..Lēmums
30.                   
Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Rundāles novada pašvaldības budžetā..Lēmums
31.                   
Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Rundāles novada pašvaldības budžetā..Lēmums
32.                   
Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Rundāles novada pašvaldības budžetā..Lēmums
33.                   
Par Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Saulaines attīrīšanas iekārtas”, zemes vienības ar apbūvi Rundāles pagastā, Rundāles novadā, ar kadastra Nr.4076 007 0031, izsoles noteikumu apstiprināšanu..Lēmums
34.                   
Par Rundāles novada pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma „Dzilgas”, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, zemes vienību ar kadastra Nr.4076 003 0492, 0,30 ha platībā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu..Lēmums
35.                   
Par Rundāles novada pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma „Vitkovska”, Viesturu pagastā, Rundāles novadā, zemes vienību ar kadastra Nr.4096 002 0025, 1,60 ha platībā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu..Lēmums
36.                   
Par Rundāles novada pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma „Širvji”, Viesturu pagastā, Rundāles novadā, ar kadastra Nr.4096 002 0019, daļas 1.6 ha platībā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu..Lēmums
37.                   
Par Mežotnes baznīcas ēkas pārbūves un lietošanas veida maiņas būvprojekta izstrādi..Lēmums
38.                   
Par Rundāles novada pašvaldības Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Jaunā māja 1” daļas, kadastra Nr.40960040212, zemes nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu.Lēmums
Izsoles noteikumi
39.                   
Par pašvaldībai piekritīgā Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Jaunā māja 1” zemes daļas iznomāšanu.Lēmums
40.                   
Par Rundāles novada domes 2015.gada saistošajiem noteikumiem Nr.2 „Par grozījumiem Rundāles novada domes 2014.gada saistošajos noteikumos Nr.9 „Par Rundāles novada domes budžetu 2015.gadam”..Lēmums
41.                   
Par Rundāles novada pašvaldībai piekritīgu Svitenes pagastā nekustamo īpašumu „Pašvaldībai piekritīga zeme”, kadastra Nr.4088 004 0383, un „Pašvaldībai piekritīga zeme”, kadastra Nr.40880040385, daļas zemes nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu..Lēmums
Izsoles noteikumi
42.                   
Par Rundāles novada pašvaldībai piekritīgu Svitenes pagastā nekustamā īpašuma Pašvaldībai piekritīga zeme, kadastra Nr.4088 004 0382, zemes nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu..Lēmums
Izsoles noteikumi
43.                   
Par atļauju sadalīt Svitenes pagasta nekustamo īpašumu „Līdumi”, atdalot zemes vienību, neizstrādājot zemes ierīcības projektu, izveidot jaunu nekustamo īpašumu, par nosaukuma „Jaunlīdumi” piešķiršanu jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam un zemes lietošana mērķa noteikšanu..Lēmums
44.                   
Par nosaukuma „ Autoceļš P103” piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu Latvijas valsts LR Satiksmes ministrijas Rundāles pagasta nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 4076 007 0054 un Viesturu pagasta nekustamajam īpašumam ar kadastra numuru 4096 006 0063..Lēmums
45.                   
Par dzīvojamās platības piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā „Kamenes” Svitenē, Svitenes pagastā, Rundāles novadā.
46.                   
Par dzīvojamās platības piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā „Punslavas 7”, Punslavās, Rundāles pagastā, Rundāles novadā.
 
 
 

 

Lapa atjaunota: 03.06.2015. 14:23
Eiropas Gada pašvaldība
Notikumu kalendārs

Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk