Aprīlis

 

 

27.aprīļa domes lēmumi

Sēdes audio ieraksts
2.                     
Par Rundāles novada bāriņtiesas ētikas kodeksa apstiprināšanu.
3.                     
Par finansējuma piešķiršanu biedrības Rundāles novada Svitenes pagasta pensionāru apvienības „Sudrabupe” projekta „Nāc un dari, tu vari” realizācijai.
4.                     
Par finansējuma piešķiršanu Rundāles novada biedrības „RŪENTĀLE” projekta „Audz priecīgs!” realizācijai.
5.                     
Par nolikuma “Līdzfinansējuma piešķiršanai uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai “Īsteno savu ideju Rundālē”” apstiprināšanu.
6.                     
Par atļauju sadalīt Rundāles pagasta nekustamo īpašumu "Plostiņi", atdalot zemes gabalus, izstrādājot zemes ierīcības projektu.
7.                     
Par atļauju sadalīt Rundāles pagasta nekustamo īpašumu "Beinerti", atdalot divus zemes gabalus, izstrādājot zemes ierīcības projektu.
8.                     
Par atļauju sadalīt Rundāles pagasta nekustamo īpašumu “Lepšu gravas” Rundāles pagasta, Rundāles novada, zemes vienību trīs zemes gabalos, izstrādājot zemes ierīcības projektu.
9.                     
Par atļauju sadalīt Viesturu pagasta nekustamo īpašumu "Jaunvarenie", atdalot zemes vienības, neizstrādājot zemes ierīcības projektu.
10.                  
Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Saulaines garāža 22” zemes vienības iznomāšanu
11.                  
Par Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Kaucmindes dīķi”, kadastra numurs 4076 008 0381, iznomāšanu biedrībai “Kaucmindes pils attīstības biedrība”.
12.                  
Par Rundāles pagasta nekustamā īpašuma “Mežotnes pilskalns” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 40760040089 daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā VSIA “Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centram”.
13.                  
Par adrešu piešķiršanu telpu grupām Viesturu pagasta dzīvojamajā mājā “Medpunkts”.
14.                  
Par Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Īslīces stacija 2”, kadastra numurs 40760080374, neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 0080374 Rundāles pagastā, Rundāles novadā, izsoles noteikumu apstiprināšanu.
15.                  
Par ielas izveidošanu Lepšās, Rundāles pagastā, Rundāles novadā.
16.                  
Par medību tiesību nomas piešķiršanu Rundāles novada pašvaldības īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošajās medību platībās.
17.                  
Par Rundāles novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu.
18.                  
Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma Pilsrundāle 48 un Pilsrundāle 49, kadastra numurs 4076 003 0250 un 4076 003 0251 iznomāšanu
19.                  
Par zemes lietošanas mērķa maiņu Rundāles pagasta nekustamajiem īpašumiem Saulaines mazdārziņos.
20.                  
Par sadarbības līguma noslēgšanu un līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “BM Studio”.
21.                  
Par nedzīvojamo telpu nomas līguma noslēgšanu ar IK „Velgas aptieka”.
22.                  
Par nedzīvojamo telpu nomas līguma noslēgšanu ar Santas Gulbes ģimenes ārsta praksi.
23.                  
Par Rundāles novada pašvaldības 2016.gada finanšu pārskata apstiprināšanu.
24.                  
Par atļauju sadalīt nekustamo īpašumu "Alejnieki", Svitenes pagasta, Rundāles novada, atdalot no nekustamā īpašuma zemes gabalu, izstrādājot zemes ierīcības projektu.
25.                  
Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma “Valti”, kadastra numurs 4076 001 0098 iznomāšanu
26.                  
Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Lielupes mala”, kadastra numurs 4076 001 0048, sadalīšanu, jauna nekustamā īpašuma izveidošanu, par nosaukumu “Priedaine” piešķiršanu izveidotajiem nekustamajam īpašumam un zemes lietošanas mērķa noteikšanu.
27.                  
Par Bauskas Centrālās bibliotēkas atkārtotu izvirzīšanu reģiona galvenās bibliotēkas statusam Rundāles novada teritorijā.
28.                  
Par Rundāles novada vēlēšanu komisijas locekļa darbības izbeigšanu un vēlēšanu komisijas locekļa kandidātu pieteikšanās termiņa noteikšanu.
29.                  
Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma Saulaines mazdārziņš 3.10, kadastra numurs 4076 008 0147 iznomāšanu
30.                 
Par atļauju sadalīt nekustamo īpašumu “Lejas” Rundāles pagasta, Rundāles novada, zemes vienību divos zemes gabalos, izstrādājot zemes ierīcības projektu.
Lapa atjaunota: 22.05.2017. 17:40
Eiropas Gada pašvaldība
Notikumu kalendārs

Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk