Aprīlis

2021.gada 19.aprīļa domes sēdes lēmums

Sēdes ieraksts

Par pašvaldībai lietošanā esošā valsts nekustamā īpašuma “Valsts Saulaines lauksaimniecības tehnikums” zemes vienības iznomāšanu

Pielikums Pielikums

 

2021.gada 29.aprīļa domes sēdes lēmumi
Sēdes ieraksts

2. Par Rundāles novada domes 2020. gada finanšu pārskata apstiprināšanu.
3. Par Rundāles novada Bāriņtiesas darbību pārskatu laika posmā no 2020.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 31.decembrim.
4. Par Rundāles novada domes 2021.gada 29.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.5 “Grozījumi Rundāles novada domes 2009.gada saistošajos noteikumos Nr.1 „Rundāles novada pašvaldības nolikums””.

Pielikums Pielikums
5. Par finansējuma piešķiršanu biedrības „BM studio” projekta „Senās Upmales kultūras telpas izveidošana - 1.posms: biedrības darbības maiņas korekcija, zīmolvedība un mājas lapas izveidošana” realizācijai.
6. Par Rundāles novada domes priekšsēdētāja Aivara Okmaņa atvaļinājumu.
7. Par Rundāles novada pašvaldībai lietošanā esošā nekustamā īpašuma “VALSTS SAULAINES LAUKSAIMNIEC. TEHNIKUMS”, Rundāles pagasts, Rundāles novads, kadastra numurs 4076 008 0214, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0279 daļas, 11,7 ha platībā, zemes iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
8. Par Rundāles novada pašvaldībai lietošanā esošā nekustamā īpašuma “VALSTS SAULAINES LAUKSAIMNIEC. TEHNIKUMS”, Rundāles pagasts, Rundāles novads, kadastra numurs 4076 008 0214, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 011 0040 23,3 ha platībā, zemes iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
9. Par Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Zvejnieki” dzīvokļa Nr.4 (kadastra Nr. 4076 900 0473), Priedītes, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, izsoles noteikumu apstiprināšanu.

Pielikums

10. Par Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Vižņi”, Rundāles pagasts, Rundāles novads, kadastra numurs 4076 005 0062, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 005 0042 izsoles noteikumu apstiprināšanu.

Pielikums
11. Par Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Jusku lauki”, Viesturu pagasts, Rundāles novads, kadastra numurs 4096 004 0247, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4096 004 0245 izsoles noteikumu apstiprināšanu.
12. Par Rundāles novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma „Beķeri-2”, Rundāles pagasta, Rundāles novada, neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0054 (starpgabala) atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
13. Par nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Saulaines kalte”, Saulaine, Rundāles pagasts, Rundāles novads.
14. Par Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Āboliņu lauks”, Rundāles pagasts, Rundāles novads, kadastra numurs 4076 003 0451, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0572 izsoles rezultātu apstiprināšanu.
15. Par Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Ziedoņi 19”, Rundāles pagasts, Rundāles novads, kadastra numurs 4076 006 0123, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 006 0123 izsoles rezultātu apstiprināšanu.
16. Par Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Būras” ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0446, Pilsrundāle, Rundāles pagasts, Rundāles novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
17. Par Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Būriņas” ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0189, Pilsrundāle, Rundāles pagasts, Rundāles novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
18. Par Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Sudmalas” ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0663, Pilsrundāle, Rundāles pagasts, Rundāles novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
19. Par nekustamā īpašuma “Lielupes mala”, Rundāles pagasts, Rundāles novads kadastra numurs 4076 001 0048, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 001 0048, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
20. Par pašvaldībai lietošanā esošā nekustamā īpašuma "Kaucmindes staļļi", Saulaine, Rundāles pagasts, Rundāles novads, kadastra numurs 4076 008 0399, zemes vienības 4076 008 0280 daļas iznomāšanu.
21. Par pašvaldībai lietošanā esošā nekustamā īpašuma "Kaucmindes staļļi", Saulaine, Rundāles pagasts, Rundāles novads, kadastra numurs 4076 008 0399, zemes vienības 4076 008 0280 daļas iznomāšanu.
22. Par pašvaldībai lietošanā esošā nekustamā īpašuma "Kaucmindes staļļi", Saulaine, Rundāles pagasts, Rundāles novads, kadastra numurs 4076 008 0399, zemes vienības 4076 008 0280 daļas iznomāšanu.
23. Par pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošā Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Bērsteles traktoru šķūnis”, kadastra apzīmējums 4096 007 0367, zemes daļas 0.1 ha platībā iznomāšanu.
24. Par pašvaldībai piekritīga Svitenes pagasta nekustamā īpašuma „Zaļlejas”, zemes vienības ar kadastra numuru 4088 003 0040, iznomāšanu.
25. Par atļauju sadalīt nekustamo īpašumu "Līdumnieki", Rundāles pagasts, Rundāles novads, neizstrādājot zemes ierīcības projektu.
26. Par atļauju sadalīt nekustamo īpašumu "Mikšēni", Viesturu pagasts, Rundāles novads, neizstrādājot zemes ierīcības projektu, jauna nosaukuma piešķiršanu.
27. Par atļauju sadalīt nekustamā īpašuma “Draudzības”, Viesturu pagasts, Rundāles novads, kadastra numurs 4096 010 0006, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4096 010 0006, izstrādājot zemes ierīcības projektu.
28. Par nedzīvojamo telpu nomas maksas noteikšanu nekustamā īpašuma “Saulaines darbnīcas”, Saulaine, Rundāles pagasts, Rundāles novads, daļai.
29. Par nedzīvojamo telpu nomas maksas noteikšanu nekustamā īpašuma “Saulaines mācību darbnīcas”, Saulaine, Rundāles pagasts, Rundāles novads.
30. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu – dzīvoklis Nr.205, “Kreimenes”, Skolas ielā 6, Saulainē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā.
31. Par pašvaldībai piekritīgu Rundāles pagasta, Rundāles novada, zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 4076 008 0112 un 4076 008 0116, apvienošanu, jauna nekustamā īpašuma izveidošanu.
 

Lapa atjaunota: 17.05.2021. 13:34
Eiropas Gada pašvaldība
Notikumu kalendārs

Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk