Būvvalde

Pamatojoties uz 2017.gada 29.decembrī noslēgto Deleģēšanas līgumu ar Bauskas novada domi par pašvaldības autonomās funkcijas „nodrošināt savas administratīvās teritorijas būvniecības procesa tiesiskumu” realizēšanu Rundāles novada administratīvajā teritorijā, laika posmā no 2018.gada 1.janvāra līdz 2021.gada decembrim, nodrošina 

Bauskas novada Būvvalde
Uzvaras ielā 1, Bauskā LV 3901
Tālrunis (+371)3923304, fakss (+371)3924522,
www: Bauskas novada Būvvalde

Adrese: Uzvaras iela 1, Bauska, e-pasts:buvvalde@bauska.lv 

Būvniecības procesa veidlapas 


Vārds, Uzvārds
Amats
Tālrunis
E-pasts
Dace Putna
Vadītāja
63923304 29417140
Sandra Smolija Galvenā arhitekte

63923304
27805229

sandra.smolija@bauska.lv
Elīna Arāja Arhitekte 63923304 elina.araja@bauska.lv
Andris Barovskis
Būvinspektors
63923304
29279794
Kaspars Alksnītis Būvinspektors 27867182 kaspars.alksnitis@bauska.lv
Evita Hiršfelde  Lietvede

63923304

27805229

evita.hirsfelde@bauska.lv

buvvalde@bauska.lv 


Bauskas novada būvvaldes darbību nosaka: 

 • Bauskas novada Būvvaldes reglaments;
 • LR likums Būvniecības likums;
 • (01.10.2014.) MK noteikumu Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi";
 • speciālie būvnoteikumi;
 • Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novada saistošie noteikumi:
 • Rundāles novada teritorijas un apbūves noteikumi. Rundāles novada teritorijas plānojumu 2012.-2025.gadam III nod. Vispārīgie noteikumi teritoriju izmantošanai un apbūvei,

Bauskas novada pašvaldības būvvalde apkalpo un pārrauga būvniecības procesu Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadu teritorijās:

 • pieņem būvniecības iesniegumus, paskaidrojuma rakstus, apliecinājuma kartes jaunas būvniecības, pārbūves, atjaunošanas, nojaukšanas iecerēm un izskata to atbilstību pašvaldības teritorijas plānojuma un apbūves noteikumu atbilstībai un citām likumā noteiktajām prasībām; 
 • pieņem lēmumus par būvniecības iecerēm, nepieciešamības gadījumā ierosina būvniecības ieceru publisku apspriešanu
 • publicē būvniecības informāciju pašvaldības interneta mājaslapā saskaņā ar Būvniecības likuma 14.panta (2). un (6).punktu nosacījumiem;
 • veic paredzētās būves īstenošanas vietas pārbaudi un sniedz atzinumu par patvaļīgas būvniecības neesību;
 • izskata būvprojektus un būvatļaujā veic atzīmi par projektēšanas nosacījumi izpildi;
 • izskata iesniegto būvdarbu dokumentāciju un būvatļaujā veic atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumi izpildi;
 • izskata un saskaņo reklāmas ieceres, izsniedz reklāmas pases;
 • izsniedz, reģistrē būvatļaujas un pagarina to derīguma termiņu, nepieciešamības gadījumā 
 • kontrolē teritorijā veicamo būvdarbu atbilstību likumu, normatīvo aktu un saistošo apbūves noteikumu prasībām un sastāda administratīvos protokolus par pārkāpumiem būvniecības procesā;
 • organizē un veic būvobjektu pieņemšanu ekspluatācijā, reģistrē un izsniedz aktus par to pieņemšanu ekspluatācijā; 
 • izsniedz izziņas par jaunbūvi pēc pieprasījuma iesniegšanai Zemesgrāmatā;
 • izsniedz izziņas par ēkas vai būves neesību pēc pieprasījuma iesniegšanai Valsts zemes dienestā un Zemesgrāmatā;
 • izsniedz atļaujas zemes darbiem Bauskas novada teritorijā; 
 • aprēķina nodevas būvatļaujas saņemšanai un kontrolē to apmaksu saskaņā ar Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novada saistošajiem noteikumiem;
 • kārto un saglabā arhīvā ar būvvaldes darbību saistītos dokumentus un būvprojektus.

Būvvalde sniedz konsultācijas par būvniecību vai pašvaldības teritorijas  plānojumiem. 

Jaunais būvniecības process

Atcerieties, vienmēr līdz jāņem īpašuma tiesību apliecinoši dokumenti, t.i. zemesgrāmatas apliecība un zemes robežu plāns, tehniskās inventarizācijas lietas (pārbūves vai atjaunošanas gadījumā), pilnvara (ja dokumentāciju iesniedz pilnvarota persona).

Struktūrvienības atrašanās adrese: Uzvaras iela 1, Bauska – 3.stāvā 347., 348., 345.kabinets.

Apmeklētāju pieņemšanas laiki divas dienas nedēļā Bauskas novada Būvvaldes telpās, vienreiz mēnesī Iecavas novada, Rundāles novada un Vecumnieku novada domes telpās.

AKTUĀLĀ BŪVNIECĪBA RUNDĀLES NOVADĀ >>

Apmeklētāju pieņemšana

Rundāles novada domē
Pilsrundāle 1, Rundālē
Katra mēneša pirmajā pirmdienā no plkst.09.00 līdz plkst.11.40
Dace Putna, Bauskas būvvaldes vadītāja

Bauskas novada domē
Uzvaras 1, Bauskā
Pirmdienās no plkst.13.00 līdz plkst.17.00
Trešdienās no plkst.08.00 līdz 12.00 un no plkts.13.00 līdz 17.00

Dace Putna, Bauskas būvvaldes vadītāja

Pirmdienās no plkst.08.00 līdz 12.00 un no plkts.13.00 līdz 16.00
Andris Barovskis, Bauskas novada administrācijas Bauskas novada Būvvaldes būvinspektors

 

Ar saņemtajiem būvniecības iesniegumiem, uz akceptēšanu iesniegtajiem būvprojektiem, pieprasījumiem būvatļauju saņemšanai iepazīties šeit...

Saistošie noteikumi par pašvaldības nodevu par būvvatļaujas sanemšanu

Rundāles novada Teritorijas plānojums 2012.-2025.gadam

2012.gada 26.jūlija domes sēdē (sēdes protokols Nr.8.8.p.) apstiprināts Rundāles novada teritorijas plānojums 2012.-2025.gadam un izdoti saistošie noteikumi Nr.7. „Rundāles novada teritorijas plānojuma 2012.-2025.g. grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”.

Paskaidrojuma raksts
1. Rundāles novada Teritorijas plānojuma 2012.-2025.g. Paskaidrojuma raksts (1.daļa)
2. Rundāles novada Teritorijas plānojuma 2012.-2025.g. Paskaidrojuma raksts (2.daļa)
3. Pielikumi Paskaidrojuma rakstam

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Vides pārskats

Grafiskā daļa
1. Rundāles novada teritorijas esošā izmantošana
2. Rundāles novada teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana
3. Rundāles novada Rundāles pagasta ciemu teritorijas plānotā izmantošana (aizsargjoslas)
4. Rundāles novada Svitenes pagasta ciemu teritorijas plānotā izmantošana (aizsargjoslas)
5. Rundāles novada Viesturu pagasta ciemu teritorijas plānotā izmantošana (aizsargjoslas)

 

Lapa atjaunota: 25.05.2020. 14:11
Eiropas Gada pašvaldība
Notikumu kalendārs

Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk