Datu privātuma politika

Rundāles novada dome, tās struktūrvienības un pašvaldību iestādes īsteno pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un uzdevumu izpildi, kas ietver nepieciešamību arī apstrādāt personas datus. Pašvaldība savā darbībā ievēro Vispārīgās datu aizsardzības regulas, Fizisko personu datu apstrādes likuma un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības attiecībā uz personas datu apstrādes likumīgumu un aizsardzību.

Datu privātuma politikas mērķis ir sniegt informāciju par galvenajiem veiktajiem personas datu apstrādes nolūkiem, to tiesisko pamatojumu un citu informāciju saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulai Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.panta nosacījumiem:

1. Pārzinis: Rundāles novada dome, reģistrācijas Nr. 90009112819, Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts, Rundāles novads, LV – 3921, tālrunis: +371 639 62 298, fakss: +371 639 62 533, e-pasts: dome@rundale.lv 
2. Kontaktinformācija: Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts, Rundāles novads, LV - 3921, dome@rundale.lv, tālr. +371 639 62 298, fakss: +371 639 62 533.
3. Apstrādes nolūki:
• Dokumentu aprites vadība
• Grāmatvedības organizēšana
• Personāla lietu administrēšana
• Sabiedriskās kārtības nodrošināšana, noziedzīgu nodarījumu novēršana vai atklāšana saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu t.sk. dzīvības un veselības aizsardzību, t.sk. video novērošana
• Iedzīvotāju dzīvesvietas deklarēšanas un reģistrēšanas administrēšana
• Civilstāvokļa aktu reģistrācijas administrēšana
• Nepilngadīgo un rīcībnespējīgu personu tiesību aizsardzība
• Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības administrēšana
• Nekustamo īpašumu administrēšana
• Būvniecības procesa tiesiskuma nodrošināšana
• Izglītības pieejamības nodrošināšana
• Kultūras, Kultūrvēsturisko vērtību un jaunrades saglabāšana un attīstība, sabiedrības informēšana
• Juridiskā atbalsta un tiesiskuma nodrošināšana
• Komunālo pakalpojumu administrēšana
• Iepirkumu procedūras administrēšana
• e-pakalpojumu nodrošināšana
4. Apstrādes juridiskais pamats:
Apstrāde ir likumīga tikai tādā apmērā un tikai tad, ja ir piemērojams vismaz viens no turpmāk minētajiem pamatojumiem:
• Apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz Pārzini attiecināmu Latvijas Republikā spēkā esošo tiesību aktos noteikto pienākumu izpildei;
• Datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;
• Apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;
• Apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz Pārzini attiecināmu juridisku pienākumu;
• Apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu datu subjekta vai citas fiziskas personas vitālas intereses;
• Apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras;
• Apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai, izņemot, ja datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām interesēm, jo īpaši, ja datu subjekts ir bērns.
5. Personas datu papildus ieguves avoti: Datu subjekta sniegtā informācija, valsts informāciju sistēmas, Pārziņa un publiskie reģistri, datu bāzes un publiski pieejamās informācijas sistēmas, trešo personu sniegtā informācija, ja tādas saņemšanu paredz normatīvie akti.
6. Personas datu kategorijas: Tikai personas, kuras ir iesaistītas attiecīgā personas datu nolūka īstenošanai.
7. Personas datu glabāšanas ilgums: glabāšanas ilgums ir atkarīgs no attiecīgā personas datu apstrādes nolūka, nepārsniedzot termiņu, kas ir noteikts Latvijas Republikas tiesību aktos.
8. Apstrādes drošība: Pārzinis un Apstrādātājs īsteno atbilstīgus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu atbilstošu drošības līmeni datu apstrādei, atbilstoši Rundāles pašvaldības informācijas tehnoloģiju drošības politikā un citos spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
9. Personas datu saņēmēji: Datu subjekts par sevi; Pārziņa un pārziņa iestāžu pilnvaroti darbinieki; Apstrādātājs tikai tādā apjomā, lai apstrādātājs varētu nodrošināt un sniegt pakalpojumu Pārzinim atbilstoši savstarpēji noslēgtajam līgumam; Valsts kontrolējošās, uzraugošās, tiesībaizsardzības un citas institūcijas (ja tām ir atbilstošs pilnvarojums), normatīvajos aktos noteiktās personas. Personas dati netiek nosūtīti uz trešajām valstīm vai starptautiskām organizācijām.
10. Datu subjekta tiesības: Datu subjekta tiesības nosaka un regulē Vispārīgā datu aizsardzības regula, t.sk., pieprasīt Pārzinim piekļuvi saviem personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz sevi, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību; atsaukt piekrišanu, neietekmējot tādas apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana; tiesības kontaktēties un iesniegt sūdzību Rundāles novada domei vai Datu valsts inspekcijai.
11. Lēmumu pieņemšana: Personas datu apstrādē netiek automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana.
 

 

 

Lapa atjaunota: 23.04.2020. 16:32
Eiropas Gada pašvaldība
Notikumu kalendārs

Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk