Februāris

 
 

25.februāra domes lēmumi

2.                   
Par Rundāles novada domes 2016.gada 25.februāra saistošo noteikumu Nr.4 „Par licencēto makšķerēšanu Lielupē, Rundāles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā no 2016. līdz 2018.gadam” apstiprināšanu.
3.                   
Par projekta pieteikumu valsts atbalsta saņemšanai zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem.
4.                   
Par Rundāles novada domes noteikumu “Rundāles novada domes Valsts budžeta mērķdotāciju sadales kārtība Rundāles novada izglītības iestāžu uzturēšanai un pedagogu darba samaksai” apstiprināšanu.
5.                   
Par grozījumiem Rundāles novada domes 2013.gada 28.februāra lēmumā Nr.10 “Par nolikumu „Par Rundāles novada Pilsrundāles vidusskolas izglītojamo un pedagogu naudas balvu piešķiršanu””.
6.                   
Rundāles novada domes 2016.gada saistošie noteikumi Nr.1 “Par dzīvokļa pabalsta piešķiršanu bērniem bāreņiem un bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības”.
7.                   
Rundāles novada domes 2016.gada saistošie noteikumi Nr.2 „Par grozījumiem Rundāles novada domes 2015.gada saistošajos noteikumos Nr.4 „Par sociālās palīdzības un pašvaldības pabalstiem Rundāles novadā””.
8.                   
Par dzīvojamās platības izīrēšanu Saulaines Sociālajā centrā
9.                   
Par dzīvojamās platības izīrēšanu Saulaines Sociālajā centrā
10.               
Par dzīvojamās platības izīrēšanu Saulaines Sociālajā centrā
11.               
Par pašvaldībai piekritīgā Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Juskas”, zemes vienības zemes daļas 0.8 ha platībā iznomāšanu
12.               
Par pašvaldībai piekritīgā Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Bērsteles pļavas” ar kadastra numuru 40960070099, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 40960070099, zemes daļas 0.84 ha platībā iznomāšanu
13.               
Par pašvaldībai piekritīgā Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „bij. Dzelmju šķūnis”, kadastra numurs 40960030063, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 40960070243 iznomāšanu
14.               
Par pašvaldībai piekritīgā Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Mazdārziņi”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 40960070191, daļas iznomāšanu
15.               
Par Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Senčukrogs” zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, par jauna nosaukuma „Sencīši” piešķiršanu jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam un zemes lietošanas mērķa noteikšanu.
16.               
Par Svitenes pagasta nekustamā īpašuma „Urši” zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu.
17.               
Par Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Gobas” zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, par jauna nosaukuma „Sidrabi” piešķiršanu jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam un zemes lietošanas mērķa noteikšanu.
18.               
Par atļauju sadalīt Rundāles pagasta nekustamo īpašumu „Enitēni”, atdalot zemes vienību, neizstrādājot zemes ierīcības projektu, pievienot atdalīto zemes vienību nekustamajam īpašumam “Lauriņi”, un zemes lietošana mērķa noteikšanu atdalāmajai zemes vienībai.
19.               
Par jauna nosaukuma “Darbnīcu lauks” piešķiršanu pašvaldībai piekritīgam Rundāles pagasta nekustamajam īpašumam, kadastra numurs 40760020054.
20.               
Par Rundāles novada Rundāles pagasta adrešu pieraksta precizēšanu adresācijas objektiem.
21.               
Par atļauju sadalīt Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Rundāles pils muzejs”, kadastra numurs 4076 003 0354, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 40760030356, atdalot zemes gabalu aptuveni 0,15 ha platībā, izstrādājot zemes ierīcības projektu un pievienot atdalīto zemes gabalu pašvaldības nekustamajam īpašumam “Stāvlaukums”, kadastra numurs 4076003533.
22.               
Par izmaiņām Rundāles novada bāriņtiesas sastāvā.
23.               
Par nolikuma “Rundāles novada pašvaldības Pilsrundāles vidusskolas nolikums” apstiprināšanu.
24.               
Par nolikumu „Rundāles novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes „Mārpuķīte” nolikums.”
25.               
Par Rundāles novada domes 2015.gada 30.decembra Lēmuma Nr.18 „Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Punslavu personīgās palīgsaimniecības”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 001 0077 daļas iznomāšanu” atcelšanu.
26.               
Par Rundāles novada domes nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.2 daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā „Līvi”, Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, īres maksas izsoles rezultātu apstiprināšanu.
27.               
Par Rundāles novada domes nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.32 daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā „Zemzari”, Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, īres maksas izsoles rezultātu apstiprināšanu.
28.               
Par Rundāles novada pašvaldībai piekritīgo nekustamo īpašumu „Virbuļi 2”, Svitenes pagastā, Rundāles novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4088 004 0197 daļas 1,8 ha platībā un „Āres”, Svitenes pagastā, Rundāles novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4088 004 0260 daļas 1,7 ha platībā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
29.               
Par Rundāles novada domes 2016.gada saistošajiem noteikumiem Nr.3 „Par grozījumiem Rundāles novada domes 2015.gada saistošajos noteikumos Nr.15 „Par Rundāles novada domes budžetu 2016.gadam”.
30.               
Par dalību Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras atklātajā projektu konkursā „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi veidot un stiprināt jauniešu piederības apziņu”.
31.               
Par pilnvarotajām personām zivju resursu aizsardzības nodrošināšanai.

 

Lapa atjaunota: 22.03.2016. 12:01
Eiropas Gada pašvaldība
Notikumu kalendārs

Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk