Izsoles

 

Rundāles novada dome rīko pārdošanas izsoli nekustamajam īpašumam „Ciemati”, Svitenes pagastā, Rundāles novadā, kadastra numurs 4088001 0054, ar kopējo platību 2.79 ha, sastāvā ir viena neapbūvēta zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4088 001 0054.

Izsoles noteikumi
Zemes robežu plāns


Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rundāles novada domes kancelejā (Parka iela 7, Bērstele, Rundāles pagasts, Rundāles novads) darba laikā (darba dienās: no 8.30 -12.00 un 12.30 -17.00, pirmdienās līdz 18.30, piektdienās līdz 15.30). Informācija pa tālr. 63962298.

Pieteikties izsolei iespējams līdz 20.05.2019, plkst.12:00.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena EUR 17887,00 (septiņpadsmit tūkstoši astoņi simti astoņdesmit septiņi eiro).

Izsoles vieta un laiks – Rundāles novada dome (Parka iela 7, Bērstele Rundāles pagasts, Rundāles novads), 20.05.2019. plkst.14.00.

Izsoles objekta apskates vietu un laiku var noteikt, vienojoties ar kontaktpersonu izsoles jautājumos t. 26641544.


IZSOLE - noslēgusies

Rundāles novada dome atklātā mutiskā izsolē pārdod nekustamo īpašumu „Apauši”, 4076 003 0434, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0349, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, ar kopējo platību 1583 m2.

Izsoles noteikumi

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rundāles novada domes kancelejā (Parka iela 7, Bērstele, Viesturu pagasts, Rundāles novads, LV-3927) darba laikā (darba dienās: no 8.30 -12.00 un 12.30-17.00, pirmdienās līdz 18.30, piektdienās līdz 15.30), no 07.02.2019. līdz 18.03.2019.

Izsoles vieta un laiks – Rundāles novada domē (Parka iela 7, Bērstele, Viesturu pagasts, Rundāles novads, LV-3927), 18.03.2019. plkst.14.00.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena EUR 1992 (viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit divi eiro) Nodrošinājuma nauda 10% no nosacītās cenas.

Izsoles objekta apskates vietu un laiku var noteikt, vienojoties ar kontaktpersonu - t. 28609107.
 


IZSOLE - noslēgusies

Rundāles novada dome rīko zemes nomas tiesību izsoli nekustamajam īpašumam “Dunduri”, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4088 004 0146, 1,80 ha platībā, Svitenes pagastā, Rundāles novadā.

 

  Izsoles norteikumi
Zemes robežu plāns

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rundāles novada domē (Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts, Rundāles novads) darba laikā (darba dienās: no 8.00 -12.00 un 13.00 -17.00, pirmdienās līdz 18.30, piektdienās līdz 15.30). Informācija pa tālr. 63962298.

Pieteikties izsolei iespējams līdz 2018. gada 26. martam, plkst.12:00.

Izsoles vieta un laiks – Rundāles novada dome (Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts, Rundāles novads), 26.03.2018. plkst.14.00.

 

 Izsoles objekta apskates vietu un laiku var noteikt, vienojoties ar kontaktpersonu t.26641544.


 

 

 IZSOLE BEIGUSIES BEZ REZULTĀTA

 

Rundāles novada dome atklātā mutiskā izsolē pārdod nekustamo īpašumu „Ciemati”, Svitenes pagastā, Rundāles novadā, kadastra numurs 4088001 0054, ar kopējo platību 2.79 ha, sastāvā ir viena neapbūvēta zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4088 001 0054.

Izsoles noteikummi

 

Zemes robežu plāns

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rundāles novada domē (Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts, Rundāles novads) darba laikā (darba dienās: no 8.00 -12.00 un 13.00 -17.00, pirmdienās līdz 18.30, piektdienās līdz 15.30). Informācija pa tālr. 63962298.

 

Izsoles vieta un laiks – Rundāles novada dome (Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts, Rundāles novads), 19.03.2018. plkst.14.00.

 

 

 

Nekustamā īpašuma nosacītā cena EUR 17 887.00 (septiņpadsmit tūkstoši astoņi simti astoņdesmit septiņi eiro, 00 centi) Nodrošinājuma nauda 10% no nosacītās cenas.

 Izsoles objekta apskates vietu un laiku var noteikt, vienojoties ar kontaktpersonu izsoles jautājumos t.26641544


 

  IZSOLES- noslēgušās

  Rundāles novada dome atklātā mutiskā izsolē pārdod nekustamo īpašumu „Priedaine”, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, kadastra numurs 4076 006 0234, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4076 006 0088, ar kopējo platību 2,7822 ha.

 Izsoles noteikumi
Zemes robežu plāns

 

 

 

 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rundāles novada domē (Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts, Rundāles novads) darba laikā (darba dienās: no 8.00 -12.00 un 13.00 -17.00, pirmdienās līdz 18.30, piektdienās līdz 15.30). Informācija pa tālr. 63962298.

Izsoles vieta un laiks – Rundāles novada dome (Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts, Rundāles novads), 19.02.2018. plkst.14.30.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena EUR 8270,00 (astoņi tūkstoši divi simti septiņdesmit eiro) Nodrošinājuma nauda 10% no nosacītās cenas.

Izsoles objekta apskates vietu un laiku var noteikt, vienojoties ar kontaktpersonu izsoles jautājumos t. 28609107.

 

 

 

  

 

 

Rundāles novada dome atklātā mutiskā izsolē pārdod nekustamo īpašumu „Nostūri”, Svitenes pagastā, Rundāles novadā, kadastra numurs 4088 009 0044, ar kopējo platību 1.91 ha, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4088 009 0044.

 

 

 

 

 Izsoles  noteikumi
Zemes robežu plāns

 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rundāles novada domē (Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts, Rundāles novads) darba laikā (darba dienās: no 8.00 -12.00 un 13.00 -17.00, pirmdienās līdz 18.30, piektdienās līdz 15.30). Informācija pa tālr. 63962298.

Izsoles vieta un laiks – Rundāles novada dome (Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts, Rundāles novads), 19.02.2018. plkst.14.20.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena EUR 3900,00 (trīs tūkstoši deviņi simti eiro). Nodrošinājuma nauda 10% no nosacītās cenas.

Izsoles objekta apskates vietu un laiku var noteikt, vienojoties ar kontaktpersonu izsoles jautājumos t. 26641544.

 

 

 

  

 

Rundāles novada dome atklātā mutiskā izsolē pārdod nekustamo īpašumu „Indru kaltes”, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, kadastra numurs 4076 005 0061, ar kopējo platību 8.01 ha, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4076 005 0061.

 

 

 

Izsoles noteikumi
Zemes robežu plāns

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rundāles novada domē (Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts, Rundāles novads) darba laikā (darba dienās: no 8.00 -12.00 un 13.00 -17.00, pirmdienās līdz 18.30, piektdienās līdz 15.30). Informācija pa tālr. 63962298.

Izsoles vieta un laiks – Rundāles novada dome (Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts, Rundāles novads), 19.02.2018. plkst.14.00.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena EUR 22 500,00 (divdesmit divi tūkstoši pieci simti eiro) Nodrošinājuma nauda 10% no nosacītās cenas.

Izsoles objekta apskates vietu un laiku var noteikt, vienojoties ar kontaktpersonu izsoles jautājumos t. 28609107.


 

 IZSOLE BEIGUSIES BEZ REZULTĀTA

 

 

 

Rundāles novada dome atklātā mutiskā izsolē pārdod nekustamo īpašumu „Ciemati”, Svitenes pagastā, Rundāles novadā, kadastra numurs 4088001 0054, ar kopējo platību 2.79 ha, sastāvā ir viena neapbūvēta zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4088 001 0054.

 

 

 

 Izsoles noteikumi
Zemes robežu plāns

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rundāles novada domē (Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts, Rundāles novads) darba laikā (darba dienās: no 8.00 -12.00 un 13.00 -17.00, pirmdienās līdz 18.30, piektdienās līdz 15.30).

Informācija pa tālr. 63962298.Izsoles vieta un laiks – Rundāles novada dome (Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts, Rundāles novads), 12.02.2018. plkst.14.00.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena EUR 19875.00 (deviņpadsmit tūkstoši astoņi simti septiņdesmit pieci eiro, 00 centi) Nodrošinājuma nauda 10% no nosacītās cenas.

Izsoles objekta apskates vietu un laiku var noteikt, vienojoties ar kontaktpersonu izsoles jautājumos t.26641544

 


 

 IZSOLES - noslēgušās

 

 

 

 

   Rundāles novada dome rīko zemes nomas tiesību izsoli - Rundāles novada pašvaldībai piekritīgam nekustamam īpašumam “Bērsteles pļavas”, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4096 007 0100, 4.1 ha platībā, Viesturu pagastā, Rundāles novadā.

 

 

 

Izsoles noteikumi

Zemes robežu plāns

 Ar izsoles noteikumiem var iepazīties arī Rundāles novada domes kancelejā (Pilsrundālē 1, Rundāles pagastā, Rundāles novadā) darba laikā (darba dienās: no 8.00 -12.00 un 13.00 -17.00, pirmdienās līdz 18.30, piektdienās līdz 15.30). Informācija pa tālr. 63962298.

Pieteikties izsolei līdz 2017.gada 27. Novembrim, plkst.12:00.

Kontaktpersona izsoles jautājumos – Aigars Sietiņš, mob. tālrunis 28609107.

Izsole notiks Rundāles novada domes telpās, 2.stāvā, domes sēžu zālē 2017.gada 27. novembrī, plkst.14:20.

 

 
Rundāles novada dome atklātā mutiskā izsolē pārdod nekustamā īpašuma “Vārpiņas”, kadastra numurs 4088 004 0193, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4088 004 0193, Svitenes pagastā, Rundāles novadā, ar kopējo platību 1,0 ha.

 

 

 

 

Izsoles noteikumi

Zemes robežu plāns

Izsoles vieta un laiks – Rundāles novada dome (Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts, Rundāles novads), 27.11.2017. plkst.14.00.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena EUR 6 615,00 (seši tūkstoši seši simti piecpadsmit eiro). Nodrošinājuma nauda 10% no nosacītās cenas.

Izsoles objekta apskates vietu un laiku var noteikt, vienojoties ar kontaktpersonu  (t.26641544).


 

  IZSOLE BEIGUSIES BEZ REZULTĀTA

 

 

 

 Rundāles novada dome atklātā mutiskā izsolē pārdod nekustamā īpašuma „Ciemati”, kadastra numurs 4088 001 0054, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4088 001 0054, Svitenes pagastā, Rundāles novadā, ar kopējo platību 2,79 ha.

Izsoles noteikumi

Zemes robežu plāns


Izsoles vieta un laiks – Rundāles novada dome (Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts, Rundāles novads), 27.11.2017. plkst.14.00.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena EUR 19 875,00 (deviņpadsmit tūkstoši astoņi simti septiņdesmit pieci eiro). Nodrošinājuma nauda 10% no nosacītās cenas.

Izsoles objekta apskates vietu un laiku var noteikt, vienojoties ar kontaktpersonu  (t.26641544).


 

  IZSOLES- noslēgušās

 

 

 

 

  Rundāles novada dome rīko zemes nomas tiesību izsoli - Rundāles novada pašvaldībai piekritīgam nekustamam īpašumam “Zelteri”kadastra apzīmējumu 40760010099, 6.57 ha platībā, Rundāles pagastā, Rundāles novadā

 

 

 

   Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rundāles novada domē (Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts, Rundāles novads) un Rundāles novada domes interneta mājas lapā www.rundale.lv, no 05.09.2017. līdz 25.09.2017.

 

 

 

 

 Izsoles vieta un laiks – Rundāles novada dome (Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts, Rundāles novads), 25.09.2017. plkst.14.00.   

 

Rundāles novada dome atklātā mutiskā izsolē pārdod nekustamo īpašumu „Valti”, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, kadastra numurs 4076 001 0098, ar kopējo platību 6,11 ha, kura sastāvā ir divas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 001 0093, 1,78 ha platībā, un 4076 001 0100, 4,33 ha platībā.

 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rundāles novada domē (Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts, Rundāles novads) un Rundāles novada domes interneta mājas lapā www.rundale.lv, no 05.07.2017. līdz 28.08.2017.

IZSOLES NOTEIKUMI

 

Izsoles vieta un laiks – Rundāles novada dome (Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts, Rundāles novads), 28.08.2017. plkst.14.00.

 

 

 

Nekustamā īpašuma nosacītā cena EUR 42 000 (četrdesmit divi tūkstoši eiro, 00 centi) Nodrošinājuma nauda 10% no nosacītās cenas.

Izsoles objekta apskates vietu un laiku var noteikt, vienojoties ar kontaktpersonu izsoles jautājumos t.29441971.

 

 

Rundāles novada dome atklātā mutiskā izsolē pārdod nekustamo īpašumu „Zelteri”, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, kas sastāv no zemesgabala ar kadastra numuru 4076 001 0099 – 6,57 ha platībā.

 

 

 

 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rundāles novada domē (Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts, Rundāles novads) un Rundāles novada domes interneta mājas lapā www.rundale.lv, no 05.06.2017. līdz 24.07.2017.

IZSOLES NOTEIKUMI

 

Izsoles vieta un laiks – Rundāles novada dome (Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts, Rundāles novads), 24.07.2017. plkst.14.00.

 

 

 

Nekustamā īpašuma nosacītā cena EUR 45 050,00 (četrdesmit pieci tūkstoši piecdesmit eiro un 00 centi) Nodrošinājuma nauda 10% no nosacītās cenas.

Izsoles objekta apskates vietu un laiku var noteikt, vienojoties ar kontaktpersonu izsoles jautājumos t.29441971

Rundāles novada dome rīko zemes nomas tiesību izsoli - Rundāles novada pašvaldībai piekritīgam nekustamam īpašumam “Īslīces stacija 2”, kadastra apzīmējumu 40760080374, 2.0  ha platībā, Rundāles pagastā, Rundāles novadā.

IZSOLES NOTEIKUMI

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rundāles novada domes kancelejā (Pilsrundālē 1, Rundāles pagastā, Rundāles novadā) darba laikā (darba dienās: no 8.00 -12.00 un 13.00 -17.00, pirmdienās līdz 18.30, piektdienās līdz 15.30). Informācija pa tālr. 63962298.

Pieteikties izsolei līdz 2017.gada 22.maijam plkst.12:00

Kontaktpersona izsoles jautājumos – Aigars Sietiņš, mob. tālrunis 28609107.

Izsole notiks Rundāles novada domes telpās, 2.stāvā, domes sēžu zālē 2017.gada 22.maijā plkst.14:40.
 

Rundāles novada dome rīko zemes nomas tiesību izsoli - Rundāles novada pašvaldībai piekritīgam nekustamam īpašumam “Duksti”, kadastra apzīmējumu 40760030173, daļas 3.3  ha platībā, Rundāles pagastā, Rundāles novadā.

IZSOLES NOTEIKUMI

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties arī Rundāles novada domes kancelejā (Pilsrundālē 1, Rundāles pagastā, Rundāles novadā) darba laikā (darba dienās: no 8.00 -12.00 un 13.00 -17.00, pirmdienās līdz 18.30, piektdienās līdz 15.30). Informācija pa tālr. 63962298.

Pieteikties izsolei līdz 2017.gada 22.maijam plkst.12:00.

Kontaktpersona izsoles jautājumos – Aigars Sietiņš, mob. tālrunis 28609107.

 

Izsole notiks Rundāles novada domes telpās, 2.stāvā, domes sēžu zālē 2017.gada 22.maijā plkst.14:30.

 

 

 


 

  IZSOLES- noslēgušās

 

 

 

 

Rundāles novada dome rīko pārdošanas izsoli nekustamajam īpašumam „Darbnīcu lauks”, zemes gabalam, ar kadastra numurs 4076 002 0054, Rundāles pagastā, Rundāles novadā  ar kopējo platību 12.14 ha.

NOTEIKUMI

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties arī Rundāles novada domes kancelejā (Pilsrundālē 1, Rundāles pagastā, Rundāles novadā) darba laikā (darba dienās: no 8.00 -12.00 un 13.00 -17.00, pirmdienās līdz 18.30, piektdienās līdz 15.30). Informācija pa tālr. 63962298.
Kontaktpersonas zemes izsoles jautājumos – Aivars Okmanis, mob.tālrunis 29441971, jautājumos par izsoles Objektu – Aigars Sietiņš, mob. tālr. 28609107.Pieteikties izsolei līdz 2017.gada 22.maijam plkst.12:00.Izsole notiks Rundāles novada domes telpās, 2.stāvā, domes sēžu zālē 2017.gada 22.maijā plkst.14:20.

Rundāles novada dome atkārtoti rīko pārdošanas izsoli nekustamajam īpašumam „Zelteri”, zemes gabalam, ar kadastra numurs 4076 001 0099, Rundāles pagastā, Rundāles novadā  ar kopējo platību 6.57 ha.

IZSOLES NOTEIKUMI

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties arī Rundāles novada domes kancelejā (Pilsrundālē 1, Rundāles pagastā, Rundāles novadā) darba laikā (darba dienās: no 8.00 -12.00 un 13.00 -17.00, pirmdienās līdz 18.30, piektdienās līdz 15.30). Informācija pa tālr. 63962298.
Kontaktpersonas zemes izsoles jautājumos – Aivars Okmanis, mob.tālrunis 29441971, jautājumos par izsoles Objektu – Aigars Sietiņš, mob. tālr. 28609107.
Pieteikties izsolei līdz 2017.gada 22.maijam plkst.12:00
Izsole notiks Rundāles novada domes telpās, 2.stāvā, domes sēžu zālē 2017.gada 22.maijā plkst.14:00.

Rundāles novada dome rīko zemes nomas tiesību izsoli - Rundāles novada pašvaldībai piekritīgam nekustamam īpašumam “Duksti”, kadastra apzīmējumu 40760030173, daļas 3.3  ha platībā, Rundāles pagastā, Rundāles novadā.

IZSOLES NOTEIKUMI

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties arī Rundāles novada domes kancelejā (Pilsrundālē 1, Rundāles pagastā, Rundāles novadā) darba laikā (darba dienās: no 8.00 -12.00 un 13.00 -17.00, pirmdienās līdz 18.30, piektdienās līdz 15.30). Informācija pa tālr. 63962298.
Pieteikties izsolei līdz 2017.gada 24.aprīlim plkst.12:00.
Kontaktpersona izsoles jautājumos – Aigars Sietiņš, mob. tālrunis 28609107.
Izsole notiks Rundāles novada domes telpās, 2.stāvā, domes sēžu zālē 2017.gada 24.aprīlī plkst.14:00.


 

  IZSOLES - noslēgušās

 

 

 

 Rundāles novada dome rīko pārdošanas izsoli nekustamajam īpašumam „Zelteri”, zemes gabalam, ar kadastra numurs 4076 001 0099, Rundāles pagastā, Rundāles novadā  ar kopējo platību 6.57 ha.

IZSOLES NOTEIKUMI

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rundāles novada domes kancelejā (Pilsrundālē 1, Rundāles pagastā, Rundāles novadā) darba laikā (darba dienās: no 8.00 -12.00 un 13.00 -17.00, pirmdienās līdz 18.30, piektdienās līdz 15.30). Informācija pa tālr. 63962298.
Kontaktpersonas zemes izsoles jautājumos – Aivars Okmanis, mob.tālrunis 29441971, jautājumos par izsoles Objektu – Aigars Sietiņš, mob. tālr. 28609107.
Pieteikties izsolei līdz 2017.gada 27.martam plkst.12:00
Izsole notiks Rundāles novada domes telpās, 2.stāvā, domes sēžu zālē 2017.gada 27.martā plkst.14:00.
 


 

  IZSOLES - noslēgušās

 

 

 

 

 

Rundāles novada dome rīko zemes nomas tiesību izsoli - Rundāles novada pašvaldībai piekritīgiem nekustamiem īpašumiem “Pīpenes”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 40760030494, 0,62ha platībā un nekustamā īpašuma “Jasmīni” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 40760030514, 1,55ha platībā, ar kopējo platību 2,17 ha, Rundāles pagastā, Rundāles novadā.

 

 

IZSOLES NOTEIKUMI

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rundāles novada domes kancelejā (Pilsrundālē 1, Rundāles pagastā, Rundāles novadā) darba laikā (darba dienās: no 8.00 -12.00 un 13.00 -17.00, pirmdienās līdz 18.30, piektdienās līdz 15.30). Informācija pa tālr. 63962298.
Pieteikties izsolei līdz 2017.gada 16.janvārim plkst.12:00Kontaktpersona izsoles jautājumos – Aigars Sietiņš, mob. tālrunis 28609107.Izsole notiks Rundāles novada domes telpās, 2.stāvā, domes sēžu zālē 2017.gada 16.janvārī plkst.14:20. 

 

 

Rundāles novada dome rīko zemes nomas tiesību izsoli - Rundāles novada pašvaldībai piekritīgam nekustamam īpašumam “Pilsrundāles ciemats 2”, kadastra apzīmējumu 40760030458, daļas 0,51  ha platībā, Rundāles pagastā, Rundāles novadā.

 

 

IZSOLES NOTEIKUMI

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rundāles novada domes kancelejā (Pilsrundālē 1, Rundāles pagastā, Rundāles novadā) darba laikā (darba dienās: no 8.00 -12.00 un 13.00 -17.00, pirmdienās līdz 18.30, piektdienās līdz 15.30). Informācija pa tālr. 63962298.Pieteikties izsolei līdz 2017.gada 16.janvārim plkst.12:00Kontaktpersona izsoles jautājumos – Aigars Sietiņš, mob. tālrunis 28609107.Izsole notiks Rundāles novada domes telpās, 2.stāvā, domes sēžu zālē 2017.gada 16.janvārī plkst.14:00.

 


Rundāles novada dome rīko zemes nomas tiesību izsoli - Rundāles novada pašvaldībai piekritīgam nekustamam īpašumam “Pilsrundāles ciemats 7”, kadastra apzīmējumu 40760030596, daļas 1,0667 ha platībā, Rundāles pagastā, Rundāles novadā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnē www.rundale.lv un Rundāles novada domes kancelejā (Pilsrundālē 1, Rundāles pagastā, Rundāles novadā) darba laikā (darba dienās: no 8.00 -12.00 un 13.00 -17.00, pirmdienās līdz 18.30, piektdienās līdz 15.30). Informācija pa tālr. 63962298.
Pieteikties izsolei līdz 2016.gada 12.decembrim plkst.12:00
Kontaktpersona izsoles jautājumos – Aigars Sietiņš, mob. tālrunis 28609107.
Izsole notiks Rundāles novada domes telpās, 2.stāvā, domes sēžu zālē 2016.gada 12.decembrī plkst.14:40. 
IZSOLES NOTEIKUMI

 

 

Rundāles novada dome, atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod tās īpašumā esošo nekustamā īpašuma „Palmas” ar apbūvi, kadastra numurs 4076 007 0036 , Rundāles pagastā, Rundāles novadā, ar kopējo platību 0.7010 ha.

 

 

 

 

 

IZSOLES NOTEIKUMI

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rundāles novada domes kancelejā (Pilsrundālē 1, Rundāles pagastā, Rundāles novadā) darba laikā (darba dienās: no 8.00 -12.00 un 13.00 -17.00, pirmdienās līdz 18.30, piektdienās līdz 15.30). Informācija pa tālr. 63962298.Kontaktpersonas zemes izsoles jautājumos – Aivars Okmanis, mob. tālrunis 29441971, jautājumos par izsoles Objektu – Aigars Sietiņš, mob. tālr. 28609107.Pieteikties izsolei līdz 2016.gada 12.decembrim plkst.12:00Izsole notiks Rundāles novada domes telpās, 2.stāvā, domes sēžu zālē 2016.gada 12.decembrī plkst.14:00.  

 

 

Rundāles novada dome rīko pārdošanas izsoli nekustamajam īpašumam „Kraulis”, zemes gabalam, ar kadastra Nr. 4076 007 0077, Rundāles pagastā, Rundāles novadā  ar kopējo platību 3.09 ha.

 

 

 

 

 

IZSOLES NOTEIKUMI

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rundāles novada domes kancelejā (Pilsrundālē 1, Rundāles pagastā, Rundāles novadā) darba laikā (darba dienās: no 8.00 -12.00 un 13.00 -17.00, pirmdienās līdz 18.30, piektdienās līdz 15.30). Informācija pa tālr. 63962298.Kontaktpersonas zemes izsoles jautājumos – Aivars Okmanis, mob.tālrunis 29441971, jautājumos par izsoles Objektu – Aigars Sietiņš, mob. tālr. 28609107.Pieteikties izsolei līdz 2016.gada 12.decembrim plkst.12:00Izsole notiks Rundāles novada domes telpās, 2.stāvā, domes sēžu zālē 2016.gada 12.decembrī plkst.14:20.

 


 

IZSOLE- noslēgusies

 

 

 

 

Rundāles novada dome rīko zemes nomas tiesību izsoli - Rundāles novada pašvaldībai piekritīgam nekustamam īpašumam “Mazrundāle 3”, kadastra apzīmējumu 40760030607, 5,7 ha platībā, Rundāles pagastā, Rundāles novadā.

IZSOLES NOTEIKUMI

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties arī Rundāles novada domes kancelejā (Pilsrundālē 1, Rundāles pagastā, Rundāles novadā) darba laikā (darba dienās: no 8.00 -12.00 un 13.00 -17.00, pirmdienās līdz 18.30, piektdienās līdz 15.30). Informācija pa tālr. 63962298.
Pieteikties izsolei līdz 2016.gada 12.septembrim plkst.12:00.
Kontaktpersona izsoles jautājumos – Aigars Sietiņš, mob. tālrunis 28609107.
Izsole notiks Rundāles novada domes telpās, 2.stāvā, domes sēžu zālē 2016.gada 12.septembrī plkst.14:00.


 

  IZSOLE- noslēgusies

 

 

 

 

Rundāles novada dome, atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod tās īpašumā esošo nekustamā īpašuma „Spuļģi”, kadastra numurs 4076 003 0577, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 40760030574 Rundāles pagastā, Rundāles novadā, ar kopējo platību 0.35 ha.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnē www.rundale.lv un Rundāles novada domes kancelejā (Pilsrundālē 1, Rundāles pagastā, Rundāles novadā) darba laikā (darba dienās: no 8.00 -12.00 un 13.00 -17.00, pirmdienās līdz 18.30, piektdienās līdz 15.30). Informācija pa tālr. 63962298.
Kontaktpersonas zemes izsoles jautājumos – Aivars Okmanis, mob. tālrunis 29441971, jautājumos par izsoles Objektu – Aigars Sietiņš, mob. tālr. 28609107.Pieteikties izsolei līdz 2016.gada 15.augustam plkst.12:00.
  Izsole notiks Rundāles novada domes telpās, 2.stāvā, domes sēžu zālē 2016.gada 15.augustā plkst.14:00. 
Izsoles noteikumi


 

 

  IZSOLES- noslēgušās

 

 

 

 

 Rundāles novada dome rīko zemes nomas tiesību izsoli - Rundāles novada pašvaldībai piekritīgam nekustamam īpašumam “Lielupes mala”, kadastra apzīmējumu 40760070079, 3,4 ha platībā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 40760070040, 2,08 ha platībā, un nekustamā īpašuma “Važītes kapsēta” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 40760070044 daļas, 2.8 ha platībā, Rundāles pagastā, Rundāles novadā.

 

IZSOLES NOTEIKUMI

 

 

Plāns

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties arī Rundāles novada domes kancelejā (Pilsrundālē 1, Rundāles pagastā, Rundāles novadā) darba laikā (darba dienās: no 8.00 -12.00 un 13.00 -17.00, pirmdienās līdz 18.30, piektdienās līdz 15.30). Informācija pa tālr. 63962298.Pieteikties izsolei līdz 2016.gada 15.augustam plkst.12:00Kontaktpersona izsoles jautājumos – Aigars Sietiņš, mob. tālrunis 28609107.Izsole notiks Rundāles novada domes telpās, 2.stāvā, domes sēžu zālē 2016.gada 15.augustā plkst.14:20.  

 

Rundāles novada dome rīko zemes nomas tiesību izsoli - Rundāles novada pašvaldībai piekritīgam nekustamam īpašumam “Pie Tauriņiem”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4096 005 0078, Viesturu pagastā, Rundāles novadā  ar kopējo platību 1.17 ha.

 

 

IZSOLES NOTEIKUMI

 

 

Plāns

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties arī Rundāles novada domes kancelejā (Pilsrundālē 1, Rundāles pagastā, Rundāles novadā) darba laikā (darba dienās: no 8.00 -12.00 un 13.00 -17.00, pirmdienās līdz 18.30, piektdienās līdz 15.30). Informācija pa tālr. 63962298.Pieteikties izsolei līdz 2016.gada 15.augustam plkst.12:00Kontaktpersona izsoles jautājumos – Aigars Sietiņš, mob. tālrunis 28609107.Izsole notiks Rundāles novada domes telpās, 2.stāvā, domes sēžu zālē 2016.gada 15.augustā plkst.14:40.

 

 Rundāles novada dome rīko zemes nomas tiesību izsoli - Rundāles novada pašvaldībai piekritīgam nekustamam īpašumam “Pie Tauriņiem”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4096 005 0082, Viesturu pagastā, Rundāles novadā  ar kopējo platību 0.34 ha.

 

IZSOLES NOTEIKUMI

 

 

Plāns

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnē www.rundale.lv un Rundāles novada domes kancelejā (Pilsrundālē 1, Rundāles pagastā, Rundāles novadā) darba laikā (darba dienās: no 8.00 -12.00 un 13.00 -17.00, pirmdienās līdz 18.30, piektdienās līdz 15.30). Informācija pa tālr. 63962298.Pieteikties izsolei līdz 2016.gada 15.augustam plkst.12:00Kontaktpersona izsoles jautājumos – Aigars Sietiņš, mob. tālrunis 28609107.Izsole notiks Rundāles novada domes telpās, 2.stāvā, domes sēžu zālē 2016.gada 15.augustā plkst.15:00.

 

  IZSOLES- noslēgušās

 

 

 

 

Rundāles novada dome rīko zemes nomas tiesību izsoli - Rundāles novada pašvaldībai piekritīgam nekustamam īpašumam „Punslavu personīgās palīgsaimniecības”, kadastra numurs 40760010049, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 40760010077 daļas, Rundāles pagastā, Rundāles novadā  ar kopējo platību 0.74 ha.
 
IZSOLES NOTEIKUMI Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rundāles novada domes kancelejā (Pilsrundālē 1, Rundāles pagastā, Rundāles novadā) darba laikā (darba dienās: no 8.00 -12.00 un 13.00 -17.00, pirmdienās līdz 18.30, piektdienās līdz 15.30). Informācija pa tālr. 63962298.
Pieteikties izsolei līdz 2016.gada 27.jūnijam plkst.12:00
Kontaktpersona izsoles jautājumos – Aigars Sietiņš, mob. tālrunis 28609107.
Izsole notiks Rundāles novada domes telpās, 2.stāvā, domes sēžu zālē 2016.gada 27.jūnijā plkst.14:00.

 

 

Rundāles novada dome rīko zemes nomas tiesību izsoli - Rundāles novada pašvaldībai piekritīgam nekustamam īpašumam Viesturu pagasta nekustamā īpašuma “Viesturu lauki”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 40960040143 daļas, Viesturu pagastā, Rundāles novadā  ar kopējo platību 0.225 ha.

 

 

 

 Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rundāles novada domes kancelejā (Pilsrundālē 1, Rundāles pagastā, Rundāles novadā) darba laikā (darba dienās: no 8.00 -12.00 un 13.00 -17.00, pirmdienās līdz 18.30, piektdienās līdz 15.30). Informācija pa tālr. 63962298.

IZSOLES NOTEIKUMI

Pieteikties izsolei līdz 2016.gada 13.jūnijam plkst.12:00 Kontaktpersona izsoles jautājumos – Aigars Sietiņš, mob. tālrunis 28609107.Izsole notiks Rundāles novada domes telpās, 2.stāvā, domes sēžu zālē 2016.gada 13.jūnijā plkst.14:20.

 

Rundāles novada dome rīko zemes nomas tiesību izsoli - Rundāles novada pašvaldībai piekritīgam nekustamam īpašumam „Punslavu personīgās palīgsaimniecības”, kadastra numurs 40760010049, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 40760010077 daļas, Rundāles pagastā, Rundāles novadā  ar kopējo platību 0.74 ha.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rundāles novada domes kancelejā (Pilsrundālē 1, Rundāles pagastā, Rundāles novadā) darba laikā (darba dienās: no 8.00 -12.00 un 13.00 -17.00, pirmdienās līdz 18.30, piektdienās līdz 15.30). Informācija pa tālr. 63962298.

IZSOLES NOTEIKUMI

Pieteikties izsolei līdz 2016.gada 13.jūnijam plkst.12:00
Kontaktpersona izsoles jautājumos – Aigars Sietiņš, mob. tālrunis 28609107.
Izsole notiks Rundāles novada domes telpās, 2.stāvā, domes sēžu zālē 2016.gada 13.jūnijā plkst.14:00.


 

IZSOLE- noslēgusies

 

 

 

 

Rundāles novada dome rīko zemes nomas tiesību izsoli - Rundāles novada pašvaldībai piekritīgam nekustamam īpašumam „Ansīši”, kadastra numurs 4096 004 0125, zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem  4096 004 0125 daļas, Viesturu pagastā, Rundāles novadā  ar kopējo platību 1.5 ha.

 

IZSOLES NOTEIKUMI

 

 

 

   Ar izsoles noteikumiem var iepazīties arī Rundāles novada domes kancelejā (Pilsrundālē 1, Rundāles pagastā, Rundāles novadā) darba laikā (darba dienās: no 8.00 -12.00 un 13.00 -17.00, pirmdienās līdz 18.30, piektdienās līdz 15.30). Informācija pa tālr. 63962298. Pieteikties izsolei līdz 2016.gada 18.aprīlim plkst.12:00
Kontaktpersona izsoles jautājumos – Aigars Sietiņš, mob. tālrunis 28609107.
Izsole notiks Rundāles novada domes telpās, 2.stāvā, domes sēžu zālē 2016.gada 18.aprīlī plkst.14:00.
 


 

  IZSOLE- noslēgusies

 

 

 

 

Rundāles novada dome rīko zemes nomas tiesību izsoli - Rundāles novada pašvaldībai piekritīgam nekustamam īpašumam „Punslavu personīgās palīgsaimniecības”, kadastra numurs 4076 001 0049, zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem  4076 001 0051 daļas, Rundāles pagastā, Rundāles novadā  ar kopējo platību 3.6 ha.

IZSOLES NOTEIKUMI

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties arī Rundāles novada domes kancelejā (Pilsrundālē 1, Rundāles pagastā, Rundāles novadā) darba laikā (darba dienās: no 8.00 -12.00 un 13.00 -17.00, pirmdienās līdz 18.30, piektdienās līdz 15.30). Informācija pa tālr. 63962298.
Pieteikties izsolei līdz 2016.gada 18.aprīlim plkst.12:00
Kontaktpersona izsoles jautājumos – Aigars Sietiņš, mob. tālrunis 28609107.
Izsole notiks Rundāles novada domes telpās, 2.stāvā, domes sēžu zālē 2016.gada 18.aprīlī plkst.14:20.
 


 

  IZSOLE- noslēgusies

 

 

 

 

 

  Rundāles novada dome, atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod tās īpašumā esošo nekustamā īpašuma „Alkšņi”, kadastra numurs 4096 007 0073 – apbūvētu zemes vienību Viesturu pagastā, Rundāles novadā, ar kopējo platību 0.74 ha.

 

 

 

 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnē www.rundale.lv un Rundāles novada domes kancelejā (Pilsrundālē 1, Rundāles pagastā, Rundāles novadā) darba laikā (darba dienās: no 8.00 -12.00 un 13.00 -17.00, pirmdienās līdz 18.30, piektdienās līdz 15.30). Informācija pa tālr. 63962298.

 

IZSOLES NOTEIKUMI

 

Kontaktpersonas zemes izsoles jautājumos – Aivars Okmanis, mob. tālrunis 29441971, jautājumos par izsoles Objektu – Aigars Sietiņš, mob. tālr. 28609107.

Pieteikties izsolei līdz 2016.gada 21.martam plkst.12:00

 

 Izsole notiks Rundāles novada domes telpās, 2.stāvā, domes sēžu zālē 2016.gada 21.martā plkst.14:00.

 


 

 IZSOLE- noslēgusies

 

 

  Rundāles novada dome rīko pārdošanas izsoli nekustamajam īpašumam „Zari”, zemes gabalam ar apbūvi, ar kadastra Nr. 4088 003 0053, Svitenes pagastā, Rundāles novadā ar kopējo platību 2.98 ha.

 

 

 

 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnē www.rundale.lv un Rundāles novada domes kancelejā (Pilsrundālē 1, Rundāles pagastā, Rundāles novadā) darba laikā (darba dienās: no 8.00 -12.00 un 13.00 -17.00, pirmdienās līdz 18.30, piektdienās līdz 15.30). Informācija pa tālr. 63962298.

 

 

IZSOLES NOTEIKUMI

Kontaktpersonas zemes izsoles jautājumos – Aivars Okmanis, mob.tālrunis 29441971, jautājumos par izsoles Objektu – Aigars Sietiņš, mob. tālr. 28609107.
Pieteikties izsolei līdz 2016.gada 21.martam plkst.12:00

 

 Izsole notiks Rundāles novada domes telpās, 2.stāvā, domes sēžu zālē 2016.gada 21.martā plkst.14:30.

 


 

 

IZSOLE- noslēgusies

 

  Rundāles novada dome rīko īres tiesību izsoli - Rundāles novada pašvaldībai piekritīgam nekustamam īpašumam „Zemzari”, dzīvoklim Nr. 32 daudzdzīvokļu mājā kadastra apzīmējumu 4076 003 0548 001 032, Pilsrundāle, Rundāles pagastā, Rundāles novadā ar kopējo platību 33,20 m²

 

 

 

 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnē www.rundale.lv un Rundāles novada domes kancelejā (Pilsrundālē 1, Rundāles pagastā, Rundāles novadā) darba laikā (darba dienās: no 8.00 -12.00 un 13.00 -17.00, pirmdienās līdz 18.30, piektdienās līdz 15.30). Informācija pa tālr. 63962298.

 

IZSOLES NOTEIKUMI

 

Pieteikties izsolei līdz 2016.gada 15.februārim plkst.12:00

Kontaktpersona izsoles jautājumos – Aigars Sietiņš, mob. tālrunis 28609107.

 

 Izsole notiks Rundāles novada domes telpās, 2.stāvā, domes sēžu zālē 2016.gada 15.februārī plkst.14:00.

 


 

IZSOLE- noslēgusies

Rundāles novada dome rīko zemes nomas tiesību izsoli - Rundāles novada pašvaldībai piekritīgam nekustamajam īpašumam:

Virbuļi-2 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4088 004 0197 daļas 1.8 ha un nekustamā īpašuma “Āres” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4088 004 0260 1.7 ha platībā; Izsole notiks 15.februārī plkst.14:00

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnē www.rundale.lv un Rundāles novada domes kancelejā (Pilsrundālē 1, Rundāles pagastā, Rundāles novadā) darba laikā (darba dienās: no 8.00 -12.00 un 13.00 -17.00, pirmdienās līdz 18.30, piektdienās līdz 15.30). Informācija pa tālr. 63962298.

 

IZSOLES NOTEIKUMI

 

 

 

 

 

  Pieteikties izsolei līdz 2016.gada 15.februārīm plkst.12:00

 

 

 

 

Kontaktpersona izsoles jautājumos – Aigars Sietiņš, mob. tālrunis 28609107.

 

Izsole notiks Rundāles novada domes telpās, 2.stāvā, domes sēžu zālē 2016.gada 15.februārī plkst.14:00.

 


 

IZSOLE- noslēgusies

 

 

 

 

Rundāles novada dome rīko īres tiesību izsoli - Rundāles novada pašvaldībai piekritīgam nekustamam īpašumam „Līvi”,  dzīvoklim Nr. 2 daudzdzīvokļu mājā  kadastra apzīmējumu 4076 003 0542 001, Pilsrundāle, Rundāles pagastā, Rundāles novadā  ar kopējo platību 73.4m2
Izsoles noteikumi  Ar izsoles noteikumiem var iepazīties arī Rundāles novada domes kancelejā (Pilsrundālē 1, Rundāles pagastā, Rundāles novadā) darba laikā (darba dienās: no 8.00 -12.00 un 13.00 -17.00, pirmdienās līdz 18.30, piektdienās līdz 15.30). Informācija pa tālr. 63962298.
Pieteikties izsolei līdz 2016.gada 1.februārim plkst.12:00
Kontaktpersona izsoles jautājumos – Aigars Sietiņš, mob. tālrunis 28609107. Izsole notiks Rundāles novada domes telpās, 2.stāvā, domes sēžu zālē 2016.gada 1.februārī plkst.14:00.
 


 

  IZSOLE- noslēgusies

 

 

 

 

Rundāles novada dome rīko zemes nomas tiesību izsoli - Rundāles novada pašvaldībai piekritīgam nekustamam īpašumam „Lielupes mala”, kadastra apzīmējumu 4076 001 0048, Rundāles pagastā, Rundāles novadā  ar kopējo platību 5.9 ha.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rundāles novada domes kancelejā (Pilsrundālē 1, Rundāles pagastā, Rundāles novadā) darba laikā (darba dienās: no 8.00 -12.00 un 13.00 -17.00, pirmdienās līdz 18.30, piektdienās līdz 15.30).
Informācija pa tālr. 63962298.
Pieteikties izsolei līdz 2015.gada 14.decembrim plkst.12:00
Kontaktpersona izsoles jautājumos – Aigars Sietiņš, mob. tālrunis 28609107.
Izsole notiks Rundāles novada domes telpās, 2.stāvā, domes sēžu zālē 2015.gada 14.decembrī plkst.14:00.  
Izsoles noteikumi
 


 

  IZSOLE- noslēgusies

 

 

 

 Rundāles novada dome rīko zemes nomas tiesību izsoles - Rundāles novada pašvaldībai piekritīgam nekustamajam īpašumam:
„Jaunā māja 1”, Viesturu pagastā ar kadastra apzīmējumu 4096 004 0213 0.81 ha platībā; Izsole notiks 16.novembrī plkst.14:00

IZSOLES NOTEIKUMI

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties arī Rundāles novada domes kancelejā (Pilsrundālē 1, Rundāles pagastā, Rundāles novadā) darba laikā (darba dienās: no 8.00 -12.00 un 13.00 -17.00, pirmdienās līdz 18.30, piektdienās līdz 15.30). Informācija pa tālr. 63962298.
Pieteikties izsolei līdz 2015.gada 16.novembrim plkst.12:00
Kontaktpersona izsoles jautājumos – Aigars Sietiņš, mob. tālrunis 28609107.
Izsole notiks Rundāles novada domes telpās, 2.stāvā, domes sēžu zālē 2015.gada 16.novembrī.


 

  IZSOLE- noslēgusies

 

 

 

 

 

 

Rundāles novada dome rīko īres tiesību izsoli - Rundāles novada pašvaldībai piekritīgam nekustamam īpašumam „Līvi”,  dzīvoklim Nr. 2 daudzdzīvokļu mājā  kadastra apzīmējumu 4076 003 0542 001, Pilsrundāle, Rundāles pagastā, Rundāles novadā ar kopējo platību 73.4m2

 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rundāles novada domes kancelejā (Pilsrundālē 1, Rundāles pagastā, Rundāles novadā) darba laikā (darba dienās: no 8.00 -12.00 un 13.00 -17.00, pirmdienās līdz 18.30, piektdienās līdz 15.30). Informācija pa tālr. 63962298. Pieteikties izsolei līdz 2015.gada 14.septembrim plkst.12:00

 

Kontaktpersona izsoles jautājumos – Aigars Sietiņš, mob. tālrunis 28609107.

 

Izsole notiks Rundāles novada domes telpās, 2.stāvā, domes sēžu zālē 2015.gada 14.septembrī plkst.14:00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

  IZSOLE- noslēgusies

 

 

 

 

Rundāles novada dome rīko īres tiesību izsoli - Rundāles novada pašvaldībai piekritīgam nekustamam īpašumam „Sēļi”, dzīvoklim Nr. 3 daudzdzīvokļu mājā kadastra apzīmējumu 4076 003 0359 003, Pilsrundāle, Rundāles pagastā, Rundāles novadā ar kopējo platību 71,6 m2
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnē www.rundale.lv un Rundāles novada domes kancelejā (Pilsrundālē 1, Rundāles pagastā, Rundāles novadā) darba laikā (darba dienās: no 8.00 -12.00 un 13.00 -17.00, pirmdienās līdz 18.30, piektdienās līdz 15.30). Informācija pa tālr. 63962298.
Pieteikties izsolei līdz 2015.gada 14.septembrim plkst.12:00
Kontaktpersona izsoles jautājumos – Aigars Sietiņš, mob. tālrunis 28609107.
Izsole notiks Rundāles novada domes telpās, 2.stāvā, domes sēžu zālē 2015.gada 14.septembrī plkst.14:00.  
Izsoles noteikumi
 


 

IZSOLE- noslēgusies

 

 

 

 

Rundāles novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu – zemes gabalu “Saulaines attīrīšanas iekārtas”, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, kadastra Nr.4076 007 0031, ar kopējo platību 1,90 ha un uz tā esošo būvi - sūkņu māju, kadastra Nr.4076 007 0031 001, ar kopējo platību 64,6 m².

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rundāles novada domē (Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts, Rundāles novads) no 06.05.2015. līdz 15.06.2015.
Izsoles vieta un laiks – Rundāles novada dome (Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts, Rundāles novads), 15.06.2015. plkst.14.00.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena EUR 4900 (četri tūkstoši deviņi simti eiro). Nodrošinājuma nauda 10% no nosacītās cenas jāsamaksā izsoles noteikumu 2.3.punktā noteiktajā kārtībā.Izsoles objekta apskates vietu un laiku var noteikt, vienojoties ar kontaktpersonu Aigaru Sietiņu, mob.tālr.28609107.
Izsoles noteikumi
 


 

IZSOLE- noslēgusies

Rundāles novada dome rīko īres tiesību izsoli - Rundāles novada pašvaldībai piekritīgam nekustamajiem īpašumiem „Kurši”, dzīvoklim Nr. 15 daudzdzīvokļu mājā kadastra apzīmējumu 4076 003 0358 001 015, Pilsrundāle, Rundāles pagastā, Rundāles novadā ar kopējo platību 90.6 m²; Izsole notiks 15.jūnijā plkst.14:20;
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rundāles novada domes kancelejā (Pilsrundālē 1, Rundāles pagastā, Rundāles novadā) darba laikā (darba dienās: no 8.00 -12.00 un 13.00 -17.00, pirmdienās līdz 18.30, piektdienās līdz 15.30). Informācija pa tālr. 63962298.
Pieteikties izsolei līdz 2015.gada 15.jūnijam plkst.12:00
Kontaktpersona izsoles jautājumos – Aigars Sietiņš, mob. tālrunis 28609107. Izsole notiks Rundāles novada domes telpās, 2.stāvā, domes sēžu zālē 2015.gada 15.jūnijā plkst.14:20. 
Izsoles noteikumi
 

 


 

IZSOLES- noslēgušās

 

 

 

 

Rundāles novada dome rīko zemes nomas tiesību izsoles - Rundāles novada pašvaldībai piekritīgiem nekustamajiem īpašumiem :

 

„Beķeri 2”, ar kadastra numuru 40760080054, 1.9 ha;
  Izsole notiks 11.maijā plkst.14:10

 

Izsoles noteikumi

 

  „Jaunā māja 1”, Viesturu pagastā ar kadastra Nr. 4096 004 0212, daļas 1.30 ha platībā;
  Izsole notiks 11.maijā plkst.14:30

 

 

 

 

 

Izsoles noteikumi

 

 

 

 

 

  „Pašvaldībai piekritīgā zeme”, Svitenes pagastā ar kadastra Nr. 4088 004 0382, 1,3 ha;
  Izsole notiks 11.maijā plkst.14:40

 

 

 

 

 

Izsoles noteikumi

 

 

 

 

 

  „Pašvaldībai piekritīgā zeme”, kadastra Nr.40880040383, 0,6 ha platībā un „ Pašvaldībai piekritīgā zeme”, kadastra Nr. 4088 004 0385, daļas 2,8 ha platībā;
 Izsole notiks 11.maijā plkst.14:50

 

 

 

 

 

Izsoles noteikumi

 

 

 

 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnē www.rundale.lv un Rundāles novada domes kancelejā (Pilsrundālē 1, Rundāles pagastā, Rundāles novadā) darba laikā (darba dienās: no 8.00 -12.00 un 13.00 -17.00, pirmdienās līdz 18.30, piektdienās līdz 15.30). Informācija pa tālr. 63962298.
Pieteikties izsolei līdz 2015.gada 11.maijam plkst.12:00
Kontaktpersona izsoles jautājumos – Aigars Sietiņš, mob. tālrunis 28609107.
Izsole notiks Rundāles novada domes telpās, 2.stāvā, domes sēžu zālē 2015.gada 11.maijā.


 

IZSOLE- noslēgusies

 

 

 

 

Rundāles novada dome rīko īres tiesību izsoli - Rundāles novada pašvaldībai piekritīgam nekustamajiem īpašumiem - „Kurši”,  dzīvoklim Nr. 15 daudzdzīvokļu mājā kadastra apzīmējumu 4076 003 0358 001 015, Pilsrundāle, Rundāles pagastā, Rundāles novadā ar kopējo platību 90.6 m²; Izsole notiks 11.maijā plkst.14:10; Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rundāles novada domes kancelejā (Pilsrundālē 1, Rundāles pagastā, Rundāles novadā) darba laikā (darba dienās: no 8.00 -12.00 un 13.00 -17.00, pirmdienās līdz 18.30, piektdienās līdz 15.30). Informācija pa tālr. 63962298.

 

Pieteikties izsolei līdz 2015.gada 11.maijam plkst.12:00

 

 

 

 

Kontaktpersona izsoles jautājumos – Aigars Sietiņš, mob. tālrunis 28609107.

Izsole notiks Rundāles novada domes telpās, 2.stāvā, domes sēžu zālē 2015.gada 11.maijā plkst.14:10.
 
 

 

 

 

 


 

IZSOLE- noslēgusies

 

 

 

 

Rundāles novada dome rīko īres tiesību izsoli - Rundāles novada pašvaldībai piekritīgam nekustamajiem īpašumiem:
„Kurši”, dzīvoklim Nr. 15 daudzdzīvokļu mājā kadastra apzīmējumu 4076 003 0358 001 015, Pilsrundāle, Rundāles pagastā, Rundāles novadā ar kopējo platību 90.6 m²;
Izsole notiks 13.aprīlī plkst.14:40;

 

Izsoles noteikumi

 

 

 

 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnē www.rundale.lv un Rundāles novada domes kancelejā (Pilsrundālē 1, Rundāles pagastā, Rundāles novadā) darba laikā (darba dienās: no 8.00 -12.00 un 13.00 -17.00, pirmdienās līdz 18.30, piektdienās līdz 15.30). Informācija pa tālr. 63962298.
Pieteikties izsolei līdz 2015.gada 13.aprīlī plkst.12:00
Kontaktpersona izsoles jautājumos – Aigars Sietiņš, mob. tālrunis 28609107.
Izsole notiks Rundāles novada domes telpās, 2.stāvā, domes sēžu zālē 2015.gada 13.aprīlī plkst.14:40.


 

IZSOLES- noslēgušās

 

 

 

 

Rundāles novada dome rīko zemes nomas tiesību izsoles - Rundāles novada pašvaldībai piekritīgiem nekustamajiem īpašumiem:
„Dzilgas”, zemes vienību ar kadastra numuru 40760030492, 0.3 ha platībā;
Izsole notiks 13.aprīlī plkst.14:00;

Izsoles noteikumi

„Beķeri 2”
, ar kadastra numuru 40760080054, 1.9 ha;
Izsole notiks 13.aprīlī plkst.14:10;

Izsoles noteikumi

„Vitkovska”, ar kadastra apzīmējumu 40960020025, Viesturu pag., ar kopējo platību 1.60 ha;
Izsole notiks 13.aprīlī plkst.14:20;

Izsoles noteikumi

„Širvji” daļas, ar kadastra apzīmējumu 40960020019, Viesturu pag., ar kopējo platību 1.60 ha;
Izsole notiks 13.aprīlī plkst.14:30;

Izsoles noteikumi

 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnē www.rundale.lv un Rundāles novada domes kancelejā (Pilsrundālē 1, Rundāles pagastā, Rundāles novadā) darba laikā (darba dienās: no 8.00 -12.00 un 13.00 -17.00, pirmdienās līdz 18.30, piektdienās līdz 15.30). Informācija pa tālr. 63962298.
Pieteikties izsolei līdz 2015.gada 13.aprīlī plkst.12:00
Kontaktpersona izsoles jautājumos – Aigars Sietiņš, mob. tālrunis 28609107.
Izsole notiks Rundāles novada domes telpās, 2.stāvā, domes sēžu zālē 2015.gada 13.aprīlī.


 

IZSOLES- noslēgušās

 

 

 

 

Rundāles novada dome rīko īres tiesību izsoli - Rundāles novada pašvaldībai piekritīgam nekustamajiem īpašumiem
„Kurši”, dzīvoklim Nr. 8 daudzdzīvokļu mājā kadastra apzīmējumu 4076 003 0358 001 008, Pilsrundāle, Rundāles pagastā, Rundāles novadā ar kopējo platību 68,40m2;
Izsole notiks 16.martā plkst.14:40;
Izsoles noteikumi

„Kurši”, dzīvoklim Nr. 15 daudzdzīvokļu mājā kadastra apzīmējumu 4076 003 0358 001 015, Pilsrundāle, Rundāles pagastā, Rundāles novadā ar kopējo platību 90.6 m²;
Izsole notiks 16.martā plkst.14:50;

 

Izsoles noteikumi

 

 

 

 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnē www.rundale.lv un Rundāles novada domes kancelejā (Pilsrundālē 1, Rundāles pagastā, Rundāles novadā) darba laikā (darba dienās: no 8.00 -12.00 un 13.00 -17.00, pirmdienās līdz 18.30, piektdienās līdz 15.30). Informācija pa tālr. 63962298.

Pieteikties izsolei līdz 2015.gada 16.martā plkst.12:00

Kontaktpersona izsoles jautājumos – Aigars Sietiņš, mob. tālrunis 28609107.

Izsole notiks Rundāles novada domes telpās, 2.stāvā, domes sēžu zālē 2015.gada 16.martā.


 

  IZSOLES- noslēgušās

 

 

 

 

Rundāles novada dome rīko zemes nomas tiesību izsoles - Rundāles novada pašvaldībai piekritīgiem nekustamajiem īpašumiem :

1. „Bērsteles mazdārziņi”, zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 40960070214 un 40960070252, 0.85 ha platībā;
Izsole notiks 16.martā plkst.14:00;
Izsoles noteikumi

2. „Bērsteles lauki”, ar kadastra apzīmējumu 40960070303, 1.00 ha platībā;
Izsole notiks 16.martā plkst.14:10;

 

Izsoles noteikumi

 

3. „Vitkovska”, ar kadastra apzīmējumu 40960020025, Viesturu pag., ar kopējo platību 1.60 ha;
Izsole notiks 16.martā plkst.14:20;

 

Izsoles noteikumi

 

4. „Širvji” daļas, ar kadastra apzīmējumu 40960020019, Viesturu pag., ar kopējo platību 1.60 ha;
Izsole notiks 16.martā plkst.14:30;

 

Izsoles noteikumi

 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties arī Rundāles novada domes kancelejā (Pilsrundālē 1, Rundāles pagastā, Rundāles novadā) darba laikā (darba dienās: no 8.00 -12.00 un 13.00 -17.00, pirmdienās līdz 18.30, piektdienās līpazīties interneta vietnē www.rundale.lv undz 15.30). Informācija pa tālr. 63962298.

Pieteikties izsolei līdz 2015.gada 16.martā plkst.12:00

Kontaktpersona izsoles jautājumos – Aigars Sietiņš, mob. tālrunis 28609107.

Izsole notiks Rundāles novada domes telpās, 2.stāvā, domes sēžu zālē 2015.gada 16.martā.


 

IZSOLES- noslēgušās

 

 

 

 

Rundāles novada dome rīko zemes nomas tiesību izsoles - Rundāles novada pašvaldībai piekritīgiem nekustamajiem īpašumiem:

1. „Bērsteles lauki”, kadastra numurs 40960070275, zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 40960070364 un 40960070353, Viesturu pag., ar kopējo platību 2.15 ha;
Izsole notiks 23.februārī plkst.14:00;

 

Izsoles noteikumi

 

2. „Bērsteles lauki”, kadastra numurs 4096 007 0275, zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 40960070322 un 40960070323, Viesturu pag., ar kopējo platību 2.11 ha;
Izsole notiks 23.februārī plkst.14:10;

 

Izsoles noteikumi

 

3. „Aiz mehāniskajām darbnīcām”, kadastra numurs 40960070078, zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 40960070163 un 40960070164, Viesturu pag., ar kopējo platību 2.4 ha.
Izsole notiks 23.februārī plkst.14:20;

 

Izsoles noteikumi

 

4. „Bērsteles mazdārziņi", kadastra numurs 40960070213, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 40960070270, Viesturu pag., ar kopējo platību 1.39 ha;
Izsole notiks 23.februārī plkst.14:30;

 

Izsoles noteikumi

 

5. „Vitkovska”, ar kadastra apzīmējumu 40960020025, Viesturu pag., ar kopējo platību 1.60 ha;
Izsole notiks 23.februārī plkst.14:40;

 

Izsoles noteikumi

 

6. „Bērsteles lauki”, zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 40960070293 un 40960070294, Viesturu pag., ar kopējo platību 1.44 ha;
Izsole notiks 23.februārī plkst.14:50

 

Izsoles noteikumi

 

7. „Širvji” daļas, ar kadastra apzīmējumu 40960020019, Viesturu pag., ar kopējo platību 1.60 ha;
Izsole notiks 23.februārī plkst.15:00

 

Izsoles noteikumi

 

8. „Juskas lauks”, ar kadastra numuru 4096 004 0062, Viesturu pag., ar kopējo platību 9.3 ha;
Izsole notiks 23.februārī plkst.15:10

 

Izsoles noteikumi

 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnē www.rundale.lv un Rundāles novada domes kancelejā (Pilsrundālē 1, Rundāles pagastā, Rundāles novadā) darba laikā (darba dienās: no 8.00 -12.00 un 13.00 -17.00, pirmdienās līdz 18.30, piektdienās līdz 15.30). Informācija pa tālr. 63962298.

 

 Pieteikties izsolei līdz 2015.gada 23.februārim plkst.12:00

 

Kontaktpersona izsoles jautājumos – Aigars Sietiņš, mob. tālrunis 28609107.

Izsole notiks Rundāles novada domes telpās, 2.stāvā, domes sēžu zālē 2015.gada 23.februārī.


 

 IZSOLE- noslēgusies

 

Rundāles novada dome rīko īres tiesību izsoli - Rundāles novada pašvaldībai piekritīgam nekustamam īpašumam „Kurši”,  dzīvoklim Nr. 15 daudzdzīvokļu mājā  kadastra apzīmējumu 4076 003 0358 001 015, Pilsrundāle, Rundāles pagastā, Rundāles novadā ar kopējo platību 90.6 m²

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnē www.rundale.lv un Rundāles novada domes kancelejā (Pilsrundālē 1, Rundāles pagastā, Rundāles novadā) darba laikā (darba dienās: no 8.00 -12.00 un 13.00 -17.00, pirmdienās līdz 18.30, piektdienās līdz 15.30). Informācija pa tālr. 63962298.
 
 
 
Pieteikties izsolei līdz 2014.gada 27.oktobrim plkst.13:00
 
Kontaktpersona izsoles jautājumos – Aigars Sietiņš, mob. tālrunis 28609107.
 
 
 
Izsole notiks Rundāles novada domes telpās, 2.stāvā, domes sēžu zālē 2014.gada 27.oktobrī plkst.13:30.
 

 

IZSOLE- noslēgusies

 

 

 

 

Rundāles novada dome rīko zemes nomas tiesību izsoli - Rundāles novada pašvaldībai piekritīgam nekustamam īpašumam „Āres”, kadastra numuru 4088 003 0129, Svitenes pagastā, Rundāles novadā  ar kopējo platību 1.50 ha.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnē www.rundale.lv un Rundāles novada domes kancelejā (Pilsrundālē 1, Rundāles pagastā, Rundāles novadā) darba laikā (darba dienās: no 8.00 -12.00 un 13.00 -17.00, pirmdienās līdz 18.30, piektdienās līdz 15.30). Informācija pa tālr. 63962298.

Pieteikties izsolei līdz 2014.gada 20.oktobrim plkst.13:30

Kontaktpersona izsoles jautājumos – Aigars Sietiņš, mob. tālrunis 28609107.

Izsole notiks Rundāles novada domes telpās, 2.stāvā, domes sēžu zālē 2014.gada 20.oktobrī plkst.14:00.

Izsoles noteikumi


 

  IZSOLE- noslēgusies

 

 

 

 

Rundāles novada dome rīko zemes nomas tiesību izsoli - Rundāles novada pašvaldībai piekritīgam nekustamam īpašumam „Maldi”, kadastra numuru 4076 003 0437, Rundāles pagastā, Rundāles novadā  ar kopējo platību 3.19 ha

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnē www.rundale.lv un Rundāles novada domes kancelejā (Pilsrundālē 1, Rundāles pagastā, Rundāles novadā) darba laikā (darba dienās: no 8.00 -12.00 un 13.00 -17.00, pirmdienās līdz 18.30, piektdienās līdz 15.30). Informācija pa tālr. 63962298.

Pieteikties izsolei līdz 2014.gada 20.oktobrim plkst.13:30

Kontaktpersona izsoles jautājumos – Aigars Sietiņš, mob. tālrunis 28609107.

 

Izsole notiks Rundāles novada domes telpās, 2.stāvā, domes sēžu zālē 2014.gada 20.oktobrī plkst.14:15.

 

 

 

 

Izsoles noteikumi


 

IZSOLE- noslēgusies

 

 

 

 

Rundāles novada dome rīko īres tiesību izsoli - Rundāles novada pašvaldībai piekritīgam nekustamam īpašumam „Kurši”,  dzīvoklim Nr. 15 daudzdzīvokļu mājā  kadastra apzīmējumu 4076 003 0358 001 015, Pilsrundāle, Rundāles pagastā, Rundāles novadā  ar kopējo platību 90.6 m²

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnē www.rundale.lv un Rundāles novada domes kancelejā (Pilsrundālē 1, Rundāles pagastā, Rundāles novadā) darba laikā (darba dienās: no 8.00 -12.00 un 13.00 -17.00, pirmdienās līdz 18.30, piektdienās līdz 15.30). Informācija pa tālr. 63962298.

Pieteikties izsolei līdz 2014.gada 20.oktobrim plkst.13:30

Kontaktpersona izsoles jautājumos – Aigars Sietiņš, mob. tālrunis 28609107.

Izsole notiks Rundāles novada domes telpās, 2.stāvā, domes sēžu zālē 2014.gada 20.oktobrī plkst.14:30.

Izsoles noteikumi


 

 

  IZSOLE- noslēgusies

 

 

 

Rundāles novada dome rīko zemes pārdošanas izsoli - Rundāles novada pašvaldībai piekritīgam nekustamam īpašumam „Cirvīši”, kadastra apzīmējumu 4076 003 0351, Rundāles pagastā, Rundāles novadā ar kopējo platību 0.2589 ha.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnē www.rundale.lv un Rundāles novada domes kancelejā (Pilsrundālē 1, Rundāles pagastā, Rundāles novadā) darba laikā (darba dienās: no 8.00 -12.00 un 13.00 -17.00, pirmdienās līdz 18.30, piektdienās līdz 15.30). Informācija pa tālr. 63962298.
 
Pieteikties izsolei līdz 2014.gada 22.septembrim plkst.13:30
Kontaktpersonas zemes izsoles jautājumos – Aivars Okmanis, mob. tālrunis 29441971, jautājumos par izsoles Objektu – Aigars Sietiņš, mob. tālr. 28609107.
 
Izsole notiks Rundāles novada domes telpās, 2.stāvā, domes sēžu zālē 2014.gada 22.septembrī plkst.14:00.
 
 

 


 

 IZSOLE- noslēgusies

 

 

 

 

Rundāles novada dome rīko īres tiesību izsoli - Rundāles novada pašvaldībai piekritīgam nekustamam īpašumam „Zemzari”, dzīvoklim Nr. 32 daudzdzīvokļu mājā kadastra apzīmējumu 4076 003 0548 001 032, Pilsrundāle, Rundāles pagastā, Rundāles novadā ar kopējo platību 33,20 m²


Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnē www.rundale.lv un Rundāles novada domes kancelejā (Pilsrundālē 1, Rundāles pagastā, Rundāles novadā) darba laikā (darba dienās: no 8.00 -12.00 un 13.00 -17.00, pirmdienās līdz 18.30, piektdienās līdz 15.30). Informācija pa tālr. 6396229863962298.

 

Pieteikties izsolei līdz 2014.gada 25.augustam plkst.13:30

 

Kontaktpersona izsoles jautājumos – Aigars Sietiņš, mob. tālrunis 2860910728609107.

 

Izsole notiks Rundāles novada domes telpās, 2.stāvā, domes sēžu zālē 2014.gada 25.augustam plkst.14:00.

 

 

Izsoles noteikumi

 


 

   IZSOLE- noslēgusies

 

 

 

 

Rundāles novada dome rīko zemes nomas tiesību izsoli - Rundāles novada pašvaldībai piekritīgam nekustamam īpašumam „Vižņi”, kadastra apzīmējumu 4076 005 0042, Rundāles pagastā, Rundāles novadā ar kopējo platību 6.92 ha

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnē www.rundale.lv un Rundāles novada domes kancelejā (Pilsrundālē 1, Rundāles pagastā, Rundāles novadā) darba laikā (darba dienās: no 8.00 -12.00 un 13.00 -17.00, pirmdienās līdz 18.30, piektdienās līdz 15.30). Informācija pa tālr. 6396229863962298.

 

Pieteikties izsolei līdz 2014.gada 16.jūnijam plkst.13:30

 

Kontaktpersona izsoles jautājumos – Aigars Sietiņš, mob. tālrunis 2860910728609107.

 

Izsole notiks Rundāles novada domes telpās, 2.stāvā, domes sēžu zālē 2014.gada 16.jūnijā plkst.14:00.

 

 


Izsoles noteikumi

 


 

IZSOLE- noslēgusies

 

 

 

 

Rundāles novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu „Kalvji”, kadastra apzīmējumu 40760050060, Rundāles pagastā, Rundāles novadā ar kopējo platību 3.72 ha.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnē www.rundale.lv un Rundāles novada domes kancelejā (Pilsrundālē 1, Rundāles pagastā, Rundāles novadā) darba laikā (darba dienās: no 8.00 -12.00 un 13.00 -17.00, pirmdienās līdz 18.30, piektdienās līdz 15.30). Informācija pa tālr. 6396229863962298.

Kontaktpersonas zemes izsoles jautājumos – Aivars Okmanis, mob. tālrunis 2944197129441971, jautājumos par izsoles Objektu – Aigars Sietiņš, mob. tālr. 2860910728609107.

 

Pieteikties izsolei līdz 2014.gada 12.maijam plkst.13:30

 

 

Izsole notiks Rundāles novada domes telpās, 2.stāvā, domes sēžu zālē 2014.gada 12.maijā plkst.14:00.

 

 

Izsoles noteikumi

 


 

IZSOLE- noslēgusies

 

 

 

 

Rundāles novada dome rīko zemes nomas tiesību izsoli - Rundāles novada pašvaldībai piekritīgam nekustamam īpašumam „Bumburu lauks”, kadastra apzīmējumu 4096 009 0020, Viesturu pagastā, Rundāles novadā ar kopējo platību 1.65 ha

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnē www.rundale.lv un Rundāles novada domes kancelejā (Pilsrundālē 1, Rundāles pagastā, Rundāles novadā) darba laikā (darba dienās: no 8.00 -12.00 un 13.00 -17.00, pirmdienās līdz 18.30, piektdienās līdz 15.30). Informācija pa tālr. 6396229863962298.

Pieteikties izsolei līdz 2014.gada 12.maijam plkst.14:00

Kontaktpersona izsoles jautājumos – Aigars Sietiņš, mob. tālrunis 2860910728609107.

 

Izsole notiks Rundāles novada domes telpās, 2.stāvā, domes sēžu zālē 2014.gada 12.maijā plkst.14:30.

 

 

Izsoles noteikumi

 


 

IZSOLE- noslēgusies

 

 

 

 

Rundāles novada dome rīko zemes nomas tiesību izsoli - Rundāles novada pašvaldībai piekritīgam nekustamam īpašumam „Mazmežotnes dīķi”, kadastra apzīmējumu 4076 004 0091, Rundāles pagastā, Rundāles novadā ar kopējo platību 11.57ha

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnē www.rundale.lv un Rundāles novada domes kancelejā (Pilsrundālē 1, Rundāles pagastā, Rundāles novadā) darba laikā (darba dienās: no 8.00 -12.00 un 13.00 -17.00, pirmdienās līdz 18.30, piektdienās līdz 15.30). Informācija pa tālr. 6396229863962298.

Pieteikties izsolei līdz 2014.gada 14.aprīlim plkst.13:30
Kontaktpersona izsoles jautājumos – Aigars Sietiņš, mob. tālrunis 2860910728609107.

 

Izsole notiks Rundāles novada domes telpās, 2.stāvā, domes sēžu zālē 2014.gada 14.aprīlī plkst.14:00.

 

Izsoles noteikumi


 

  IZSOLE- noslēgusies

 

 

 

 

Rundāles novada dome rīko zemes nomas tiesību izsoli - Rundāles novada pašvaldībai piekritīgam nekustamam īpašumam „Rītausmas”, kadastra apzīmējumu 4076 008 0300, Rundāles pagastā, Rundāles novadā ar kopējo platību 1.16 ha.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnē www.rundale.lv un Rundāles novada domes kancelejā (Pilsrundālē 1, Rundāles pagastā, Rundāles novadā) darba laikā (darba dienās: no 8.00 -12.00 un 13.00 -17.00, pirmdienās līdz 18.30, piektdienās līdz 15.30). Informācija pa tālr. 6396229863962298.

Pieteikties izsolei līdz 2014.gada 14.aprīlim plkst.14:00. Kontaktpersona izsoles jautājumos – Aigars Sietiņš, mob. tālrunis 2860910728609107.

 

Izsole notiks Rundāles novada domes telpās, 2.stāvā, domes sēžu zālē 2014.gada 14.aprīlī plkst.14:30.

 

Izsoles noteikumi


 

IZSOLE- noslēgusies

 

 

 

 

Rundāles novada dome rīko zemes nomas tiesību izsoli - Rundāles novada pašvaldībai piekritīgam nekustamam īpašumam „Mežloki”, kadastra apzīmējumu 4088 008 0007, Rundāles pagastā, Rundāles novadā  ar kopējo platību 1.1 ha

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnē www.rundale.lv un Rundāles novada domes kancelejā (Pilsrundālē 1, Rundāles pagastā, Rundāles novadā) darba laikā (darba dienās: no 8.00 -12.00 un 13.00 -17.00, pirmdienās līdz 18.30, piektdienās līdz 15.30). Informācija pa tālr. 6396229863962298.

 

Pieteikties izsolei līdz 2014.gada 24.martam plkst.14:00

 

Kontaktpersona izsoles jautājumos – Aigars Sietiņš, mob. tālrunis 2860910728609107.

 

Izsole notiks Rundāles novada domes telpās, 2.stāvā, domes sēžu zālē 2014.gada 24.martā plkst.14:30.

 

Izsoles noteikumi


 

IZSOLE- noslēgusies

 

 

 

 

Rundāles novada dome rīko īres tiesību izsoli - Rundāles novada pašvaldībai piekritīgam nekustamam īpašumam „Saulgrieži”,  dzīvoklim Nr. 15 daudzdzīvokļu mājā  kadastra apzīmējumu 4076 003 0546 001 015, Pilsrundāle, Rundāles pagastā, Rundāles novadā  ar kopējo platību 92,70 m²

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnē www.rundale.lv un Rundāles novada domes kancelejā (Pilsrundālē 1, Rundāles pagastā, Rundāles novadā) darba laikā (darba dienās: no 8.00 -12.00 un 13.00 -17.00, pirmdienās līdz 18.30, piektdienās līdz 15.30). Informācija pa tālr. 6396229863962298.

 

Pieteikties izsolei līdz 2014.gada 24.martam plkst.13:30

 

Kontaktpersona izsoles jautājumos – Aigars Sietiņš, mob. tālrunis 2860910728609107.

 

Izsole notiks Rundāles novada domes telpās, 2.stāvā, domes sēžu zālē 2014.gada 24.martā plkst.14:00.

 

Izsoles noteikumi


 

IZSOLE- noslēgusies

 

 

 

 

Rundāles novada dome rīko zemes nomas tiesību izsoli - Rundāles novada pašvaldībai piekritīgam nekustamam īpašumam „Lielupes mala”, kadastra apzīmējumu 4076 001 0076, Rundāles pagastā, Rundāles novadā ar kopējo platību 1.69 ha

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnē www.rundale.lv un Rundāles novada domes kancelejā (Pilsrundālē 1, Rundāles pagastā, Rundāles novadā) darba laikā (darba dienās: no 8.00 -12.00 un 13.00 -17.00, pirmdienās līdz 18.30, piektdienās līdz 15.30). Informācija pa tālr. 6396229863962298.
 
 

Pieteikties izsolei līdz 2014.gada 20.janvārī plkst.13:30

 

 
Kontaktpersona izsoles jautājumos – Aigars Sietiņš, mob. tālrunis 2860910728609107.
 
 

Izsole notiks Rundāles novada domes telpās, 2.stāvā, domes sēžu zālē 2014.gada 20.janvārī plkst.14:00.

 

Izsoles noteikumi


 

 

IZSOLE- noslēgusies

 

 

 

 

Rundāles novada dome rīko zemes nomas tiesību izsoli - Rundāles novada pašvaldībai piekritīgam nekustamam īpašumam „Ošenieki 1”, kadastra apzīmējumu 4076 008 0284, Rundāles pagastā, Rundāles novadā ar kopējo platību 1,9 ha
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnē www.rundale.lv un Rundāles novada domes kancelejā (Pilsrundālē 1, Rundāles pagastā, Rundāles novadā) darba laikā (darba dienās: no 8.00 -12.00 un 13.00 -17.00, pirmdienās līdz 18.30, piektdienās līdz 15.30). Informācija pa tālr. 6396229863962298.

Pieteikties izsolei līdz 2013.gada 16.decembrim plkst.13:30
Kontaktpersona izsoles jautājumos – Aigars Sietiņš, mob. tālrunis 2860910728609107.

 

Izsole notiks Rundāles novada domes telpās, 2.stāvā, domes sēžu zālē 2013.gada 16.decembrī plkst.14:00.

 

Izsoles noteikumi


 

IZSOLE- noslēgusies

 

 

 

 

Rundāles novada dome rīko īres tiesību izsoli - nekustamam īpašumam, dzīvoklim Nr.1 daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā „Saulaine 23”, Saulainē, Rundāles pag., Rundāle nov. - ar kopējo platību 88 m².
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnē www.rundale.lv un Rundāles novada domes kancelejā (Pilsrundālē 1, Rundāles pagastā, Rundāles novadā) darba laikā (darba dienās: no 8.00 -12.00 un 13.00 -17.00, pirmdienās līdz 18.30, piektdienās līdz 15.30). Pieteikties izsolei līdz 2013.gada 27.decembrī plkst.15:30. Informācija pa tālr. 6396229863962298.

Objekta apskates vieta un laiks – „Saulaine 23” dz.1, Saulaine, Rundāles pag., Rundāles nov., pēc iepriekšējas vienošanās ar kontaktpersonu – Rundāles novada domes izpilddirektoru Aigaru Sietiņu, mob. tālr. 2860910728609107.

 

Izsole notiks Rundāles novada domes telpās, 2.stāvā, domes sēžu zālē 2013.gada 27.decembrī plkst.16:00.

 

Izoles noteikumi
  

 

Lapa atjaunota: 17.04.2019. 09:38
Eiropas Gada pašvaldība

Kalendārs

P
O
T
C
Pk
S
Sv
12
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Jaunumu liste

Foto

Audio

Video

Aptaujas

Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk