Janvāris

 

26.janvāra domes lēmumi

Sēdes audio ieraksti

2.                   

Par grozījumiem Rundāles novada domes 2013.gada 28.novembra lēmumā Nr.10 „Par atkritumu tarifiem Rundāles novada pašvaldībā”.
3.                   
Par dzīvojamās platības izīrēšanu Saulaines Sociālajā centrā.
4.                   
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu – dzīvoklis daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā ”Punslavas 7”, Punslavas, Rundāles pagastā, Rundāles novadā.
5.                   
Par pašvaldībai piekritīgā Viesturu pagasta nekustamā īpašuma “Ozola lauks”, zemes vienības, ar kadastra apzīmējums 40960070229, iznomāšanu
6.                   
Par Svitenes pagasta nekustamā īpašuma „Mākoņi”, kadastra numurs 4088 004 0475, daļas iznomāšanu.
7.                   
Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Rundāles ciemats 6”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0432 daļas iznomāšanu
8.                   
Par adreses piešķiršanu Rundāles novada Rundāles pagasta adresācijas objektam, dzīvojamajai mājai ”Mazbērstele 7” ar kadastra apzīmējumu 4076 009 0009 002 un ar to funkcionāli saistītai būvei ar kadastra apzīmējumu 4076 009 0009 005.
9.                   
Par ciema statusa atcelšanu Svitenes pagasta “Virsīte”, Viesturu pagasta “Galzemji” un Viesturu pagasta “Pērnavieši”.
10.               
Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu Svitenes pagasta zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 40880030163 un 40880030164.
11.               
Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu Rundāles pagasta zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 40760060232.
12.               
Par Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Zelteri”, kadastra numurs 40760010099, neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 001 0084 Rundāles pagastā, Rundāles novadā, izsoles noteikumu apstiprināšanu.
13.               
Par Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Upītes”, kadastra numurs 4076 006 0012, zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, par jauna nosaukuma “Kalnupītes” piešķiršanu jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam un zemes lietošanas mērķa noteikšanu.
14.               
Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu mirušām personām.
15.               
Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Rundāles novada pašvaldības budžetā.
16.               
Par kredītu Multifunkcionālā centra 1. kārtas un 3.kārtas būvniecībai.
17.
Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Rundāles pienotava” pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pārtraukšanu
18.
Par Rundāles novada pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma “Pilsrundāles ciemats 2”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0458 daļas, zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
19.
Par Rundāles novada pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma “Pīpenes”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0494 un nekustamā īpašuma “Jasmīni” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0514 daļas zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
20.
Par grozījumiem Rundāles novada Iepirkumu komisijas nolikumā.
21.
Par Rundāles novada domes noteikumu Nr.1 “Iepirkumu organizēšanas kārtība Rundāles novada pašvaldībā” apstiprināšanu.
22.
Par deleģēšanas līguma noslēgšanu.

 

 

 


 

  

 

 

 

Lapa atjaunota: 18.01.2018. 08:46
Eiropas Gada pašvaldība
Notikumu kalendārs

Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk