Janvāris

 

 

2021.gada 11.janvāra domes lēmums

Sēdes audioieraksts

1.

Par ēdināšanas izdevumu kompensēšanu Pilsrundāles vidusskolas 5.-6.klašu izglītojamajiem attālinātā mācību procesa laikā.

 

 2021.gada 15.janvāra domes lēmums

Sēdes audioieraksts

 1.

Par Rundāles novada domes 2021.gada saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Par Rundāles novada domes budžetu 2021.gadam”.

  Rundāles novada domes 2021.gada saistošie noteikumi Nr.1 „Par Rundāles novada domes budžetu 2021.gadam”. Pielikumi:
 

Rundāles novada pašvaldības 2021.gada pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi 

 

Rundāles nova pašvaldības 2021.gada pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām

 

Rundāles novada pašvaldības 2021. gada ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi un izdevumi

 

Rundāles novada ceļu un ielu finansēšanai paredzētās valsts budžeta valsts autoceļa fonda programmas mērķdotācijas izlietojuma plāns 2021.-2023.gadam

 

Rundāles novada pašvaldības pamatbudžeta finansēšanas sadaļa 2021.gadā

  Pedagogu mērķdotācijas sadalījums 2021.gada 8 mēnešiem
  Pārskats par aizņēmumu saistībām 2021.gadam un turpmākajos gados
  Paskaidrojuma raksts

 

 

2021.gada 28.janvāra domes sēdes lēmumi

SĒDES IERAKSTS 

2.

Par reorganizācijas plāna konstatējumu/lēmumu daļas apstiprināšanu

Pielikums

3.

Grozījumi Rundāles novada domes 2011.gada 22.septembra lēmumā Nr.39 „Par Mākslas un mūzikas skolas audzēkņu dalības maksu”

4.

Par Rundāles novada domes 2021.gada 28.janvāra saistošo noteikumu Nr.2 “Par maznodrošinātās mājsaimniecības ienākumu sliekšņa noteikšanu Rundāles pašvaldībā” apstiprināšanu

Pielikums

 

5. Par izmaiņām Rundāles novada Iepirkumu komisijas sastāvā
6. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu politiski represētajai personai
7.

Par Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Zelmeņi”, dzīvokļa Nr.26 (kadastra Nr. 4076 900 0463), Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, izsoles noteikumu apstiprināšanu

Pielikums

8.

Par nekustamā īpašuma „Ūpīši”, Viesturu pagasts, Rundāles novads, iznomāšanu

Pielikums

9.

Par Rundāles novada pašvaldībai piekritīgo nekustamā īpašuma „Mežmales”, Rundāles pagasts, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 010 0026 un nekustamā īpašuma “Internāts”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 010 0041 apvienošanu

Pielikums

10.

Par Rundāles novada pašvaldībai lietošanā esošā nekustamā īpašuma “Valsts Saulaines lauksaimniec. tehnikums”, Rundāles pagasts, kadastra numurs 4076 008 0214, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 011 0040, 23.3 ha platībā iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu

Izsoles noteikumi Skice

11.

Par Rundāles novada pašvaldībai lietošanā esošā nekustamā īpašuma “Valsts Saulaines lauksaimniec. tehnikums”, Rundāles pagasts, kadastra numurs 4076 008 0214, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 006 0043 60.8 ha platībā iznomāšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu

Izsoles noteikumi Skice

12.

Par dzīvojamās platības Nr.203 izīrēšanu Saulaines Sociālajā centrā
13. Par dzīvojamās platības Nr.204 izīrēšanu Saulaines Sociālajā centrā
14. Par dzīvojamās platības Nr.208 izīrēšanu Saulaines Sociālajā centrā
15. Par dzīvojamās platības Nr. 213 izīrēšanu Saulaines Sociālajā centrā
16. Par dzīvojamās platības Nr. 305 izīrēšanu Saulaines Sociālajā centrā
17. Par dzīvojamo telpu Nr. 107, “Kreimenes”, Skolas ielā 6, Saulainē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, izīrēšanu
18. Par dzīvojamo telpu Nr. 200, “Kreimenes”, Skolas ielā 6, Saulainē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, izīrēšanu
19. Par dzīvojamo telpu Nr. 201/202, “Kreimenes”, Skolas ielā 6, Saulainē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, izīrēšanu
20. Par dzīvojamo telpu Nr. 203, “Kreimenes”, Skolas ielā 6, Saulainē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, izīrēšanu
21. Par dzīvojamo telpu Nr. 204, “Kreimenes”, Skolas ielā 6, Saulainē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, izīrēšanu
22.

Par dzīvojamo telpu Nr. 302, “Kreimenes”, Skolas ielā 6, Saulainē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, izīrēšanu

23. Par dzīvojamās telpas, dzīvokļa Nr.12, daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā „Kamenes”, Svitenē, Svitenes pagastā, Rundāles novadā, izīrēšanu
24. Par Rundāles novada domes nekustamā īpašuma - nedzīvojamo telpu Pilsrundāles vidusskolas struktūrvienības Mūzikas un mākslas skolā, Svitenē, Svitenes pagastā, Rundāle novadā, kadastra apzīmējums 4008 004 0225 005, nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu
25.

Par Rundāles novada pašvaldības lietošanā esošā nekustamā īpašuma “Valsts Saulaines lauksaimniec. tehnikums”, Rundāles pagasts, kadastra numurs 4076 008 0214, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0279 daļas, 4.0 ha platībā, zemes nomas tiesības rezultātu apstiprināšanu

26.

Par dzīvokļa īpašuma Nr.4 daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā “Zvejnieki”, Priedītes, Rundāles pagasts, Rundāles novads, nostiprināšanu zemesgrāmatā uz Rundāles novada pašvaldības vārda

27. Par dāvinājuma pieņemšanu
   

 

 

Lapa atjaunota: 16.02.2021. 11:53
Eiropas Gada pašvaldība
Notikumu kalendārs

Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk