Jūlijs

 

 

16.jūlija domes lēmumi

1.
Par precizējumiem Rundāles novada domes 2015.gada 30.jūnija saistošajos noteikumos Nr.4 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Rundāles novadā”
2.                      
Par piedalīšanos Zemgales plānošanas reģiona projektā saskaņā ar ‘’Darbības programmas ’’Izaugsme un nodarbinātība’’ 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa ‘’Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem’’ 9.2.2.1 pasākumu ‘’Deinstitucionalizācija’’ īstenošanas noteikumi’’
3.                      
Par dalību Interreg Europe programmas projektā „Ekosistēmu pakalpojumu integrēšana reģionālajās politikās un ES fondu piesaistē – ekosistēmu pakalpojumu integrēta partnerība”
4.                      
Par pieteikuma iesniegšanu valsts budžeta dotācijas saņemšanai 2015. gadā valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centra izveidei un uzturēšanai reģionu un novadu nozīmes attīstības centros
5.                      
Par pašvaldībai piekritīga Svitenes pagasta nekustamā „Svitenes mazdārziņi,” kadastra numurs 40880040282, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 40880040333, iznomāšanu
6.                      
Par pašvaldībai piekritīga Svitenes pagasta nekustamā „Svitenes mazdārziņi,” kadastra numurs 40880040282, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 40880040364, iznomāšanu
7.                      
Par pašvaldību palīdzību Ukrainai
8.                      
Par pašvaldībai piekritīga Svitenes pagasta nekustamā „Svitenes mazdārziņi,” kadastra numurs 40880040282, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 40880040327, iznomāšanu

 

 

30.jūlija domes lēmumi

2.                    
Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no A.D. Rundāles novada pašvaldības budžetā
3.                    
Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no S. B. Rundāles novada pašvaldības budžetā
4.                    
Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā no V. K. Rundāles novada pašvaldības budžetā
5.                    
Par atļauju sadalīt Svitenes pagasta nekustamo īpašumu „Vecbullēni”, atdalot zemes gabalu aptuveni 11 ha platībā, izstrādājot zemes ierīcības projektu.
6.                    
Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Švirkale 2” dzīvokļu īpašniekiem
7.                    
Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Priežpuri” dzīvokļu īpašniekiem.
8.                    
Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Apses” dzīvokļu īpašniekiem.
9.                    
Par pašvaldībai piekritīgu zemes vienību platību precizēšanu.
10.                 
Par dalību projektā „Pilsētas un lauku sadarbība efektīvai klimata pārmaiņu pielāgošanās rīcību plānošanai un ieviešanai Zemgales reģionā, Lielupes upju baseinā” (LIFE URGO).
11.                 
Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Pilsrundāles garāža 20”, kadastra numurs 4076 003 0383 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0383 iznomāšanu
12.                 
Par Rundāles novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu
13.                 
Par nekustamā īpašuma iegūšanu Rundāles novada pašvaldības īpašumā.
14.                 
Par izmaiņām Rundāles novada bāriņtiesas sastāvā.
15.                 
Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Pilsrundāle 2” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0561 daļai.
16.                 
Par Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Pilsrundāles ciemats 6”, kadastra numurs 4076 003 0459, sadalīšanu, neizstrādājot Zemes ierīcības projektu, par nosaukuma piešķiršanu un par zemes lietošanas mērķa noteikšanu atdalāmajai zemes vienībai.
  Sēdes audio ieraksts
Lapa atjaunota: 17.08.2015. 10:59
Eiropas Gada pašvaldība
Notikumu kalendārs

Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk