Jūnijs

 

 

30.jūnija domes lēmumi

Sēdes audio ieraksts

2.                   
Par atļauju izmantot Rundāles novada simboliku.
3.                   
Par sadraudzības līguma noslēgšanu starp Rundāles novada domi un Uggiate-Trevano pašvaldību (Itālija).
4.                   
Par projekta idejas koncepta „Rundāles novada domes ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” iesniegšanu 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa II projektu iesniegumu atlases kārtas „Energoefektivitātes paaugstināšana un atjaunojamo energoresursu izmantošana ārpus nacionālās nozīmes attīstības centru pašvaldībām” ietvaros.
5.                   
Par projekta idejas koncepta „Svitenes tautas nama ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” iesniegšanu 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa II projektu iesniegumu atlases kārtas „Energoefektivitātes paaugstināšana un atjaunojamo energoresursu izmantošana ārpus nacionālās nozīmes attīstības centru pašvaldībām” ietvaros.
6.                   
Par projekta idejas koncepta „Viesturu kultūras centra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” iesniegšanu 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa II projektu iesniegumu atlases kārtas „Energoefektivitātes paaugstināšana un atjaunojamo energoresursu izmantošana ārpus nacionālās nozīmes attīstības centru pašvaldībām” ietvaros.
7.                   
Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma Pilsrundāle 8, kadastra numurs 4076 003 0211 iznomāšanu
8.                   
Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Priežpuri 1” kadastra apzīmējums 4076 001 0053 daļas iznomāšanu
9.                   
Par grozījumiem Rundāles novada pašvaldības nolikumā “Par Rundāles novada pašvaldības un tās pakļautībā esošo budžeta iestāžu grāmatvedības politiku”.
10.               
Par autobusa PAZ 320, v/n EB1688 norakstīšanu.
11.               
Par automašīnas AC 30 GAZ 5312, v/n CZ1123 norakstīšanu
12.               
Par valsts vietējā autoceļa V1033 Pilsrundāle – Svitene - Klieņi ceļa posma pārņemšanu bez atlīdzības pašvaldības īpašumā.
13.               
Par Rundāles novada domes piederošajā zemes īpašuma “Piena savākšanas punkts” ar kadastra Nr. 40760030461, daļas iznomāšanu
14.               
Par Rundāles novada pašvaldības 2015.gada publiskā pārskata apstiprināšanu
15.               
Par Rundāles novada pašvaldībai piederoša Rundāles pagasta nekustamā īpašuma Punslavu personīgās palīgsaimniecības, kadastra numurs 40760010049, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 40760010077 daļas zemes nomas izsoles rezultātu apstiprināšanu.
16.               
Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Ziedoņi 24”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 006 0150 daļas iznomāšanu
17.               
Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Lielupes mala”, kadastra numurs 4076 001 00048, sadalīšanu, jauna nekustamā īpašuma izveidošanu, par nosaukumu “Zelteri” piešķiršanu izveidotajiem nekustamajam īpašumam un zemes lietošanas mērķa noteikšanu.
18.               
Par jaunas adreses “Vecmikšēni”, Viesturu pagasta, Rundāles novada, noteikšanu Rundāles novada Viesturu pagasta adresācijas objektam - dzīvojamajai mājai un darbnīcai
19.               
Par Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Malēji” zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu.
20.               
Par adreses piešķiršanu Rundāles novada Rundāles pagasta adresācijas objektam - kafejnīcai
21.               
Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Saulaines mazdārziņš 4. 14”, kadastra numurs 4076 008 0197, iznomāšanu
22.               
Par pašvaldībai piekritīga Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Viesturu lauki”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4096 004 0143, iznomāšanu
23.               
Par Rundāles novada domes 2016.gada saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Par grozījumiem Rundāles novada domes 2015.gada saistošajos noteikumos Nr.15 „Par Rundāles novada domes budžetu 2016.gadam”.
24.               
Par Dzīvojamās telpas īres līguma termiņa pagarināšanu
25.               
Par Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Zvārguļi” zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu.
Lapa atjaunota: 18.07.2016. 09:49
Eiropas Gada pašvaldība
Notikumu kalendārs

Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk