Jūnijs

28. jūnija domes lēmumi

Audio ieraksts

2.

Par pašvaldības telpu nomu Rīgas volejbola skolai.
Domes lēmums.

3.

Par Dzīvojamās telpas īres līguma termiņa pagarināšanu.
Domes lēmums.

4.

Par Rundāles novada domes saistošo noteikumu Nr.6 ‘’Par pašvaldības palīdzību audžuģimenēm’’ apstiprināšanu.
Domes lēmums.
Pielikums.

5.

Par pašvaldībai piekritīgā Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Taumateh”, kadastra apzīmējums 40960070128, zemes daļas 0.25 ha platībā iznomāšanu S.M.
Domes lēmums.
Pielikums.

6.

Par Rundāles novada domes 2018.gada saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Grozījumi Rundāles novada domes 2017. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 11 “Par Rundāles novada domes budžetu 2018.gadam”.
Domes lēmums.
Pielikums.

7.

Par Rundāles novada domes publiskā pārskata par 2017.gadu apstiprināšanu.
Domes lēmums.

8.

„Par Rundāles novada domes nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.* daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā „Kamenes”, Svitenē, Svitenes pagastā, Rundāle novadā, izīrēšanu un īres maksas apstiprināšanu” V.S.
Domes lēmums.

9.

Par pašvaldības telpu nomu A.A. zemnieku saimniecībai “***”.
Domes lēmums.
Pielikums.
Pielikums.

10.

Par adreses noteikšanu Rundāles novada Viesturu pagasta adresācijas objektam, jaunbūvei uz nekustamā īpašuma “Zaļumi”, kadastra numurs***.
Domes lēmums.

11.

Par pašvaldībai piekritīgu Rundāles pagasta zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem ***, *** un ***, apvienošanu, jauna nekustamā īpašuma izveidošanu, par nosaukumu “Pupiņas” piešķiršanu izveidotajiem nekustamajam īpašumam un zemes lietošanas mērķa noteikšanu.
Domes lēmums.
Pielikums.

12.

Par atļauju sadalīt nekustamo īpašumu "Virsīte", Svitenes pagasts, Rundāles novads kadastra numurs ***, atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu ***, neizstrādājot zemes ierīcības projektu, par nosaukumu piešķiršanu atdalāmajai zemes vienībai un zemes lietošanas mērķu noteikšanu.
Domes lēmums.

13.

Par Rundāles novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu.
Domes lēmums.

Lapa atjaunota: 17.07.2018. 13:22
Eiropas Gada pašvaldība
Notikumu kalendārs

Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk