Līdzfinansējums uzņēmējdarbības uzsākšanai Rundāles novadā


APSTIPRINĀTS
Ar Rundāles novada domes
2020. gada 26. marta
lēmumu Nr.2 (prot.Nr.3)

NOLIKUMS
līdzfinansējuma piešķiršanai uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai
“Īsteno savu ideju Rundālē!”


1. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI


1. Nolikums nosaka komercdarbības atbalsta projektu iesniegšanas, izvērtēšanas, īstenošanas, atskaites un projektu rezultātu uzturēšanas uzraudzības kārtību, kā arī Rundāles novada pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) līdzfinansējuma piešķiršanas nosacījumus komercdarbības atbalsta projektiem uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai.
2. Līdzfinansējuma piešķiršanas mērķis ir sniegt atbalstu Rundāles novada jauno uzņēmumu vai fizisko personu projektiem, kas tiks realizēti Rundāles novadā tādā veidā, veidojot aktīvu ekonomisko vidi, radot jaunus produktus un pakalpojumus, kā arī radot jaunas darba vietas.
3. Līdzfinansējumu piešķir fiziskai vai juridiskai personai (turpmāk - Pretendenti) jauna (līdz 3 gadiem) uzņēmuma radīšanai un/vai attīstībai.
4. Personai, kurai vienu reizi jau ir bijis piešķirts līdzfinansējums, nav tiesību uz to pieteikties atkārtoti.
5. Pēc līdzfinansējuma līguma parakstīšanas turpmākos 5 gadus finansējuma saņēmējam sava faktiskā darbība jāveic Rundāles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
6. Likumīgas tiesības Pretendentam uz finansējumu un de minimis atbalstu projekta īstenošanai tiek piešķirtas ar Rundāles novada domes lēmumu par atbalsta piešķiršanu.
7. Projektu realizācijai pieejamais Rundāles novada pašvaldības līdzfinansējums tiek noteikts atbilstoši Rundāles novada pašvaldības ikgadējā budžetā paredzētajiem līdzekļiem.
8. Nolikuma ietvaros piešķirtais pašvaldības finansējums tiek piešķirts kā de minimis atbalsts saskaņā ar Eiropas Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (ES) Nr.1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk – Regula Nr.1407/2013) nosacījumiem. Piešķirtais de minimis atbalsts kopā ar kārtējā un iepriekšējos divos fiskālajos gados saņemto de minimis atbalstu viena vienota uzņēmuma līmenī nedrīkst pārsniegt Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3.panta 2.punktā noteiktos ierobežojumus. Viens vienots uzņēmums atbilst Komisijas regulas Nr. 1407/2013 2.panta 2.punktā noteiktajai “viena vienota uzņēmuma” definīcijai.
9. Projekta iesniedzējs, ievērojot Komisijas regulas Nr. 1407/2013 5. panta 1. un 2. punkta nosacījumus, šī nolikuma ietvaros piešķirto de minimis atbalstu drīkst kumulēt ar citu de minimis atbalstu līdz regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteiktajam robežlielumam, kā arī drīkst kumulēt ar citu komercdarbības atbalstu attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām, vai citu komercdarbības atbalstu tam pašam riska finansējuma pasākumam, ja kumulācijas rezultātā netiek pārsniegta attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte vai atbalsta summa, kāda noteikta komercdarbības atbalsta programmā, atbalsta projektā vai Eiropas Komisijas lēmumā. Šī konkursa ietvaros saņemto de minimis atbalstu var apvienot ar citu de minimis atbalstu par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām, ja pēc atbalstu apvienošanas vienai atbalsta vienībai vai izmaksu pozīcijai attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte nepārsniedz 100%.

2. LĪDZFINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAS NOSACĪJUMI


10. Līdzfinansējumu piešķir projektiem, kas paredz jauna produkta vai jauna pakalpojuma izveidošanu un jaunu darbavietu (vienas vai vairāku, kas nodrošina vismaz 1600 darba stundas gadā sākot ar otro gadu) radīšanu;


10.1. pirmajā projekta realizācijas gadā nodrošinot ne mazāk kā 750 darba stundas gadā;
10.2. turpmākajos projekta realizācijas un uzraudzības gados nodrošinot ne mazāk kā 1600 darba stundas gadā.


11. Finansējumu nepiešķir projektiem, kas paredz:


11.1. Izmaksas, kas radušās pirms līguma ar Pašvaldību noslēgšanas;
11.2. Līdzfinansējuma pieteikuma sagatavošanas izmaksas;
11.3. Uzņēmuma reģistrācijas izmaksas;
11.4. Sistemātiskus darījumus ar vērtspapīriem un nekustamajiem īpašumiem;
11.5. Starpnieciskus pakalpojumus;
11.6. Finanšu un apdrošināšanas darbības;
11.7. Azartspēļu ieviešanu;
11.8. Tabakas izstrādājumu ražošanu/tirdzniecību;
11.9. Sprāgstvielu, ieroču ražošanu/tirdzniecību;
11.10. Darbības zvejniecības un akvakultūras, lauksaimniecības produktu primārās ražošanas nozarēs, kas minētas Regulas Nr.1407/2013 1. panta 1.punkta a) – c) apakšpunktos. Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1.punkta d) līdz e) apakšpunktos noteiktajām darbībām.


12. Ja pretendents, kuram plāno piešķirt atbalstu, darbojas arī tādās nozarēs un veic tādas darbības, kas minētas Komisijas regulas Nr.1407/2013 1. panta 1.punktā, tas nodrošina šo nozaru darbību vai izmaksu nošķiršanu no tām darbībām, kurām piešķirts de minimis atbalsts ar Komisijas regulas Nr.1407/2013, nodrošinot, ka darbības izslēgtajās nozarēs negūst labumu no de minimis atbalsta, kas piešķirts ar Komisijas regulu Nr.1407/2013.
13. Līdzfinansējumu piešķir (attiecināmās izmaksas):


13.1. Nekustamā īpašuma iegādei;
13.2. Pieslēgumu (ceļa, elektrības, kanalizācijas, komunikāciju u.c.) būvniecībai, rekonstrukcijai un remontam;
13.3. Ražošanas ēku būvniecībai, rekonstrukcijai un remontam;
13.4. Materiālu un/vai izejvielu iegādei (tikai pirmajā projekta gadā produkcijas prototipa izveidei);
13.5. Instrumentu, datortehnikas ar nepieciešamo programmatūru iegādei (t.sk. transportēšanas/piegādes, uzstādīšanas un citas darbības nodrošināšanai nepieciešamās izmaksas);
13.6. Tehnoloģisko iekārtu iegādei (t.sk. iekārtu transportēšanas/piegādes izmaksas, uzstādīšana, darbinieku apmācība u.c.);
13.7. Informatīvo materiālu iespiešanai un izplatīšanai.


14. Projekta realizācijas laiks nav garāks par 3 gadiem.
15. Pretendentam ir tiesības sagatavot vienu no trīs veidu projektiem:


15.1. Viena gada projekts;
15.2. Divu gadu projekts;
15.3. Trīs gadu projekts.


16. Maksimālais līdzfinansējuma apmērs vienam Pretendentam:


16.1. Viena gada projektam – līdz 3000 eiro apmērā;
16.2. Divu gadu projektam – līdz 5000 eiro apmērā, saņemot finansējumu līdz 3000 eiro pirmajā gadā un līdz 2000 eiro otrajā gadā;
16.3. Trīs gadu projektam – līdz 6000 eiro apmērā, saņemot finansējumu līdz 3000 eiro pirmajā gadā, līdz 2000 eiro otrajā gadā un līdz 1000 eiro trešajā gadā.


17. Katra nākamā gada līdzfinansējuma daļa Nolikuma 15.2. un 15.3.punktā minētajiem projektiem tiek izmaksāta tikai pēc atskaites apstiprināšanas.
18. Lai pretendētu uz līdzfinansējumu, saimnieciskās darbības veicējam vai uzņēmumam ir jābūt reģistrētam Uzņēmumu reģistrā ne agrāk kā 36 mēnešus pirms projekta pieteikuma iesniegšanas dienas.
19. Projekta kopējās izmaksas, ieskaitot Pretendenta līdzfinansējumu, netiek ierobežotas.
20. Līdzfinansējuma saņemšanas koordinators un kontaktpersona pašvaldībā ir Rundāles novada Uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības centra vadītājs.


3. PROJEKTA PIETEIKUMA IESNIEGŠANA


21. Pretendentam projekta pieteikums ir jāiesniedz saskaņā ar Nolikuma pielikumā pievienoto projekta pieteikuma veidlapu (Pielikums Nr.1).
22. Projekta pieteikumam ir jāpievieno finanšu plūsmas un ieņēmumu prognoze 3 gadiem (Pielikums Nr.2), kā arī de minimis atbalsta uzskaites sistēmā sagatavotās veidlapas izdruku (Pielikums Nr.6) vai norāda sistēmā izveidotās un apstiprinātās pretendenta veidlapas identifikācijas numuru, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr.715 “Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem”.
23. Projekta pieteikuma veidlapai un finanšu plūsmas veidlapai ir jābūt aizpildītām datorrakstā, latviešu valodā, fonta izmērs - 12.
24. Projekta pieteikums (projekta pieteikuma veidlapa un finanšu plūsma) ir jāiesniedz personīgi vienā oriģināleksemplārā vai elektroniski ar drošu elektronisko parakstu. Pieteikuma iesniegšanas dienā identisku pieteikuma dokumentu jānosūta elektroniski (Word un Exel formātā) uz e-pasta adresi dome@rundale.lv.
25. Projekta pieteikumu var iesniegt Rundāles novada domē, Viesturu pagasta pārvaldē vai Svitenes pagasta pārvaldē.
26. Līdzfinansējuma saņemšanas nolikums, projekta pieteikuma forma, finanšu plūsmas veidlapa, līguma projekts un atskaites veidlapa ir pieejami Rundāles novada domes mājas lapā www.rundale.lv, sadaļā Uzņēmējdarbība, ar nodrošinātu iespēju lejupielādēt visas veidlapas projekta pieteikuma sagatavošanai.

4. PROJEKTU VĒRTĒŠANA


27. Projekta pieteikumu izvērtē pēc administratīvajiem, atbilstības un kvalitātes kritērijiem.
28. Atbilstību administratīvajiem kritērijiem izvērtē Rundāles novada Uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības centra vadītājs:

 

Administratīvie kritēriji

Projekta pieteikuma sadaļa

1.1.

Nav ar tiesas lēmumu atzīts par maksātnespējīgu, tai skaitā neatrodas sanācijas procesā, tā saimnieciskā darbība nav izbeigta, vai saskaņā ar Uzņēmumu reģistrā pieejamo informāciju tam nav uzsākts likvidācijas process, nav apturējis saimniecisko darbību

 

1.2.

Projekta pieteikums ir iesniegts atbilstoši noteiktajām projekta iesnieguma noformēšanas prasībām:

 

projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši iesnieguma veidlapai;

A., B., C., D

projekta pieteikums ir pilnībā aizpildīts datorrakstā, latviešu valodā;

A., B., C., D

projekta pieteikums Word dokumenta formātā un finanšu plūsma Exel dokumenta formātā ir atsūtīti elektroniski uz e-pastu dome@rundale.lv;

 

projekta pieteikumu ir parakstījusi projekta iesniedzēja atbildīgā persona.

D

1.3.

Projekta pieteikumā uzrādītie dati sakrīt ar finanšu plūsmas datiem

C.14., C.15.,C.16 un finanšu plūsma

1.4.

Pieprasītais finansējums nav lielāks par šī Nolikuma noteikto maksimālo summu

C.16

1.5.

Projekta pieteikumā norādītās attiecināmo izmaksu pozīcijas atbilst šī Nolikuma paredzētām attiecināmajām izmaksām.

C.14

1.6.

Projekta pieteicējs ir pievienojis de minimis atbalsta uzskaites sistēmā sagatavotās veidlapas izdruku (Pielikums Nr.6) vai ir norādījis sistēmā izveidotās un apstiprinātās pretendenta veidlapas identifikācijas numuru.

 

 

29. Administratīvās atbilstības gadījumā, Rundāles novada Uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības centra vadītājs 3 darba dienu laikā nosūta saņemto projekta pieteikumu “Uzņēmējdarbības projektu vērtēšanas komisijai” (turpmāk - Komisija) izskatīšanai. Administratīvās neatbilstības gadījumā projekta iesniedzējam ir tiesības veikt izmaiņas projekta pieteikumā neatbilstības novēršanai.
30. Projektu pieteikumus Komisija izvērtē saskaņā ar atbilstības un kvalitātes kritērijiem:

 

1. Atbilstības kritēriji – iesniedzējs un projekts pēc būtības atbilst līdzfinansējuma mērķim:

 

Atbilst/ neatbilst

1.1.

Projekta pieteikumā paredzētās aktivitātes atbilst atbalsta mērķim

C.2.

 

1.2.

Skaidri parādīta savstarpējā saistība starp projekta nepieciešamības pamatojumu, plānotajām darbībām un to rezultātiem

C.3.-C.10.

 

1.3.

Projekta pieteikumā plānotās aktivitātes ir pamatotas, samērīgas ar plānotiem izdevumiem un nodrošina plānoto rezultātu sasniegšanu

C.3.

 

1.4.

Projekta pieteikumā ir ietverts detalizēts plānoto aktivitāšu apraksts

C.3.

 

1.5.

Projekta īstenošanas periods nav īsāks par 1 gadu un nav garāks par 3 gadiem

C.12.

 

1.6.

Projekta pieteikumā uzrādītām aktivitātēm plānotais finansējums ir pamatots un samērīgs, skaidri izdalīts pa pozīcijām

C.14. un finanšu plūsma

 

1.7.

Projekta pieteikuma finanšu plūsma atspoguļo plānotās aktivitātes. Uzskaitīti paredzamie izdevumi, kā arī ieņēmumi – izcenojums pakalpojumam/ produktam.

C.14. un finanšu plūsma

 

1.8.

Projekta pieteikumā ir raksturots projekta vadības, ieviešanas un uzraudzības mehānisms un projekta īstenošanai nepieciešamie resursi (cilvēkresursi, to kompetences, prasmes un pienākumi, pieejamā materiāli tehniskā bāze), un tie ir atbilstoši un pietiekami projekta vajadzībām

C.8., C.9.

 

1.9.

Paredzētās aktivitātes nodrošina nepārtrauktu saimniecisko darbību

Finanšu plūsma

 

1.10.

Atbalsta pretendents atbilst visām Komisijas regulas Nr.1407/2013 normām

Komisijas regula 1407/2013

 

2. Kvalitātes kritēriji – biznesa ideja ir dzīvotspējīga un projekta pieteikumā ir skaidrs izklāsts par:

 

Atbilst/ neatbilst

2.1.

Produktu/pakalpojumu, kas tiks veidots, saņemot prasīto atbalstu

C.4.

 

2.2.

Produkta/pakalpojuma saņemšanas mērķauditoriju

C.5.

 

2.3.

Produkta/pakalpojuma izplatīšanas kanāliem, pārdošanas shēmu

C.6.

 

2.4.

Potenciālo pircēju/klientu ieguvumi no šīs preces/pakalpojuma saņemšanas

C.7.

 

2.5.

Esošiem un trūkstošiem resursiem idejas īstenošanai, trūkstošo resursu gadījumā ir apraksts, kā tas tiks novērsts vai papildināts

C.8.

 

2.6.

Plānotajām aktivitātēm idejas īstenošanai

 

C.3., C.11., C.14.

 

2.7.

Sadarbības partneriem

 

C.9.

 

2.8.

Izpildītāju komandu, pieejamiem cilvēku resursiem

 

C.9.

 

2.9.

Plānotām izmaksām

 

C.8.2., C.14., finanšu plūsma

 

2.10.

Plānotiem ieņēmumiem

 

C.10., finanšu plūsma

 

 

31. Atbilstoši Komisijas lēmumam par līdzfinansējuma piešķiršanu projekta realizācijai, Uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības centra vadītājs sagatavo un iesniedz lēmuma projektu izskatīšanai Rundāles novada domes Finanšu komitejā.

5. KOMISIJAS STRUKTŪRA, TIESĪBAS UN PIENĀKUMI


32. Komisijas sastāvs:


32.1. Komisijas priekšsēdētājs - ar Rundāles novada domes lēmumu ievēlēta persona;
32.2. Komisijas locekļi:


32.2.1. Rundāles novada domes Finanšu un investīciju nodaļas vadītājs (aizvieto Komisijas priekšsēdētāju tā slimības vai prombūtnes laikā);
32.2.2. Rundāles novada Uzņēmēju konsultatīvas padomes deleģēta persona;
32.2.3. AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” reģionālā centra vadītājs;
32.2.4. Zemgales uzņēmējdarbības centra vadītājs.


33. Komisijas priekšsēdētājs:


33.1. Organizē Komisijas darbību atbilstoši šim nolikumam;
33.2. Pēc iepazīšanās ar projekta pieteikumu un saskaņojot sēdes laiku ar Komisijas locekļiem, sasauc un vada Komisijas sēdes;
33.3. Paraksta protokolus un komisijas lēmumus.


34. Komisija darbojas bez finansiālas atlīdzības.
35. Komisijas locekļi piedalās Komisijas sēdēs klātienē un vērtē projekta pieteikuma atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām.
36. Komisija ir lemttiesīga vismaz 4 (četru) locekļu sastāvā.
37. Komisijas lietvedības kārtošanu (sēdes protokolēšanu un glabāšanu) nodrošina Rundāles novada domes Kancelejas darbinieks.
38. Komisijas tiesības:


38.1. Uzaicināt Pretendentu uz Projekta izvērtēšanas sēdi;
38.2. Nepieciešamības gadījumā pieaicināt ekspertus, kuri sniedz atzinumus par biznesa idejas dzīvotspēju;
38.3. Pieprasīt papildu nodrošinājumu vai galvojumu projektiem ar augstu riska pakāpi;
38.4. Ierosināt izmaiņas projekta budžetā vai aktivitāšu plānā, lai efektīvi izmantotu pieejamos līdzekļus;
38.5. No projekta iesniegšanas dienas līdz pēdējās uzraudzības perioda atskaites apstiprinājumam veikt pārbaudes projekta īstenošanas vietā, saskaņojot pārbaudes laiku ar īstenotāju.


39. Komisijas pienākumi:


39.1. Apliecināt ar parakstu personiskās intereses neesamību konkrētā pretendenta izvēlē (Pielikums Nr.5);
39.2. Neizpaust informāciju par projekta pieteikumā un atskaites dokumentācijā uzrādītiem uzņēmuma finanšu datiem;
39.3. Izvērtēt projekta pieteikuma atbilstību Nolikumam un sagatavot lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu projekta realizācijai.


40. Komisijas lēmums tiek pieņemts pēc vienprātības principa.

6. PROJEKTA ĪSTENOŠANAS UN ATSKAITES KĀRTĪBA


41. Pašvaldība slēdz līgumu ar atbalstītā projekta īstenotāju par projekta īstenošanu un piešķirtā finansējuma izlietošanu.
42. Līgums par līdzfinansējuma piešķiršanu jānoslēdz:


42.1. Ne vēlāk kā 30 dienu laikā no pozitīva Domes lēmuma saņemšanas dienas, ja Pretendents ir juridiska persona, vai reģistrēts saimnieciskās darbības veicējs;
42.2. Ne vēlāk kā 60 dienu laikā no pozitīva Domes lēmuma saņemšanas dienas, ja Pretendents projekta iesniegšanas dienā ir fiziska persona. Šajā gadījumā Pretendentam līdz līguma noslēgšanai, jāreģistrē saimnieciskā darbība Valsts ieņēmumu dienestā un/vai Uzņēmumu reģistrā.


43. Katram Pretendentam, atbilstoši konkrētai biznesa idejas specifikai, pretendenta kompetencēm un projekta ilgumam, Komisija apstiprina projekta Uzraudzības plānu (Pielikums Nr.3).
44. Pretendents pēc projekta paredzēto aktivitāšu realizēšanas un līdzekļu izlietojuma, saskaņā ar individuālo projekta Uzraudzības plānu, iesniedz Uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības centra vadītājam projekta atskaiti (Pielikums Nr.4), kas paredz:


44.1. Rakstisku pārskatu par projekta īstenošanas gaitu;
44.2. Atskaiti par piešķirtā Pašvaldības līdzfinansējuma izlietojumu, ieskaitot finanšu izlietojumu pierādošus dokumentus (rēķinus, maksājuma izdevumus, bankas konta pārskatus).


45. Pretendentam ir tiesības ierosināt izmaiņas projekta pieteikumā, ja tādas ir nepieciešamas projekta realizācijai, iesniedzot iesniegumu Komisijai, Komisija izvērtē un lemj par iesnieguma apstiprināšanu vai neapstiprināšanu. Izmaiņu gadījumā pieņemtais lēmums jāiesniedz Finanšu un investīcijas nodaļā un Juridiskajā nodaļā.
46. Nolikuma 15.2. un 15.3.punktā minētajiem projektiem atskaite par realizāciju jāsniedz saskaņā ar Uzraudzības plānu.
47. Uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības centra vadītājs sagatavo Komisijai ziņojumu par atskaites dokumentu atbilstību projekta pieteikumam un līdzekļu izmantošanas mērķim.
48. Balstoties uz Uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības centra vadītāja sagatavoto ziņojumu, Komisija pieņem lēmumu par atskaites apstiprināšanu vai neapstiprināšanu, kā arī izveido risinājuma aprakstu ārkārtējos gadījumos. Pieņemtais lēmums jāsniedz Finanšu un investīcijas nodaļā.
49. Ja Pretendents nav ievērojis Nolikumā un līdzfinansējuma līgumā noteiktās prasības, kā arī patvaļīgi mainījis projekta pieteikumā paredzētā finansējuma izlietojumu, Pretendentam jāatmaksā Pašvaldībai līdzfinansējums pilnā apmērā.
50. Ja projekts netiek realizēts, saskaņā ar apstiprināto projekta pieteikumu, Pretendents turpmāk zaudē iespēju saņemt Pašvaldības atbalstu sava uzņēmuma attīstībai.

7. PROJEKTA REZULTĀTU UZTURĒŠANAS UZRAUDZĪBAS KARTĪBA


51. Uzraudzības periodā Pretendentam jānodrošina projekta rezultātu uzturēšana vismaz trīs gadus pēc pēdējā projekta gada realizācijas atskaites apstiprināšanas, un, pamatojoties uz Komisijas Regulas Nr.1407/2013 6. panta 4. punktu, datus gan atbalsta sniedzējam, gan Pretendentam par šo atbalstu jāglabā desmit gadus no pēdējā piešķirtā atbalsta.
52. Uzraudzības periodā Pretendentam katru gadu jāiesniedz Uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības centrā pārskats par saimnieciskās darbības rezultātiem atbilstoši individuālajam uzraudzības plānam un faktiskā finanšu plūsma pēc projekta realizācijas. Informācijas patiesību Pretendents apstiprina ar savu parakstu.
53. Uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības centra vadītājs sagatavo Komisijai ziņojumu un atzinumu par Pretendenta saimniecisko darbību un to atbilstību projekta pieteikumam un līdzekļu izmantošanas mērķim.
54. Ja uzraudzības periodā saimnieciskā darbība tiek pārtraukta un/vai atskaites dokumentācija netiek iesniegta, Pretendentam jāatmaksā Pašvaldībai saņemtais līdzfinansējums pilnā apmērā.
55. Pašvaldībai ir tiesības publicēt informāciju par atbalsta saņēmēju savā mājas lapā, kā arī citos sabiedrības informēšanas kanālos pēc saviem ieskatiem.
56. Uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības centra vadītājs katru gadu sagatavo informāciju Gada publiskajam pārskatam par atbalstītajiem projektiem, piešķirto līdzfinansējumu un sasniegtajiem rezultātiem.
57. Lēmumu par de minimis atbalsta piešķiršanu pieņem atbilstoši Komisijas regulas 1404/2013 7. panta 4. punktam un 8. pantam.
58. Ja atbalsta saņēmējs ir pārkāpis Komisijas regulas Nr. 1407/2013 prasības, atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt Pašvaldībai visu projekta ietvaros saņemto komercdarbības atbalstu kopā ar procentiem, ko publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas 2004. gada 21. aprīļa regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai, 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus, no dienas, kad valsts atbalsts tika izmaksāts finansējuma saņēmējam līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot Komisijas 2004. gada 21. aprīļa regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai, 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi.

Rundāles novada domes priekšsēdētājs Aivars Okmanis

PIELIKUMĀ:

  1. Pieteikuma forma
  2. Finanšu plūsmas veidlapa
  3. Uzraudzības plāns
  4. Projekta atskaites forma
  5. Apliecinājums vērtēšanas komisijai
  6. De minimis veidlapa

 

Lapa atjaunota: 21.09.2021. 09:19
Eiropas Gada pašvaldība
Notikumu kalendārs

Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk