Līdzfinansējums uzņēmējdarbības uzsākšanai Rundāles novadā

  APSTIPRINĀTS

Ar Rundāles novada domes
2017.gada 27.aprīļa
lēmumu Nr.5 (prot.Nr.4)
 
NOLIKUMS
līdzfinansējuma piešķiršanai uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai
“Īsteno savu ideju Rundālē!”
 
1.      VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1.        Nolikums nosaka kārtību, kādā tiek piešķirts Rundāles novada pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) līdzfinansējums biznesa projektiem uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai.
2.        Līdzfinansējuma piešķiršanas mērķis ir veicināt aktīvas ekonomiskās vides veidošanu Rundāles novadā.
3.        Līdzfinansējumu piešķir fiziskai vai juridiskajai personai (turpmāk - Pretendenti) jauna (līdz 3 gadiem) uzņēmuma radīšanai un/vai attīstībai.
4.        Projekta pieteikumu var iesniegt Pretendenti, kuru juridiskā adrese vai deklarētā dzīves vieta ir Rundāles novadā.
5.        Finansējums projektu īstenošanai tiek piešķirts ar Rundāles novada domes lēmumu.
6.        Projektu realizācijai pieejamais Rundāles novada pašvaldības līdzfinansējums tiek noteikts atbilstoši Rundāles novada pašvaldības ikgadējā budžetā paredzētajiem līdzekļiem.
 
2.      LĪDZFINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAS NOSACĪJUMI
7.        Līdzfinansējumu piešķir projektiem, kas paredz:
7.1.       jauna produkta izveidošanu;
7.2.       jauna pakalpojuma izveidošanu;
7.3.       jaunu darbavietu (vienu vai vairāk) radīšanu.
8.        Finansējumu nepiešķir projektiem, kas paredz:
8.1.       sistemātiskus darījumus ar vērtspapīriem un nekustamajiem īpašumiem;
8.2.       starpnieciskus pakalpojumus;
8.3.       finanšu un apdrošināšanas darbības;
8.4.       azartspēļu ieviešanu;
8.5.       tabakas izstrādājumu ražošanu / tirdzniecību;
8.6.       sprāgstvielu, ieroču ražošanu/ tirdzniecību.
9.        Līdzfinansējumu piešķir (attiecināmās izmaksas):
9.1.       nekustamā īpašuma iegādei;
9.2.       pieslēgumu (ceļa, elektrības, kanalizācijas, komunikāciju u.c.) būvniecībai, rekonstrukcijai un remontam;
9.3.       ražošanas ēku būvniecībai, rekonstrukcijai un remontam;
9.4.       aprīkojuma, materiālu, izejvielu, instrumentu, datortehnikas ar nepieciešamo programmatūru iegādei (t.sk. transportēšanas/piegādes, uzstādīšanas un citas darbības nodrošināšanai nepieciešamās izmaksas);
9.5.       lauksaimniecības dzīvnieku iegādei;
9.6.       tehnoloģisko iekārtu iegādei (t.sk. iekārtu transportēšanas/piegādes izmaksas, uzstādīšana, darbinieku apmācība u.c.);
9.7.       informatīvo materiālu iespiešanai un izplatīšanai;
9.8.       mārketinga pasākumu izmaksām (ne vairāk par 10% no pieprasītā finansējuma).
10.    Projekta realizācijas laiks nav garāks par 3 gadiem.
11.    Pretendentam ir tiesības sagatavot vienu no trīs veidu projektiem:
11.1.   viena gada projekts;
11.2.   divu gadu projekts;
11.3.   trīs gadu projekts.
12.    Maksimālais līdzfinansējuma apmērs vienam Pretendentam:
12.1.   viena gada projektam – līdz 3000 eiro apmērā;
12.2.   divu gadu projektam – līdz 5000 eiro apmērā, saņemot finansējumu līdz 3000 eiro pirmajā gadā un līdz 2000 eiro otrajā gadā;
12.3.   trīs gadu projektam – līdz 6000 eiro apmērā, saņemot finansējumu līdz 3000 eiro pirmajā gadā, līdz 2000 eiro otrajā gadā un līdz 1000 eiro trešajā gadā.
13.    Lai pretendētu uz līdzfinansējumu, saimnieciskās darbības veicējam vai uzņēmumam ir jābūt reģistrētam ne vēlāk kā 36 mēnešus pirms projekta pieteikuma iesniegšanas dienas.
14.    Projekta kopējās izmaksās, ieskaitot Pretendenta līdzfinansējumu, netiek ierobežotas.
15.    Līdzfinansējuma saņemšanas koordinators un kontaktpersona pašvaldībā ir Rundāles novada Uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības centra vadītājs.
 
3.      PROJEKTA PIETEIKUMA IESNIEGŠANA
16.    Pretendentam projekta pieteikums ir jāiesniedz saskaņā ar Nolikuma pielikumā pievienoto projekta pieteikuma veidlapu (Pielikums Nr.1).
17.    Projekta pieteikumam ir jāpievieno finanšu plūsmas prognoze 3 gadiem. (Pielikums Nr.2).
18.    Projekta pieteikuma veidlapai un finanšu plūsmas veidlapai ir jābūt aizpildītām  datorrakstā, latviešu valodā, fonta izmērs - 12.
19.    Projekta pieteikums (projekta pieteikuma veidlapa un finanšu plūsma) ir jāiesniedz personīgi vienā oriģināleksemplārā vai elektroniski ar drošu elektronisko parakstu. Dokumentu iesniegšanas dienā identisku pieteikuma dokumentu jānosūta elektroniski (Word un Exel formātā) uz e-pasta adresi dome@rundale.lv.
20.    Projekta pieteikumu var iesniegt Rundāles novada domē, Viesturu pagasta pārvaldē, Svitenes pagasta pārvaldē vai Saulaines pakalpojumu punktā.
21.    Līdzfinansējuma saņemšanas nolikums, projekta pieteikuma forma, finanšu plūsmas veidlapa, līguma projekts un atskaites veidlapa ir pieejami Rundāles novada domes mājas lapā www.rundale.lv, sadaļā Uzņēmējdarbība, ar nodrošinātu iespēju lejupielādēt visas veidlapas projekta pieteikuma sagatavošanai.
 
4.      PROJEKTU VĒRTĒŠANA
22.    Projekta pieteikumu izvērtē pēc administratīvajiem, atbilstības un kvalitātes kritērijiem.
23.    Atbilstību administratīvajiem kritērijiem izvērtē Rundāles novada Uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības centra vadītājs:
Administratīvie kritēriji

Projekta pieteikuma sadaļa
1.1.
Atbalsta pretendents ir:
-Uzņēmums ar juridisko adresi Rundāles novadā
- Saimnieciskās darbības veicējs ar deklarēto dzīves vietu Rundāles novadā
- Fiziska persona ar deklarēto dzīves vietu Rundāles novadā
A.2
1.2.
Projekta pieteikums ir iesniegts atbilstoši noteiktajām projekta iesnieguma noformēšanas prasībām:
 
projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši iesnieguma veidlapai;
A., B., C., D
projekta pieteikums ir pilnībā aizpildīts datorrakstā, latviešu valodā;
A., B., C., D
projekta pieteikums Word dokumenta formātā un finanšu plūsma Exel dokumenta formātā ir atsūtīti elektroniski uz e-pastu dome@rundale.lv;
 
projekta pieteikumu ir parakstījusi projekta iesniedzēja atbildīgā persona.
D.
1.3.
Projekta pieteikumā uzrādītie dati sakrīt ar finanšu plūsmas datiem
 
C.14., C.15.,C.16 un finanšu plūsma
1.4.
Pieprasītais finansējums nav lielāks par šī Nolikuma noteikto maksimālo summu
C.16.
1.5.
Projekta pieteikumā norādītās attiecināmo izmaksu pozīcijas atbilsts šī Nolikuma paredzētām attiecināmajām izmaksām.
C.14.
 
24.    Administratīvās atbilstības gadījumā, Rundāles novada Uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības centra vadītājs 3 darba dienu laikā nosūta saņemto projekta pieteikumu “Uzņēmējdarbības projektu vērtēšanas komisijai” (turpmāk - Komisija) iepazīšanai. Administratīvās neatbilstības gadījumā projekta iesniedzējam ir tiesības veikt izmaiņas projekta pieteikumā neatbilstības novēršanai.
25.    Komisijas sastāvs:
25.1.Komisijas priekšsēdētājs - ar Rundāles novada domes lēmumu ievēlēta persona;
25.2.Komisijas locekļi:
25.2.1. Rundāles novada domes Finanšu un investīciju nodaļas vadītājs (aizvieto Komisijas priekšsēdētāju tā slimības vai prombūtnes laikā);
25.2.2. Rundāles novada Uzņēmēju konsultatīvas padomes deleģēta persona;
25.2.3. AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” reģionālā centra vadītājs;
25.2.4. Zemgales uzņēmējdarbības centra vadītājs.
26.    Komisijas priekšsēdētājs:
26.1.        organizē Komisijas darbību atbilstoši šim nolikumam;
26.2.        pēc iepazīšanās ar projekta pieteikumu un saskaņojot sēdes laiku ar Komisijas locekļiem, sasauc un vada Komisijas sēdes;
26.3.        paraksta protokolus un komisijas lēmumus.
27.    Komisija darbojās bez finansiālas atlīdzības.
28.    Komisijas locekļi piedalās Komisijas sēdēs klātienē un vērtē projekta pieteikuma atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām.
29.    Komisija ir lemttiesīga vismaz 4 (četru) locekļu sastāvā.
30.    Komisijas lietvedības kārtošanu (sēdes protokolēšanu un glabāšanu) nodrošina Rundāles novada domes Kancelejas darbinieks.
31.    Komisijas tiesības:
31.1.   uzaicināt Pretendentu uz Projekta izvērtēšanas sēdi;
31.2.   nepieciešamības gadījumā pieaicināt ekspertus, kuri sniedz atzinumus par biznesa idejas dzīvotspēju;
31.3.   pieprasīt papildu nodrošinājumu vai galvojumu projektiem ar augstu riska pakāpi;
31.4.   ierosināt izmaiņas projekta budžetā vai aktivitāšu plānā, lai efektīvi izmantotu pieejamos līdzekļus;
31.5.   no projekta iesniegšanas dienas līdz pēdējās uzraudzības perioda atskaites apstiprinājumam veikt pārbaudes projekta īstenošanas vietā, saskaņojot pārbaudes laiku ar īstenotāju.
32.    Komisijas pienākumi:
32.1.   apliecināt ar parakstu personiskās intereses neesamību konkrēta pretendenta izvēlē;
32.2.   neizpaust informāciju par projekta pieteikumā un atskaites dokumentācijā uzrādītiem uzņēmuma finanšu datiem;
32.3.   mēneša laikā novērtēt projekta pieteikuma atbilstību Nolikumam un sagatavot lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu projekta realizācijai.
33.    Komisijas lēmums tiek pieņemts pēc vienprātības principa.
 
5.      PROJEKTA IZVĒRTĒŠANA
34.    Projektu pieteikumus Komisija izvērtē saskaņā ar atbilstības un kvalitātes kritērijiem:
1. Atbilstības kritēriji – iesniedzējs un projekts pēc būtības atbilst līdzfinansējuma mērķim
 
Atbilst/neatbilst
1.1.
Projekta pieteikumā paredzētās aktivitātes atbilst atbalsta mērķim
C.2.
 
1.2.
Skaidri parādīta savstarpējā saistība starp projekta nepieciešamības pamatojumu, plānotajām darbībām un to rezultātiem
C.3.-C.10.
 
1.3.
Projekta pieteikumā plānotās aktivitātes ir pamatotas, samērīgas ar plānotiem izdevumiem un nodrošina plānoto rezultātu sasniegšanu
C.3.
 
1.4.
Projekta pieteikumā ir ietverts detalizēts plānoto aktivitāšu apraksts
C.3.
 
1.5.
Projekta īstenošanas periods nav īsāks par 1 gadu un nav garāks par 3 gadiem
C.12.
 
1.6.
Projekta pieteikumā uzrādītām aktivitātēm plānotais finansējums ir pamatots un samērīgs, skaidri izdalīts pa pozīcijām
C.14. un finanšu plūsma
 
1.7.
Projekta pieteikuma finanšu plūsma atspoguļo plānotās aktivitātēs
C.14. un finanšu plūsma
 
1.8.
Projekta pieteikumā ir raksturots projekta vadības, ieviešanas un uzraudzības mehānisms un projekta īstenošanai nepieciešamie resursi (cilvēkresursi, to kompetences, prasmes un pienākumi, pieejamā materiāli tehniskā bāze), un tie ir atbilstoši un pietiekami projekta vajadzībām.
C.8., C.9.
 
1.9.
Paredzētās aktivitātes nodrošina nepārtrauktu saimniecisko darbību
Finanšu plūsma
 
2. Kvalitātes kritēriji – biznesa ideja ir dzīvotspējīga un projekta pieteikumā ir skaidrs izklāsts par:
 
Atbilst/ neatbilst
2.1.
produktu/pakalpojumu, kas tiks veidots, saņemot prasīto atbalstu
 
C.4.
 
2.2.
produkta/pakalpojuma saņemšanas mērķa auditoriju
 
C.5.
 
2.3.
produkta/pakalpojuma izplatīšanas kanāliem, pārdošanas shēmu
 
C.6.
 
2.4.
potenciālo pircēju/klientu ieguvumi no šīs preces/pakalpojuma saņemšanas
C.7.
 
2.5.
esošiem un trūkstošiem resursiem idejas īstenošanai, trūkstošo resursu gadījumā ir apraksts, kā tas tiks novērsts vai papildināts 
 
C.8.
 
2.6.
plānotajām aktivitātēm idejas īstenošanai
 
C.3., C.11., C.14.
 
2.7.
sadarbības partneriem
 
C.9.
 
2.8.
izpildītāju komandu, pieejamiem cilvēku resursiem
 
C.9.
 
2.9.
plānotam izmaksām
 
C.8.2., C.14., finanšu plūsma
 
2.10.
plānotiem ieņēmumiem
 
C.10., finanšu plūsma
 
35.    Atbilstoši Komisijas lēmumam par līdzfinansējuma piešķiršanu projekta realizācijai, Uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības centra vadītājs sagatavo un iesniedz lēmuma projektu izskatīšanai Rundāles novada domes Finanšu komitejā.
 
6.      PROJEKTA ĪSTENOŠANAS UN ATSKAITES KĀRTĪBA
36.    Pašvaldība slēdz līgumu ar atbalstītā projekta īstenotāju par projekta īstenošanu un piešķirtā finansējuma izlietošanu.
37.    Līgums par līdzfinansējuma piešķiršanu jānoslēdz:
37.1.   ne vēlāk ka 30 dienu laikā no pozitīva Domes lēmuma saņemšanas dienas, ja Pretendents ir juridiska persona vai reģistrēts saimnieciskās darbības veicējs;
37.2.   ne vēlāk ka 60 dienu laikā no pozitīva Domes lēmuma saņemšanas dienas, ja Pretendents projekta iesniegšanas dienā ir fiziskā persona. Šajā gadījumā, Pretendentam līdz līguma noslēgšanai, jāreģistrē saimnieciskā darbība Valsts ieņēmumu dienestā un/vai Uzņēmumu reģistrā.
38.    Katram Pretendentam, atbilstoši konkrētai biznesa idejas specifikai, pretendenta kompetencēm un projekta ilgumam, Komisija apstiprina projekta Uzraudzības plānu (Pielikums Nr.3).
39.    Pretendents pēc projekta paredzēto aktivitāšu realizēšanas un līdzekļu izlietojuma, saskaņā ar individuālo projekta Uzraudzības plānu, iesniedz Uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības centra vadītājam projekta atskaiti (Pielikums Nr.4), kas paredz:
39.1.   rakstisku pārskatu par projekta īstenošanas gaitu;
39.2.   atskaiti par piešķirtā Pašvaldības līdzfinansējuma izlietojumu, ieskaitot finanšu izlietojumu pierādošus dokumentus (rēķinus, maksājuma izdevumus, bankas konta pārskatus).
40.    Nolikuma 12.2. un 12.3.punktā minētajiem projektiem atskaite par realizāciju jāsniedz katru gadu, saskaņā ar Uzraudzības plānu.
41.    Uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības centra vadītājs sagatavo Komisijai ziņojumu par atskaites dokumentu atbilstību projekta pieteikumam un līdzekļu izmantošanas mērķim.
42.    Balstoties uz Uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības centra vadītāja sagatavoto ziņojumu, Komisija pieņem lēmumu par atskaites apstiprināšanu vai neapstiprināšanu, kā arī izveido risinājuma aprakstu ārkārtējos gadījumos. Pieņemtais lēmums jāsniedz Finanšu un investīcijas nodaļā.
43.    Ja Pretendents nav ievērojis Nolikumā un līdzfinansējuma līgumā noteiktās prasības, Pretendentam jāatmaksā Pašvaldībai līdzfinansējums pilnā apmērā.
44.    Ja projekts netiek realizēts, saskaņā ar apstiprināto projekta pieteikumu, Pretendents turpmāk zaudē iespēju saņemt Pašvaldības atbalstu sava uzņēmuma attīstībai.
 
7.      PROJEKTA REZULTĀTU UZTURĒŠANAS UZRAUDZĪBAS KARTĪBA
45.    Uzraudzības periodā Pretendentam jānodrošina projekta rezultātu uzturēšana vismaz trīs gadus pēc lēmuma pieņemšanas par atskaites apstiprināšanu.
46.    Uzraudzības periodā Pretendentam katru gadu jāiesniedz Uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības centrā pārskats par saimnieciskās darbības rezultātiem atbilstoši individuālajam uzraudzības plānam un faktisko finanšu plūsma pēc projekta realizācijas. Informācijas patiesību Pretendents apstiprina ar savu parakstu.
47.    Uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības centra vadītājs sagatavo Komisijai ziņojumu un atzinumu par Pretendenta saimniecisko darbību un to atbilstību projekta pieteikumam un līdzekļu izmantošanas mērķim.
48.    Ja uzraudzības periodā saimnieciskā darbība tiek pārtraukta un/vai atskaites dokumentācija netiek iesniegta, Pretendentam jāatmaksā Pašvaldībai saņemtais līdzfinansējums pilnā apmērā.
49.    Pašvaldībai ir tiesības publicēt informāciju par atbalsta saņēmēju savā mājas lapā, kā arī citos sabiedrības informēšanas kanālos pēc saviem ieskatiem.
50.    Uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības centra vadītājs katru gadu sagatavo informāciju Gada publiskajam pārskatam par atbalstītajiem projektiem, piešķirto līdzfinansējumu un sasniegtajiem rezultātiem.
 
Rundāles novada domes priekšsēdētājs                                                          Aivars Okmanis
  1. Projekta pieteikuma forma
  2. Finanšu plūsmas veidlapa
  3. Līguma projekts
  4. Atskaites veidlapa

 

Lapa atjaunota: 10.01.2018. 15:45
Eiropas Gada pašvaldība

Kalendārs

P
O
T
C
Pk
S
Sv
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Jaunumu liste

Foto

Audio

Video

Aptaujas

Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk