Maijs

 

 

25.maija domes lēmumi

Sēdes audio ieraksts

2.                     
Par finansējuma piešķiršanu biedrības „Rūentāle” projekta „Veselam garam, zaļai dzīvei un priecīgam prātam” realizācijai.
3.                     
Par finansējuma piešķiršanu Rundāles novada biedrības „Mums pieder pasaule” projekta pieteikumam „Biedrības „Mums pieder pasaule” pasākumu organizēšana un kapacitātes paaugstināšana” realizācijai.
4.                     
Par Rundāles novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja iecelšanu amatā uz prombūtnes laiku.
5.                     
Par izmaiņām Rundāles novada bāriņtiesas sastāvā.
6.                     
Par dzīvojamās platības izīrēšanu Saulaines Sociālajā centrā
7.                     
Par grozījumiem Rundāles novada domes 2011.gada 22.septembra lēmumā Nr.31 „Par siltumenerģijas tarifiem Pilsrundāles ciemata teritorijā.
8.                     
Par projekta iesnieguma „Rundāles novada domes ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” iesniegšanu 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa II projektu iesniegumu atlases kārtas „Energoefektivitātes paaugstināšana un atjaunojamo energoresursu izmantošana ārpus nacionālās nozīmes attīstības centru pašvaldībām” ietvaros.
9.                     
Par projekta „Rundāles novada kultūrvēstures un novadpētniecības materiālu krātuves izveide Vecrundālē” pieteikumu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2.pasākuma aktivitātes „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” Bauskas rajona lauku partnerības atklātā konkursa 3.kārtas ietvaros.
10.                  
Par projekta „Bērnu rotaļu laukumu ierīkošana un pilnveidošana Rundāles novada ciemos” pieteikumu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2.pasākuma aktivitātes „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” Bauskas rajona lauku partnerības atklātā konkursa 3.kārtas ietvaros.
11.                  
Par projekta „Infrastruktūras pilnveidošana un aprīkojuma iegāde publisko pasākumu nodrošināšanai Rundāles novadā” pieteikumu Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2.pasākuma aktivitātes „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” Bauskas rajona lauku partnerības atklātā konkursa 3.kārtas ietvaros.
12.                  
Par projekta „ Zaļās infrastruktūras pilnveidošana zemieņu upju ainavā” pieteikuma iesniegšanu INTERREG V-A Latvijas-Lietuvas programmas 2014.-2020.gadam 2.uzsaukumā.
13.                  
Par projekta „Ilgtspējīgs tūrisms: pārrobežu sadarbības attīstībai” pieteikuma iesniegšanu INTERREG V-A Latvijas-Lietuvas programmas 2014.-2020.gadam 2.uzsaukumā.
14.                  
Par dalību projektā „Sociālā partnerība – sociāli neaizsargātu cilvēku integrācija kopienas dzīvē” INTERREG V-A Latvijas-Lietuvas programmas 2014.-2020.gadam 2.uzsaukumā.
15.                  
Par grozījumiem Rundāles novada domes 2017.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.25 (prot.4).
16.                  
Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma “Pilsrundāle 65”, kadastra numurs 4076 003 0268, iznomāšanu
17.                  
Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Rundāles novada pašvaldības budžetā.
18.                  
Par pašvaldībai piekritīgā Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Mazdārziņi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 40960070191, zemes daļas iznomāšanu
19.                  
Par Lauku apvidus zemes nomas līgumu termiņu pagarināšanu ar personām, kas ieguvušas nomas pirmtiesības.
20.                  
Par nedzīvojamo telpu nomas līguma noslēgšanu ar biedrību „Tenisa klubs – Break Point”.
21.                  
Par Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Darbnīcu lauks”, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 002 0054, atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu.
22.                  
Par Rundāles pagasta nekustamā īpašuma “Īslīces stacija 2”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0374,zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Lapa atjaunota: 03.08.2017. 16:37
Eiropas Gada pašvaldība
Notikumu kalendārs

Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk