Maijs

 

30. maija domes lēmumi

2.
Par Rundāles novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu uzņēmējdarbības attīstībai SIA “Rundāles Dzirnavas” projekta pieteikuma realizācijai.
3.
Par dzīvokļa īpašuma Nr.X. daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā “Ziedoņi 4”, Rundāles pagasts, Rundāles novads nostiprināšanu zemesgrāmatā uz Rundāles novada pašvaldības vārda.
4.
Par pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma “Garā kūts Viesturos”, Viesturu pagasts, Rundāles novads kadastra numurs 4096 004 0160, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4096 004 0160, daļas 0,0234 ha platībā iznomāšanu R.Ķ.
5.
Par pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma “Garā kūts Viesturos”, Viesturu pagasts, Rundāles novads kadastra numurs 4096 004 0160, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4096 004 0160, daļas 0,0125 ha platībā iznomāšanu A.A.
6.
Par pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma “Garā kūts Viesturos”, Viesturu pagasts, Rundāles novads kadastra numurs 4096 004 0160, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4096 004 0160, daļas 0,0127 ha platībā iznomāšanu I.A.
7.
Par nekustamā īpašuma "Kalnupītes", Rundāles pagasts, Rundāles novads kadastra numurs XXX zemes vienības ar kadastra apzīmējumu XXX zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, par jauna nosaukuma piešķiršanu jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam un zemes lietošanas mērķa noteikšanu.
8.
Par atļauju sadalīt nekustamo īpašumu "Maizītes", Svitenes pagasts, Rundāles novads, kadastra numurs XXX, sadalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu XXX, izstrādājot zemes ierīcības projektu.
9.
Par atļauju sadalīt nekustamo īpašumu "Mācītājmājas - Ķesteri", Rundāles pagasts, Rundāles novads, kadastra numurs XXX, atdalot no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu XXX zemes vienību aptuveni 3,6 ha platībā, izstrādājot zemes ierīcības projektu.
10.
Par nekustamā īpašuma "Beinerti", Rundāles pagasts, Rundāles novads kadastra numurs XXX, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu XXX zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, par jaunu nosaukumu piešķiršanu jaunizveidotajiem nekustamajiem īpašumiem un zemes lietošanas mērķa noteikšanu.
11.
Par Lauku apvidus zemes nomas līgumu noslēgšanu ar personām, kas ieguvušas nomas pirmtiesības.
12.
Par finansējuma piešķiršanu Rundāles novada biedrības „Jauniešu EUREKA” projekta „Dzirnavu peldvietas labiekārtošana” realizācijai.
13.
Par projekta „Ceļotprieks: Dodies. Izzini. Izbaudi” pieteikuma iesniegšanu EKI Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014 – 2020. gadam 3. uzsaukumā.
14.
15.
Par medību tiesību nomas piešķiršanu Rundāles novada pašvaldības īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošajās medību platībās.
16.
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu J.P. – dzīvoklis Nr.X, daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā ”Kamenes”, Svitenē, Svitenes pagastā, Rundāles novadā.
17.
Par dzīvojamās telpas izīrēšanu J.T. – dzīvoklis Nr.X, daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā ”Līvi”, Pilsrundāle, Rundāles pagastā, Rundāles novadā.
18.
Par Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Ciemati”, kadastra numurs 4088 001 0054, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4088 001 0054, Svitenes pagastā, Rundāles novadā, ar kopējo platību 2,79 ha izsoles rezultātu apstiprināšanu.

 

Lapa atjaunota: 02.07.2019. 13:50
Eiropas Gada pašvaldība
Notikumu kalendārs

Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk