Maijs

2021.gada 27.maija domes sēdes lēmumi
 
2. Par dalību Viduslatvijas atkritumu apsaimniekošanas reģiona Zemgales zonas atkritumu apsaimniekošanas plāna izstrādē.
3. Par Rundāles novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu uzņēmējdarbības attīstībai Aelitas Dubovskas projekta pieteikuma realizācijai.
4. Par pašvaldības lietošanā esošā nekustamā īpašuma "Kaucmindes staļļi", Saulaine, Rundāles pagasts, Rundāles novads, nedzīvojamo telpu “Saulaines mācību darbnīcas” ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0280 005 un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0280, daļas iznomāšanu.
5. Par pašvaldības lietošanā esošā nekustamā īpašuma "Kaucmindes staļļi", Saulaine, Rundāles pagasts, Rundāles novads, nedzīvojamo telpu “Saulaines darbnīcas”, kadastra numurs 4076 508 0003, daļas un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0280 daļas iznomāšanu.
6. Par pašvaldībai lietošanā esošā nekustamā īpašuma “"Kaucmindes staļļi", Saulaine, Rundāles pagasts, Rundāles novads, nedzīvojamo telpu “Saulaines darbnīcas”, kadastra numurs 4076 508 0003 daļas un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0280 daļas iznomāšanu.
7. Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma “Saulaines kalte”, Saulaine, Rundāles pagasts, Rundāles novads, kadastra numurs 4076 008 0385, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0216 daļas iznomāšanu.
8. Par pašvaldības piekritīgā nekustamā īpašuma „Bērstele”, Bērstele, Viesturu pagasts, Rundāles novads, kadastra numurs 4096 007 0084, zemes daļas 0,13 ha platībā, iznomāšanu.
9. Par pašvaldībai lietošanā esošā nekustamā īpašuma “Valsts Saulaines lauksaimniec. tehnikums”, Saulaine, Rundāles pagasts, Rundāles novads, nedzīvojamo telpu “Kūts” (Liellopu kūts), ar kadastra apzīmējumu 40760080280002 daļas un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 40760080280 daļas, nomas maksas noteikšanu.
Pielikums Pielikums
13. Par nekustamā īpašuma “Kampiņas”, Viesturu pagasts, Rundāles novads, kadastra numurs 4096 005 0041, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4096 005 0041 sadalīšanu, izstrādājot zemes ierīcības projektu.
14. Par atļauju sadalīt nekustamā īpašuma "Ausekļi", Rundāles pagasts, Rundāles novads, kadastra numurs 4076 004 0029, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4076 004 0029, izstrādājot zemes ierīcības projektu.
15. Par atļauju sadalīt nekustamo īpašumu "Celmi", Rundāles pagasts, Rundāles novads, neizstrādājot zemes ierīcības projektu.
16. Par nosaukuma maiņu Rundāles novada pašvaldībai piekritīgam nekustamajam īpašumam ”Bērsteles iela 2”, adreses noteikšanu nekustamajam īpašumam un telpu grupām.
17. Par nekustamā īpašuma „Spalviņas”, Rundāles pagasts, Rundāles novads, kadastra numurs 4076 003 0090, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0595 zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nosaukuma piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu.
18. Par nekustamā īpašuma “Dūmiņi”, Svitenes pagasts, Rundāles novads, kadastra numurs 4088 001 0005, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4088 001 0005 zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nosaukuma piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu.
19. Par dzīvojamās telpas dzīvokļa Nr.3 īres līguma noslēgšanu daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā “Skujukrogs”, Rundāles pagastā, Rundāles novadā.
20. Par dzīvojamās telpas dzīvokļa Nr.106, īres līguma noslēgšanu daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā “Kreimenes”, Skolas ielā 6, Saulainē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā.
21. Par dzīvojamās telpas dzīvokļa Nr.302, īres līguma noslēgšanu Saulaines Sociālajā centrā, Saulainē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā.
22. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Rundāles novada pašvaldības budžetā.

 

 

Lapa atjaunota: 09.06.2021. 08:48
Eiropas Gada pašvaldība
Notikumu kalendārs

Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk