Marts

 

 

30.marta domes lēmumi

2.                     
Par L. K. iesniegumu.
3.                     
Par līguma noslēgšanu ar sociālās aprūpes centru „Tērvete” par sociālā pakalpojuma sniegšanu 
4.                     
Par finansējuma piešķiršanu biedrības Rundāles novada Viesturu pagasta pensionāru apvienība "Vakarvējš" projekta „Vecumam vēl nepadodies, jaunība kad prom grib doties” realizācijai.
5.                     
Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Rundāles novada pašvaldības budžetā
6.                     
Par atļauju sadalīt Viesturu pagasta nekustamo īpašumu "Jaunvarenie", atdalot zemes vienības, neizstrādājot zemes ierīcības projektu. Atlikts!
7.                     
Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu Svitenes pagasta nekustamā īpašuma „Karjers pie Galiņiem” zemes vienībai 
8.                     
Par Svitenes pagasta zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4088 003 0165 iznomāšanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu.
9.                     
Par Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Darbnīcu lauks”, kadastra numurs 4076 002 0054, neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 002 0054 Rundāles pagastā, Rundāles novadā, izsoles noteikumu apstiprināšanu.
10.                  
Par Rundāles pagasta nekustamā īpašuma “Duksti”, kadastra numurs 4076 003 0200, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0173 zemes nomas izsoles noteikumu apstiprināšanu.
11.                  
Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Strautiņi”-3, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, nosacītās cenas noteikšanu un atsavināšanas noteikumiem.
12.                  
Par pašvaldībai piekritīgā Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Mazdārziņi” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4096 007 0191, zemes daļas iznomāšanu 
13.                  
Par pašvaldībai piekritīga Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Bērsteles mazdārziņi”, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4096 007 0249 un 4096 007 0250, iznomāšanu 
14.                  
Par pašvaldībai piekritīga Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Bērsteles mazdārziņi”, zemes vienības, un nekustamā īpašuma “Ozola lauks” iznomāšanu 
15.                  
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu politiski represētajai personai.
16.                  
Par Rundāles novada domes Instrukciju „Par pievienotās vērtības nodokļa aprēķināšanu un uzskaiti Rundāles novada pašvaldībā”.
17.                 

Par Rundāles novada domes 2017.gada saistošajiem noteikumiem Nr.1 „Par grozījumiem Rundāles novada domes 2017.gada saistošajos noteikumos Nr.14 „Par Rundāles novada domes budžetu 2017.gadam”.
Domes lēmums
Saistošie noteikumi

 

Lapa atjaunota: 09.05.2017. 13:41
Eiropas Gada pašvaldība
Notikumu kalendārs

Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk