Marts

2021.gada 25.marta domes sēdes lēmumi

Sēdes audioieraksts 1.daļa 2.daļa

2.

Par Rundāles novada domes 2021.gada 25.marta saistošajiem noteikumiem Nr.3 „Grozījumi Rundāles novada domes 2021. gada 15.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1 “Par Rundāles novada domes budžetu 2021.gadam””

Pielikums_1 Pielikums_2 Pielikums_3

3.

Par Rundāles novada domes 2021.gada 25.marta saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Grozījumi Rundāles novada domes 2020.gada 30.decembra saistošajos noteikumos Nr. 14 “Pabalsts krīzes situācijā sakarā ar Covid – 19 infekcijas izplatību””

Pielikums

4.

Par ** ievietošanu ilgstošā sociālās aprūpes iestādē sociālā pakalpojuma saņemšanai

5.

Par ** ievietošanu ilgstošā sociālās aprūpes iestādē sociālā pakalpojuma saņemšanai

6.

Par Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Zelmeņi” dzīvokļa Nr.26, kadastra Nr. 4076 900 0463, Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu

7.

Par Rundāles novada pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma “Lielupes mala”, Rundāles pagasts, Rundāles novads, kadastra numurs 4076 001 0048, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 001 0076 daļas, 16,9 ha platībā zemes nomas tiesību rezultātu apstiprināšanu

8.

Par dzīvojamās telpas izīrēšanu daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā ”Saulaine 21”, dzīvoklis Nr.5, Saulainē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā

9.

Par lauksaimniecības zemes ierīkošanu nekustamā īpašuma “Skurbas”, Viesturu pagastā, Rundāles novadā, kadastra Nr. 4096 003 0007, zemes vienības daļā ar kadastra apzīmējums 4096 003 0007

10.

Par lauksaimniecības zemes ierīkošanu nekustamā īpašumā “Žubītes”, Svitenes pagastā, Rundāles novadā, kadastra Nr. 4088 003 0019

11.

Par lauksaimniecības zemes ierīkošanu nekustamā īpašumā “Vīburi”, Svitenes pagastā, Rundāles novadā, kadastra Nr. 4088 009 0002.

12.

Par lauksaimniecības zemes ierīkošanu nekustamā īpašumā “Kāknēni”, Svitenes pagastā, Rundāles novadā, kadastra Nr. 4088 008 0018.

13.

Par pašvaldībai piekritīga Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Burtnieku iela 3B/9”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4096 004 0199, iznomāšanu personai

14.

Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Saulaine 21” zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības personai.

15.

Par grozījumiem 2017. gada 3. oktobra Lauku apvidus Zemes nomas līgumā Nr.17-7./17/179 “Par pašvaldībai piekritīga Svitenes pagasta nekustamā īpašuma „Tiltiņi” zemes vienības ar kadastra numuru 4088 001 0065, daļas 0,40 ha iznomāšanu”.

16.

Par pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma “Saulaines garāža 24”, Rundāles pagasts, Rundāles novads, kadastra numurs 4076 008 0348, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0348 iznomāšanu personai.

17.

Par nekustamā īpašuma “Kaucmindes staļļi”, Rundāles pagasts zemes vienības daļas iznomāšanu.

Pielikums Pielikums

18.

Par pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma “Šķūnīši”, Rundāles pagasts, Rundāles novads, kadastra numurs 4076 008 0360, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0306, daļas iznomāšanu.

19.

Par adreses piešķiršanu Rundāles novada adresācijas objektam – dzīvošanai paredzētai ēkai, dzīvojamajai mājai, kas atrodas uz nekustamā īpašuma „Dzirnaviņas” ar kadastra numuru 4076 007 0061 zemes vienībai.

20.

20. Par dzīvokļa īpašuma Nr.1. daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā Saulaine 1, Rundāles pagasts, Rundāles novads nostiprināšanu zemesgrāmatā uz Rundāles novada pašvaldības vārda.

21.

Par atļauju sadalīt nekustamā īpašuma "Mazbērsteles", Rundāles pagasts, Rundāles novads, kadastra numurs 4076 009 0007, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4076 009 0091, izstrādājot zemes ierīcības projektu

22.

Par atļauju sadalīt nekustamo īpašumu "Agat", Rundāles pagasts, Rundāles novads, izstrādājot zemes ierīcības projektu.

23.

Par atļauju sadalīt nekustamo īpašumu "Lielansēni", Rundāles pagasts, Rundāles novads, neizstrādājot zemes ierīcības projektu.

 24.

Par atļauju sadalīt nekustamā īpašuma "Dūmiņi", Svitenes pagasts, Rundāles novads, kadastra numurs 4088 001 0005, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4088 001 0005, izstrādājot zemes ierīcības projektu,

 25.

Par atļauju sadalīt nekustamā īpašuma "Spalviņas", Rundāles pagasts, Rundāles novads, kadastra numurs 4076 003 0090, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0595, izstrādājot zemes ierīcības projektu.

26.

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz nekustamā īpašuma „Mežagas 3”, Rundāles pagasts, Rundāles novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 009 0051 daļu un zemes daļas piekritības noteikšanu pašvaldībai.

27.

Par pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma “Mežagas 3", Rundāles pagasts, Rundāles novads, kadastra numurs 4076 009 0051, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 009 0051, domājamās daļas iznomāšanu.

28.

Par nekustamā īpašuma “Valsts Saulaines lauksaimniecības tehnikums", Rundāles pagasts, Rundāles novads kadastra numurs 4076 008 0214, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0279, zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nosaukuma piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu.

29.

Par nekustamā īpašuma “Lielupes mala”, Rundāles pagasts, Rundāles novads kadastra numurs 4076 001 0048, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 001 0048, nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu.

Pielikums Pielikums

30.

Par nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Saulaines darbnīcas”, Rundāles pagasts, Rundāles novads, daļai.

31.

Par nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Kaucmindes staļļi”, Rundāles pagasts, Rundāles novads būvei - elektro-gāzmetināšanas ēkai.

Pielikums

32.

Par SIA “Kadiķis R” atbrīvošanu no nomas maksas.

33.

Par prioritārā investīciju projekta “Mežotnes baznīcas ēkas pārbūve II kārta” īstenošanu.

34.

Par kredītu Rundāles novada pašvaldības prioritārā investīciju projekta “Mežotnes baznīcas ēkas pārbūve II kārta” īstenošanai.

 

Lapa atjaunota: 01.04.2021. 16:27
Eiropas Gada pašvaldība
Notikumu kalendārs

Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk