Novembris

 

26.novembra domes lēmumi

Sēdes audio ieraksts

2.                   
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu politiski represētajai personai.
3.                   
Par dzīvojamās platības izīrēšanu I.B. Saulaines Sociālajā centrā.
4.                   
Par pašvaldībai piekritīga Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Bērsteles mazdārziņi”, kadastra numurs 40960070213, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 40960070263 un nekustamā īpašuma „Bērsteles lauki”, kadastra numurs 40960070275, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 40960070276 iznomāšanu
5.                   
Par Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Gravas”, sadali un zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, par jauna nosaukuma „Gravu lauks” piešķiršanu jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam un zemes lietošanas mērķa noteikšanu.
6.                   
Par atļauju sadalīt Rundāles pagasta nekustamo īpašumu „Mellie”, atdalot zemes vienību, neizstrādājot zemes ierīcības projektu, izveidot jaunu nekustamo īpašumu, par nosaukuma "Mellenes" piešķiršanu jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam un zemes lietošana mērķa noteikšanu.
7.                   
Par atļauju sadalīt Rundāles pagasta nekustamo īpašumu „Gobas”, atdalot daļu no zemes vienības aptuveni 2,6 ha platībā, izstrādājot zemes ierīcības projektu.
8.                   
Par atļauju sadalīt Svitenes pagasta nekustamo īpašumu „Vīksnas”, atdalot zemes gabalu aptuveni 5.7 ha platībā, izstrādājot zemes ierīcības projektu.
9.                   
Par atļauju sadalīt Rundāles pagasta nekustamo īpašumu „Upītes”, atdalot daļu no zemes vienības aptuveni 2,0 ha platībā, izstrādājot zemes ierīcības projektu.
10.               
Par atļauju sadalīt Rundāles pagasta nekustamo īpašumu „Zemdegas”, atdalot zemes vienības, neizstrādājot zemes ierīcības projektu, izveidot jaunu nekustamo īpašumu, par nosaukuma „Degas” piešķiršanu jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam un zemes lietošana mērķa noteikšanu.
11.               
Par Rundāles novada pašvaldībai piekritīgā Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Lielupes mala”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 001 0048 zemes nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu.
12.               
Par atļauju sadalīt Svitenes pagasta nekustamo īpašumu „Jaunbrūveri”, atdalot zemes vienību, neizstrādājot zemes ierīcības projektu, izveidot jaunu nekustamo īpašumu, par nosaukuma „Liepziedi” piešķiršanu jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam un zemes lietošana mērķa noteikšanu.
13.               
Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Rundāles novada pašvaldības budžetā no I. B.
14.               
Par Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Lielupes mala”, kadastra numurs 4076 001 0048 sadalīšanu, atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4076 007 0046, neizstrādājot zemes ierīcības projektu un izveidojot jaunu nekustamo īpašumu, par nosaukuma „Lejaskrogs” piešķiršanu jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam un zemes lietošana mērķa noteikšanu.
15.               
Par Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Lielupes mala”, Rundāles pagasts, Rundāles novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 007 00046 iznomāšanu
16.               
Par Rundāles novada pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma Rundāles novada pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma „Jaunā māja 1”, Viesturu pagastā, Rundāles novadā,kadastra numurs 4096 004 0212, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4096 004 0213 0,81 ha platībā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu, zemes vienības atrašanās vieta – Viesturu pagasts, Rundāles novads.
17.               
Par Rundāles novada pašvaldības nolikumu “Par finansiālo atbalstu sportistiem un sporta komandām Rundāles novadā”.
18.               
Par Rundāles novada pašvaldības instrukcijas “Par dienas naudas izmaksāšanas kārtību Rundāles novada pašvaldības sportistiem” apstiprināšanu.
19.               
Par Rundāles novada domes 2015.gada saistošajiem noteikumiem Nr.12 „Par grozījumiem Rundāles novada domes 2014.gada saistošajos noteikumos Nr.9 „Par Rundāles novada domes budžetu 2015.gadam”.
20.               
Par grozījumiem Rundāles novada pašvaldības nolikumā “Par Rundāles novada domes un tās pakļautībā esošo budžeta iestāžu grāmatvedības politiku”.

 

Lapa atjaunota: 17.12.2015. 08:47
Eiropas Gada pašvaldība
Notikumu kalendārs

Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk