Novembris

 

8. novembra ārkārtas domes sēdes lēmums

1.
Par augstākā Rundāles novada pašvaldības apbalvojuma piešķiršanu.

29. novembra domes sēdes lēmums

Audio ieraksts

2.

Par Rundāles novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam projekta redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai.
Domes lēmums

3.

Par projekta „Aprīkojuma iegāde dienas aprūpes centra izveidei Rundāles novadā” sagatavošanu un iesniegšanu 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” (ERAF) otrajā atlases kārtā.
Domes lēmums

4. Par pašvaldībai piekritīga Svitenes pagasta nekustamā īpašuma „Svitenes centrs,” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu ***, daļas iznomāšanu R. D.
Domes lēmums
5. Par īres un komunālo pakalpojumu parādu prasījumu dzēšanu.
Domes lēmums
6. Par atļauju sadalīt nekustamā īpašuma "Stūpļi", *** kadastra numurs ***, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu *** četros zemes gabalos, izstrādājot zemes ierīcības projektu.
Domes lēmums
7. Par atļauju sadalīt nekustamā īpašuma "Austrumi", ***, kadastra numurs ***, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu *** divos zemes gabalos, izstrādājot zemes ierīcības projektu.
Domes lēmums
8. Par nekustamā īpašuma "Sūnāji", ***, kadastra numurs ***, zemes vienības ar kadastra apzīmējums *** zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, par jauna nosaukuma piešķiršanu jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam un zemes lietošanas mērķa noteikšanu.
Domes lēmums
9. Par nekustamā īpašuma ”Valsts robeža”, kadastra numurs 4088 009 0039 , zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4088 009 0039 sadalīšanu.
Domes lēmums
10.

Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu.
Domes lēmums

11. Par adreses noteikšanu Rundāles novada Svitenes pagasta adresācijas objektam, dzīvojamajai mājai ar kadastra apzīmējumu *** un ar to funkcionāli saistītām būvēm.
Domes lēmums
12. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Bērsteles ielā *** zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības ***.
Domes lēmums
13. Par adreses noteikšanu Rundāles novada Viesturu pagasta adresācijas objektam būvei, ar kadastra apzīmējumu ***.
Domes lēmums
14. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Bērsteles ielā *** zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības ***.
Domes lēmums
15.

Par Rundāles novada domes 2018.gada 29.novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 9 “Grozījumi Rundāles novada domes 2009.gada saistošajos noteikumos Nr.1 „Rundāles novada pašvaldības nolikums”.
Domes lēmums
Pielikums
Shēma

16.

Par Rundāles novada pašvaldības SPII „Saulespuķe” nolikuma apstiprināšanu.
Domes lēmums
Nolikums

17. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Saulaine 23”- 1, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, nosacītās cenas noteikšanu un atsavināšanas noteikumiem.
Domes lēmums
18. Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Līvi”-13, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, nosacītās cenas noteikšanu un atsavināšanas noteikumiem.
Domes lēmums
19.

Par Rundāles novada domes 2018.gada saistošajiem noteikumiem Nr. 10 „Grozījumi Rundāles novada domes 2017. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 11 “Par Rundāles novada domes budžetu 2018.gadam”.
Domes lēmums
Pielikums
SN_noteikumi

 

Lapa atjaunota: 17.12.2018. 16:50
Eiropas Gada pašvaldība
Notikumu kalendārs

Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk