Novembris

 

 
 
2.novembra ārkārtas domes lēmums
1.   
   

 

19.novembra ārkārtas domes sēdes lēmumi

Sēdes audioieraksts

1.       

Par individuālo aizsardzības līdzekļu atsavināšanu.

2.    

Par adreses piešķiršanu nekustamajam īpašumam „Lielsvitene”, Svitenes pagasts, Rundāles novads un telpu grupām.

 

 

26.novembra domes sēdes lēmumi

Sēdes audioieraksts

2.

Par grozījumiem Pilsrundāles vidusskolas nolikumā.

3. Par Pilsrundāles un Vecrundāles bibliotēkas reorganizāciju.
4. Par atļaujas lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanai mežā izsniegšanu.
5. Par dzīvojamās telpas - dzīvokļa Nr.16, daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Bērsteles ielā 14, Bērstelē, Viesturu pagastā, Rundāles novadā, izīrēšanu.
6. Par dzīvojamās telpas – dzīvokļa Nr.5, daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā ”Punslavas 7”, Punslavas, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, izīrēšanu.
7. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu – daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā ”Upesmāja”, Pilsrundālē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, izīrēšanu.
8. Par dzīvojamās telpas – dzīvokļa Nr.8, daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā ”Punslavas 7”, Punslavās, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, izīrēšanu.
9. Par Rundāles novada domes nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.2 daudzdzīvokļa dzīvojamā mājā „Punslavas 6”, Punslavās, Rundāles pagastā, Rundāles novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
10. “Pakalni”, Rundāles pagasts, Rundāles novads kadastra numurs 4076 007 0105, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 007 0078, 5,82 ha platībā izsoles rezultātu apstiprināšanu.
11. Par Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Mazmežotnes dīķi”, Rundāles pagasts, Rundāles novads, kadastra numurs 4076 004 0047, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 004 0047, 11,57 ha platībā izsoles rezultātu apstiprināšanu.
12. Par atļauju sadalīt nekustamo īpašumu "Birzītes", Viesturu pagasts, Rundāles novads kadastra numurs 4096 007 0024 neizstrādājot zemes ierīcības projektu, jauna nosaukuma piešķiršanu
13. Par nosaukuma maiņu un adreses piešķiršanu nekustamā īpašuma „Jaunupītes”, Rundāles pagasts, Rundāles novads, ar kadastra numuru 4076 006 0254 zemes vienībai.
14.  Par medību tiesību piešķiršanu Rundāles novada pašvaldības īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošajās medību platībās.
15.  Par atļauju sadalīt nekustamo īpašumu "Jaundzelmes", Rundāles pagasts, Rundāles novads kadastra numurs 4076 003 0106, atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0106 neizstrādājot zemes ierīcības projektu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu.
16.  Par nosaukuma maiņu nekustamajam īpašumam “Dzelmes”, Rundāles pagasts, Rundāles novads, kadastra numurs 4076 003 0480.
17.  Par nedzīvojamo telpu iznomāšanu VAS “Latvijas pasts” pasta pakalpojumu sniegšana.
18.  Par siltumenerģijas tarifu Rundāles novadā.
19.  Par ūdensapgādes un kanalizācijas tarifiem Rundāles novadā.
20.  Par pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma "Valsts Saulaines lauksaimniec. tehnikums", kadastra numurs 4076 008 0214, zemes vienības 4076 008 0279 daļu iznomāšanu Jānim Bonātam.
21.

 Par nekustamā īpašuma “Kreimenes”, Rundāles pagasts, Rundāles novads kadastra numurs 4076 008 0392, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 008 0386 nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu.

Pielikums Pielikums

22.  Par nomas pirmtiesībām uz nekustamo īpašumu "Cērnes", Rundāles pagasts, Rundāles novads.
23.  Par Rundāles novada pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma “Jusku lauki”, Rundāles pagasts, kadastra numurs 4096 004 0247, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4096 004 0245 izsoles rezultātu apstiprināšanu.
24.

Par Rundāles novada domes 2020.gada 26. novembra saistošo noteikumu Nr.13 “Grozījumi Rundāles novada domes 2017. gada 30. novembra saistošajos noteikumos Nr.8 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Rundāles novadā”” apstiprināšanu.

Pielikums

25.

 Par Rundāles novada domes 2020.gada 26.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.12 „Grozījumi Rundāles novada domes 2019. gada 30. decembra saistošajos noteikumos Nr. 14 “Par Rundāles novada domes budžetu 2020.gadam”.

Pielikums Pielikums

   
 

27.novembra ārkārtas domes sēdes lēmums

Sēdes audioieraksts

1. Par ēdināšanas nodrošināšanu Rundāles novada pašvaldībā deklarētajiem 1.-6.klases izglītojamajiem attālinātā mācību procesa laikā
 

 

Lapa atjaunota: 18.12.2020. 16:05
Eiropas Gada pašvaldība
Notikumu kalendārs

Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk