Pakalpojumi

Pakalpojumi

Dienas aprūpes centra apraksts

Dienas aprūpes centra nolikums

Dienas aprūpes centra noteikumi

Atbalsta grupa vecākiem!

Atbalsta grupa mērķis – veicināt vecāku personības pilnveidi, apgūstot zināšanas un prasmes, rosinot vecākus vērtību sistēmas attīstībai un jaunu uzvedības modeļu apgūšanai, tādējādi, radot priekšnoteikumus labvēlīgai sociālajai videi bērnu audzināšanai bioloģiskajā ģimenē.
Nodarbībību tēmas:

 • MOTIVĀCIJAS VEIDOŠANA.
 • SAVA ES PAŠIZPĒTE.
 • PERSONĪBAS RESURSI
 • DZĪVES VĒRTĪBAS UN MĒRĶI
 • VECĀKU PRASMES UN ZINĀŠANAS BĒRNA AUDZINĀŠANĀ
 • PROBLĒMU RISINĀŠANA
 • SADZĪVES ORGANIZĒŠANA
 • VECĀKU PRASMES
 • AUDZINĀŠANAS ĪPATNĪBAS BĒRNIEM AR UZVEDĪBAS PROBLĒMĀM
 • STRESA PĀRVARĒŠANA
 • KONFLIKTU RISINĀŠANA
 • VECĀKU UN BĒRNU SAVSTARPĒJĀS ATTIECĪBAS
 • VECĀKU UN BĒRNU PIESAISTE

Ceļvedis audzinot pusaudzi

Nereti tieši pusaudžu vecāki jūtas apmulsuši un nezina, kā veidot attiecības ar saviem pusaudžu vecuma bērniem. Vienā brīdī bērni jūtas pieauguši un gana neatkarīgi, lai patstāvīgi pieņemtu lēmumus, citā – apjukuši, nepārliecināti un vēlas saņemt vecāku palīdzību un atbalstu. Lai sniegtu vecākiem izpratni par to, kas pusaudžiem šajā vecumposmā ir svarīgs, kas ar viņiem notiek un kā vecākiem veidot veiksmīgu sadarbību ar saviem bērniem, pusaudžu vecākiem iespēja apmeklēt grupu ”Ceļvedis, audzinot pusaudzi” .
Programma ietver 10 tēmas:

 1. Ievads CAP programmā.
 2. Pusaudžu un vecāku tiesības, pienākumi un atbildība.
 3. Vecāku un pusaudžu savstarpējās attiecības un komunikācija.
 4. Veselīgs dzīvesveids.
 5. Pusaudžu seksualitāte.
 6. Pusaudžu sociālās prasmes.
 7. Emociju pašregulācija.
 8. Disciplinēšana.
 9. Dzīves prasmes.
 10. Rūpes par sevi.

Grupu vada sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem Dace Bužeriņa, kontakttālrunis 25661915
Apliecība iegūta Nodibinājumā ‘’Centrs Dardedze’’ apliecības Nr.17-15/III-III


Sociālās rehabilitācijas pakalpojums vardarbību veikušām personām (atbalsta grupa).

Aprūpe mājās pakalpojuma apraksts

Pakalpojuma apraksts
Sociālais dienests nodrošina sociālo aprūpi mājās pamatvajadzību nodrošināšanai – personisko aprūpi, ikdienas mājas darbu veikšanu dzīvesvietā personām, kuras objektīvu iemeslu dēļ nevar sevi aprūpēt.

Saņēmējs
Personas, kuru deklarētā un faktiskā dzīvesvieta ir Rundāles novada administratīvajā teritorijā un, kuras vecuma vai fiziska rakstura traucējumu dēļ nevar veikt ikdienas mājas darbus un savu personīgo aprūpi, un kurām nav apgādnieku vai tie slimības vai citu objektīvu iemeslu dēļ nespēj sniegt nepieciešamo aprūpi.

1. Pašvaldības finansētu pakalpojumu ir tiesīgas saņemt personas, kurai ir:

 • piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātās personas statuss un, kurām nav apgādnieku, vai tie objektīvu iemeslu dēļ nespēj nodrošināt aprūpi;
 • vientuļajiem pensionāriem, kuru ienākumi nepārsniedz 300 euro;
 • personām ar 1. un 2. grupas invaliditāti un kurām nav apgādnieku vai tie objektīvu iemeslu dēļ nespēj nodrošināt aprūpi, un kuru vidējie ienākumi uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz 300 euro.

2.Vientuļajiem pensionāriem un personām ar 1. un 2. grupas invaliditāti un kurām nav apgādnieku vai tie objektīvu iemeslu dēļ nespēj nodrošināt aprūpi, un kuru vidējie ienākumi uz vienu ģimenes locekli pārsniedz 300 euro, tiek noteikts pakalpojuma līdzfinansējums.

Normatīvie akti, kas regulē pakalpojuma sniegšanu

- Sociālo pakalpojumu un palīdzības likums;
- 27.05.2003. MK noteikumi Nr. 275;
- 13.06.2017. MK noteikumi Nr. 338;
- 21.04.2008. MK noteikumi Nr. 288;
- Rundāles novada domes 2018.gada saistošie noteikumi Nr. 4 ‘’Par aprūpe mājās pakalpojumu Rundāles novadā’’.

Nepieciešamie dokumenti

 1. Iesniegums par pakalpojuma nepieciešamību;
 2. Ģimenes ārsta izziņa par personas veselības stāvokli;
 3. Dokumentus, kas apliecina, ka apgādnieki nespēj nodrošināt nepieciešamo aprūpi objektīvu iemeslu dēļ;
 4. Iztikas līdzekļu deklarācija, ja persona pretendē uz pašvaldības apmaksātu pakalpojumu vai pakalpojumu ar līdzmaksājumu;
 5. Sociālais dienests var pieprasīt iesniegt papildus dokumentus.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš
Pakalpojumu piešķir uz laiku līdz vienam gadam.

Pakalpojuma maksa
Pakalpojuma izdevumus sedz persona, personas ģimenes locekļi, atsevišķi dzīvojošs apgādnieks vai pašvaldība.

Kur pieprasīt pakalpojumu
Sociālajā dienestā pie sociālajiem darbiniekiem vai arī sazinoties pa tālruni

Pakalpojuma saņemšanas kārtība

 1. Sociālais darbinieks uz iesniegto dokumentu pamata 5 darba dienu laikā apseko personu dzīvesvietā un izvērtē viņas fiziskās un garīgās spējas, vajadzības un nosaka aprūpes līmeni un pakalpojuma apjomu.
 2. Pamatojoties uz veikto novērtējumu, Sociālais dienests 5 darba dienu laikā pieņem lēmumu par pakalpojuma nepieciešamību un slēdz līgumu par aprūpe mājās pakalpojuma nodrošināšanu.

Vieta - Saulaines sociālais centrs, Saulaine 10, Saulaine, Rundāles pagasts, Rundāles novads
Tālrunis, e-pasts - Kristīne Brūvele – tālr. 26674834; kristine.bruvele@rundale.lv; Sandra Upīte – tālr. 29440882; sandra.upite@rundale.lv; Laima Artimoviča – tālr. 25633422; laima.artimovica@rundale.lv

Darba laiks - Pakalpojumu organizē un nodrošina darba dienās Sociālā dienesta darba laikā.

Rundāles novada domes 2018.gada saistošie noteikumi Nr.4 "par aprūpe mājās pakalpojumu rundāles novadā"

Paklapojums ieviests: Projekts “Sociālā partnerība – sociāli neaizsargāto cilvēku integrācija sabiedrības dzīvē” (LLI-344, SocialLife) tiek īstenots Interreg V-A Latvijas-Lietuvas programmas 2014-2020 ietvaros ar ERAF finansiālu atbalstu.


 

Atbalsta pakalpojumi higiēnas nodrošināšanā

Ietver veļas mazgāšanas un dušas izmantošanas iespējas.
Atbalsta pakalpojumi tiek nodrošināti:

 •     Saulaines sociālajā centrā, Saulaine 10, Saulaine, Rundāles pagasts. (Veļas mazgāšana, duša);
 •     Viesturu kultūras centrā, Viesturu pagasts, Rundāles novads.(Duša);
 •     Svitenes Saieta namā, Svitenes pagasts, Rundāles novads. (Duša).

Vairāk informācijas skatiet šeit!


Saulaines sociālā centra brīvo telpu izmantošanas maksas pakalpojumi vienai personai diennaktī:

- laika periodā no 1. oktobra līdz 30.aprīlim – EUR 7,88 un pievienotās vērtības nodoklis;
- laika periodā no 1.maija līdz 30.septembrim – EUR 5,81 un pievienotās vērtības nodoklis.

 


Saulaines sociālais centrs

Sociālā dienesta Krīzes centrs

 

Sociālā palīdzība

Pieņemšanas laiki, struktūra un kontakti

Valsts finansētie sociālie pakalpojumi

Saulaines Sociālais centrs

Ieviestie projekti un partneri Krīzes centrs

 

Lapa atjaunota: 01.10.2021. 14:41
Eiropas Gada pašvaldība
Notikumu kalendārs

Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk