Apbalvošanas komisija

APBALVOŠANAS KOMISIJA
Aelita Ramane (komisijas priekšsēdētāja)  

Nauris Brūvelis (priekšsēdētājas vietnieks)

 
Imants Lancmanis  

Drosma Baļčūna

 
Kristīne Dzidruma

Nolikums par Rundāles novada pašvaldības apbalvojumiem

Pieteikuma anketa

 

  

 

VII.          Apbalvošanas komisija
28.    Komisijas locekļu sastāvu apstiprina ar Rundāles novada domes lēmumu. Komisijas sastāvā darbojas vismaz 5 (pieci) Rundāles novada iedzīvotāji.
29.    Komisija savā darbībā ievēro Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus un Nolikumu.
30.    Komisijas locekļi par darbu komisijā saņem atlīdzību Rundāles novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā noteiktajā kārtībā un apmērā.
31.    Komisija ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vismaz četri Komisijas locekļi. Komisijas sēdes ir slēgtas un tajās notikušo debašu saturs nav izpaužams.
32.    Pirmo Komisijas sēdi sasauc Rundāles novada domes priekšsēdētājs. Pirmajā sēdē Komisijas locekļi Nolikuma noteiktajā kārtībā ievēl Komisijas priekšsēdētāju un Komisijas priekšsēdētāja vietnieku.
33.    Komisijas sēdes Komisijas priekšsēdētāja uzdevumā sasauc Rundāles novada domes Sabiedrisko attiecību speciālists (turpmāk – Komisijas sekretārs), informējot Komisjas locekļus par sēdes norises laiku, vietu un darba kārtību.
34.    Komisijas priekšsēdētājs vada Komisijas sēdes, informē Komisijas locekļus par saņemtajiem iesniegumiem, vada debates, ierosina balsošanu izskatāmajā jautājumā un paziņo balsošanas rezultātus.
35.    Komisija lēmumus pieņem ar vienprātīgu komisijas lēmumu.
36.    Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā sēdi vada Komisijas priekšsēdētāja vietnieks.
37.    Komisijas sēžu darba materiāli var saturēt personisku informāciju, tos nedrīkst pavairot, un pēc sēdes tie jānodod Komisijas sekretāram.
38.    Komisijas lietvedību kārto Komisijas sekretārs.
39.    Komisijas sēdes protokolē Komisijas sekretārs vai viņa prombūtnes laikā cits Rundāles novada domes priekšsēdētāja norīkots administrācijas darbinieks. Protokolā tiek fiksēta sēdes darba kārtība, pieņemtie lēmumi.
40.    Protokola saturā netiek izpaustas sēdē notikušās debates.
41.    Protokolu paraksta Komisijas priekšsēdētājs un Komisijas sekretārs.
42.    Komisijas protokola izraksts tiek iesniegts Rundāles novada domes priekšsēdētājam, kurš organizē tālāku lēmuma izpildi.
43.    Komisijas sekretārs nodrošina apbalvojumu teksta sagatavošanu, noformēšanu un to saturošās informācijas atbilstību Komisijas atzinumam un Rundāles novada domes lēmumam, Apbalvošanas komisijas lēmumam vai domes priekšsēdētāja rīkojumam.
44.    Komisijas sekretārs nodrošina Rundāles novada pašvaldības piešķirto apbalvojumu reģistrāciju Rundāles novada pašvaldības apbalvojumu reģistrā.
45.    Komisijas sekretārs informē katru apbalvojamo personu par Rundāles novada pašvaldības apbalvojuma piešķiršanu un apbalvojuma pasniegšanas laiku un vietu.
 
VIII.       Kārtība, kādā pieņem lēmumu par apbalvojumu piešķiršanu vai anulēšanu un paraksta lēmumu par apbalvojumu piešķiršanu
46.    Apbalvojumus piešķir šādā kārtībā:
46.1.        Goda zīmi “Zelta Lauva” piešķir ar Rundāles novada domes lēmumu, pamatojoties uz komisijas atzinuma;
46.2.        Goda rakstu piešķir ar Komisijas lēmumu;
46.3.        Atzinības rakstu piešķir ar Rundāles novada domes priekšsēdētāja rīkojumu.

 

 

 

Atgriezties atpakaļ
Lapa atjaunota: 09.01.2020. 16:37
Eiropas Gada pašvaldība
Notikumu kalendārs

Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk