Plānošanas dokumenti

 

Rundāles novada Attīstības programmas 2019.-2025.gadam

Paziņojums par Rundāles novada Attīstības programmas 2019.-2025.gadam izstrādes uzsākšanu.

2017. gada 28.decembra lēmumu Nr.5., (protokols Nr.14.) “Par Rundāles novada attīstības programmas 2019. - 2025. gadam izstrādes uzsākšanu” tiek uzsākta novada attīstības programmas izstrāde.

 

 

Rundāles novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-2030. gadam

2014. gada 25.septembrī Rundāles novada domes sēdē (prot.Nr.10., 26.p.) tika apstiprināta Rundāles novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-2030. gadam.

Rundāles novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-2030. gadam

 

Rundāles novada Teritorijas plānojums 2012.-2025.gadam

2012.gada 26.jūlija domes sēdē (sēdes protokols Nr.8.8.p.) apstiprināts Rundāles novada teritorijas plānojums 2012.-2025.gadam un izdoti saistošie noteikumi Nr.7. „Rundāles novada teritorijas plānojuma 2012.-2025.g. grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”.

Paskaidrojuma raksts
1. Rundāles novada Teritorijas plānojuma 2012.-2025.g. Paskaidrojuma raksts (1.daļa)
2. Rundāles novada Teritorijas plānojuma 2012.-2025.g. Paskaidrojuma raksts (2.daļa)
3. Pielikumi Paskaidrojuma rakstam

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Vides pārskats

Grafiskā daļa
1. Rundāles novada teritorijas esošā izmantošana
2. Rundāles novada teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana
3. Rundāles novada Rundāles pagasta ciemu teritorijas plānotā izmantošana (aizsargjoslas)
4. Rundāles novada Svitenes pagasta ciemu teritorijas plānotā izmantošana (aizsargjoslas)
5. Rundāles novada Viesturu pagasta ciemu teritorijas plānotā izmantošana (aizsargjoslas)
 

Rundāles novada Attīstības programma 2012.-2018.gadam

2012. gada 29.novembra Rundāles novada domes sēdē (prot.Nr.12., 11.p.) apstiprināta Rundāles novada Attīstības programmas 2012. – 2018. gadam galīgā redakcija ar pielikumiem:
1. „Rīcības plāns 2012. - 2018.gadiem”;
2. „Investīciju plāns 2012. - 2014.gadiem”.

Rundāles novada attīstības programma 2012.-2018.gadam

Rīcības plāns 2012. - 2018.gadiem

Investīciju plāns 2012. - 2014.gadiem

Investīciju plāns 2015.-2017.gadiem

Investīciju plāns 2016.-2018.gadam

Investīciju plāns 2017.-2018.gadam

Investīciju plāns 2018.-2020.gadam

Investīciju plāns 2019.-2021.gadam

 

 

 

 

 

 


Izdrukāts no: http://planosanas-dokumenti

© 2013 Rundāles novada dome