Rundāles novada uzņēmēju konsultatīvā padome

Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēde 2015.gada 24.jūlijā
Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēde  2015.gada 4.septembrī
Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēde 2016.gada 14.jūnijā

Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēde 2017.gada 26.janvārī 

Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēde  2017.gada 29.augustā

Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēde 2017.gada 12.decembrī 

 

Rundāles novada uzņēmēju konsultatīvās padomes sastāvs -

  • Maris Leitlants, SIA „Pīlādžlauki” - priekšsēdētājs;
  • Ēriks Blumbergs, Vīnkalni, Hotel „Rundāle” - priekšsēdētāja vietnieks;
  • Aivars Upenieks, SIA „Lepšas”;
  • Guntis Macpans, IK Guntis Macpans;
  • Iveta Borkovska, z/s „Sintijas”;
  • Vēsma Veģere, z/s „Urštēni”;
  • Agris Lazdiņš, SIA „Rundāles auto”.
RUNDĀLES NOVADA DOMES NOLIKUMS
RUNDĀLES NOVADA UZŅĒMĒJU KONSULTATĪVĀS PADOMES NOLIKUMS
 
1.        Vispārīgie jautājumi
 
1.1.     Nolikums nosaka Rundāles novada uzņēmēju konsultatīvā padomes (turpmāk tekstā - Padome) struktūru, izveidošanas kārtību, uzdevumus, pienākumus, tiesības un atbildību.
1.2.     Padome ir konsultatīva institūcija, kura tiek izveidota pēc Rundāles novada domes un vietējo uzņēmēju iniciatīvas ar mērķi veicināt uzņēmējdarbības vides attīstību Rundāles novadā.
1.3.     Padomi veido Rundāles novada uzņēmēji, kuri pārstāv uzņēmēju intereses Rundāles novadā un darbojas uz brīvprātības principiem, kā arī kalpo kā sabiedriskās domas veidošanas instruments.
1.4.     Padomes darbu koordinēšanu nodrošina Rundāles novada domes Uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības centra vadītājs (turpmāk tekstā - RUKAC).
 
2.           Padomes darbības mērķi un uzdevumi
2.1.     Padomes darbības mērķis ir sekmēt uzņēmējdarbības attīstību Rundāles novadā un aktivizēt dialogu starp Rundāles novada pašvaldību un vietējiem uzņēmējiem, tādejādi, veicinot viedokļu apmaiņu un tādu lēmumu pieņemšanu, kas pozitīvi ietekmē uzņēmējdarbības vidi Rundāles novadā.
2.2.     Padomes darbība ir vērsta uz konsultatīvo atbalstu, ierosinājumu un priekšlikumu sagatavošanu un iesniegšanu Rundāles novada domei uzņēmējiem aktuālo jautājumu risināšanai, kā arī uz uzņēmēju aktīvāko līdzdalību novada dzīvē.
2.3.     Padomes uzdevumi:
2.3.1.      paust konsolidēto novada uzņēmēju viedokli par plānotiem nozīmīgiem attīstības un investīciju projektiem un to ietekmi uz sociāli ekonomiskās attīstības gaitu novadā;
2.3.2.      noskaidrot novada uzņēmēju viedokli par dažādiem jautājumiem un sagatavot priekšlikumus to risināšanai;
2.3.3.      līdzdarboties novada pozitīva tēla veidošanas pasākumos;
2.3.4.      apzināt un apkopot ar uzņēmējdarbību saistītās aktuālās problēmas un iespēju robežās sniegt priekšlikumus to risināšanai;
2.3.5.      pēc Rundāles novada domes vai Rundāles novada domes priekšsēdētāja pieprasījuma, savas kompetences robežas, sniegt atzinumus par aktuāliem jautājumiem, kas skar uzņēmējdarbības attīstību Rundāles novadā;
 
3.   Padomes tiesības
3.1.     Padomei ir tiesības:
3.1.1.      organizēt sanāksmes un izbraukuma sēdes;
3.1.2.      saņemt no RUKAC vadītājas pieejamu informāciju par risināmajiem jautājumiem;
3.1.3.      sadarboties ar līdzīgām institūcijām un organizācijām citos Latvijas novados, kā arī ārvalstīs (Jauno uzņēmēju palātas, tirdzniecības kameras, asociācijas utml.);
3.1.4.      pēc savas iniciatīvas sniegt ierosinājumus par uzņēmējiem aktuāliem jautājumiem;
3.1.5.      līdzdarboties pasākumu un aktivitātes organizēšanā labvēlīgākas uzņēmējdarbības vides veidošanai;
3.1.6.      uzaicināt nepieciešamības gadījumā uz Padomes sēdēm pašvaldības pārstāvjus noteiktu jautājumu izskatīšanai Padomes sēdes laikā.

4.Padomes izveide, sastāvs un darba organizācija

4.1.       Padome sastāv no 7 locekļiem.
4.2.       Padomes sēde var notikt, ja tajā piedalās vismaz puse Padomes locekļu.
4.3.       Padomes locekļus ieceļ ar Rundāles novada domes lēmumu.
4.4.       Padomes priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku ievēlē no esošajiem Padomes locekļiem ar balsu vairākumu.
4.5.       Padomes priekšsēdētāja kompetence ir saistīta ar Padomes darba organizēšanu. Padomes priekšsēdētājs:
4.5.1.      sasauc sēdes, lai apspriestu aktuālus jautājumus, un vada šīs sēdes;
4.5.2.      pārstāv Padomi dažādās sanāksmēs un sarīkojumos;
4.5.3.      izstrādā Padomes darbībai nepieciešamos plānošanas dokumentus.
4.6.       Padomes priekšsēdētāju un vietnieku no pienākumu pildīšanas atbrīvo pēc pašu iniciatīvas. Lēmums par atbrīvošanu no pienākumu pildīšanas ir pieņemts, ja par to ir saņemts balsu vairākums.
4.7.       Padomes darbu organizē un vada Padomes priekšsēdētājs, viņa prombūtnes laikā – priekšsēdētāja vietnieks.
4.8.       Padomes lēmumiem ir rekomendējošs raksturs un tie tiek pieņemti, Padomes locekļiem balsojot ar balsu vairākumu.
4.8.  Padomes sēdēs netiek pausta vai apkopota informācija par uzņēmumu preču vai pakalpojumu      cenu veidošanas politiku, nākotnes finanšu stāvokļa vai tirgus attīstības prognozēm, kā arī netiek pieņemti lēmumi, kas būtu saistoši jebkuram uzņēmumam vai uzņēmuma pārstāvim Padomē.
4.9.       Padomes priekšsēdētājs sasauc Padomes sēdes pēc nepieciešamības vai pēc Rundāles novada domes priekšsēdētāja iniciatīvas, bet ne retāk kā 2 reizes gadā. Paziņojums par Padomes sēdes norises laiku, vietu un darba kārtību ne vēlāk kā trīs dienas pirms sēdes tiks izsūtīts uz locekļu norādītiem e-pastiem.
4.10.   Padomes locekļu viedokļu apzināšana un operatīvo jautājumu risināšana var notikt elektroniski pēc kāda no iesaistīto personu iniciatīvas.   
4.11.   Lai nodrošinātu visu ieinteresēto pušu līdzdalību jautājumu apspriešanā, uz Padomes sēdi var tikt aicināti arī dažādu sabiedrisko organizāciju, uzņēmumu, iestāžu vai pašvaldības pārstāvji, kas pārstāv noteiktu sabiedrības grupu intereses.
4.12.   Padomes sēdes tiek protokolētas. Protokolu paraksta Padomes priekšsēdētājs un sekretārs.
4.13.   Padomes lietvedības kārtošanu (sēdes protokolēšanu, citu dokumentu izstrādāšanu un glabāšanu) nodrošina Rundāles novada pašvaldības kancelejas darbinieks.
4.14.   Protokolā ir jānorāda:
4.14.1.       datums, laiks un sēdes norises vieta;
4.14.2.       sēde ir atklāta vai slēgta;
4.14.3.       sēdes vadītāja un protokolētāja vārds, uzvārds un amats;
4.14.4.       klātesošo Padomes locekļu vārds un uzvārds;
4.14.5.       sēdes darba kārtība;
4.14.6.       ziņotāja vārds, uzvārds;
4.14.7.       iesniegtie priekšlikumi, lēmumprojekti un pieprasījumi;
4.14.8.       balsošanas kārtība;
4.14.9.       pieņemtais lēmums;
4.14.10.   cita informācija pēc Padomes locekļu pieprasījuma.
5.        Padomes darbības pārtraukšana
 
5.1.       Padome tiek izveidota, reorganizēta un likvidēta ar Rundāles novada domes lēmumu.
5.2.       Nepieciešamības gadījumā Padomes locekli no pienākumu pildīšanas var atbrīvot ar Rundāles novada domes lēmumu.

 

Lapa atjaunota: 08.01.2018. 15:59
Eiropas Gada pašvaldība
Notikumu kalendārs

Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk