Rundāles novada kapsētu uzturēšanas noteikumi

APSTIPRINĀTI
ar Rundāles novada domes
2017.gada 30. novembra
lēmumu Nr. 3 (prot.Nr.13)

PRECIZĒTI
ar Rundāles novada domes
2018.gada 25.janvāra
lēmumu (prot.Nr.1, p.Nr.14)


Rundāles novada domes saistošie noteikumi Nr. 7
Rundāles novada kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
43.panta trešo daļu

I. Vispārīgie jautājumi


1. Saistošie noteikumi ”Rundāles novada kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi" (turpmāk tekstā- Noteikumi) nosaka Rundāles novada kapsētu iekšējās kārtības noteikumus, kapavietu piešķiršanas, kopšanas un uzturēšanas kārtību, apbedīšanas kārtību, kapličas izmantošanas kārtību, kā arī atbildību par šo noteikumu neivērošanu.
2. Noteikumos lietotie termini:
2.1. atbildīgās personas - Rundāle pagasta kapsētās - Rundāles novada domes izpilddirektors, Viesturu pagasta kapsētās – Viesturu pagasta pārvaldes vadītājs un Svitenes pagasta kapsētās – Svitenes pagasta pārvaldes vadītājs
2.2. atvērta kapsēta – kapsēta, kurā mirušo apbedīšanai tiek ierādītas jaunas kapavietas;
2.3. bezpiederīgais mirušais cilvēks – mirušais cilvēks, kuram nav laulātā, radinieku vai citu personu, kuras organizē mirušā apbedīšanu;
2.4. daļēji slēgta kapsēta- kapsēta, kurā mirušo apbedī tikai ģimenes kapavietās;
2.5. kapavieta (ģimenes kapavieta) – noteikta izmēra zemes iecirknis kapsētā, kas ierādīts (paredzēts) viena vai vairāku mirušo apbedīšanai un šīs teritorijas labiekārtošanai;
2.6. kapavietas uzturētājs – fiziska persona, kurai ierādīts zemes iecirknis kapsētā kapavietas (ģimenes kapavietas) izveidošanai un kopšanai;
2.7. kapliča – ēka, kas paredzēta mirušo novietošanai pirms apbedīšanas un bēru ceremonijai;
2.8. kapsēta - īpaša teritorija, kas ierādīta mirušo apbedīšanai, un tās teritorijā esošās būves;
2.9. kapsētas pārzinis – pašvaldības darbinieks, kurš pilda šajos Noteikumos paredzētos pienākumus un nodrošina to ievērošanu.
2.10. slēgta kapsēta - kapsēta, kurā mirušo apbedīšana nenotiek.

3. Rundāles novada administratīvajā teritorijā ir atvērtās, daļēji slēgtās un slēgtās kapsētas.
4. Kapsētu statusu nosaka vai maina ar Rundāles novada domes lēmumu.
5. Pašvaldības kapsētas ir paredzētas mirušo, kuru pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir bijusi Rundāles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, apbedīšanai.
6. Iepriekš piešķirtā un izveidotā ģimenes kapavietā atļauts apbedīt mirušo neatkarīgi no tā pēdējās deklarētās dzīvesvietas.
7. Citu personu apbedīšana jaunās kapavietās iespējama, pamatojoties uz kapavietas uzturētāja, kurš ir mirušā laulātais vai radinieks (bērni, vecāki, vecvecāki, brāļi, māsas, pusbrāļi un pusmāsas), un kura dzīvesvieta ir deklarēta Rundāles novada administratīvajā teritorijā, motivētu iesniegumu un atbildīgās amatpersonas saskaņojumu.

II. Kapsētu iekšējās kārtības noteikumi


8. Apmeklētājiem kapsētu teritorijas atvērtas katru dienu bez laika ierobežojumiem.
9. Informācija par kapsētas pārzini izliekama redzamā vietā pie kapsētu paziņojumu dēļiem, kā arī Rundāles novada domes mājas lapā internetā.
10. Kapsētu apmeklētājiem, strādniekiem, amatniekiem, kopējiem un citām personām, kuras atrodas kapsētā, jāizturas godbijīgi un klusi, jāievēro šie Noteikumi, kā arī citi kapsētu pārziņa norādījumi.
11. Apmeklētājiem un kapavietu uzturētājiem kapsētās aizliegts:
11.1. ievest dzīvniekus un pieļaut to uzturēšanos kapsētā;
11.2. pārvietoties ar slēpēm, velosipēdiem, skrituļslidām, u.tml.;
11.3. pārvietoties ar motorizētajiem transportlīdzekļiem, izņemot:
11.3.1. ja ir saņemta atbildīgās personas atļauja;
11.3.2. operatīvo dienestu transportlīdzekļiem, kapsētas apsaimniekošanai un uzraudzībai paredzētajiem transportlīdzekļiem;
11.4. tirgoties bez atbildīgās personas saskaņojuma;
11.5. kurināt ugunskurus;
11.6. cirst un bojāt kokus;
11.7. stādīt kokus apbedīšanai ierādītajās vietās bez kapsētu pārziņa saskaņojuma;
11.8. ņemt smiltis un zemi neatļautās vietās;
11.9. sēdēt un/vai kāpt uz kapu vietām;
11.10. postīt kapsētu stādījumus;
11.11. patvaļīgi mainīt kapsētas pārziņa ierādītās kapavietas teritorijas, robežas;
11.12. aizņemt kapavietai piegulošo celiņu.

III. Kapsētas pārziņa pienākumi un tiesības


12. Kapsētas pārziņa pienākums ir nodrošināt:
12.1. kapsētu saimniecības telpu, kapliču, iekšējo ceļu un celiņu, koplietošanas laukumu, sētu, ūdens ņemšanas vietas, nekopto kapu vietu, ārpus kapavietām esošo apstādījumu un koku kopšanu;
12.2. kapsētu sektoru, rindu un kapavietu nospraušanu dabā;
12.3. kapsētu kapavietu vēsturisko inventarizāciju;
12.4. apbedīto uzskaiti, reģistrējot tos mirušo reģistrācijas grāmatā, kur jāizdara ieraksts par katru kapsētā notikušu apbedīšanu alfabētiskā un periodiskā kārtībā;
12.5. kapavietu reģistrāciju, iezīmējot tās kapsētas plānā;
12.6. informācijas pieejamību;
12.7. kapsētā esošu īpašumu, kultūras pieminekļu un citu vērtību uzraudzību;
12.8. Noteikumu ievērošanu;
12.9. nodrošināt sanitāro normu ievērošanu.

IV. Kapavietu piešķiršanas kārtība


13. Atvērtās kapsētās, personai, kura ir uzņēmusies Noteikumu 5.punktā minētā mirušā apbedīšanu, kapavietu piešķir un ierāda kapsētu pārzinis, pamatojoties uz dzimtsarakstu nodaļas izsniegtu miršanas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu).
14. Atvērtās un daļēji slēgtās kapsētās izveidotā ģimenes kapavietā, kurā ir brīva vieta un/vai kurā var veikt virsapbedījumus, kapavietas uzturētājam atļauju apbedīt mirušo dod kapsētas pārzinis, pamatojoties uz dzimtsarakstu nodaļas izsniegtu miršanas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu).
15. Atvērtās kapsētās saskaņā ar Noteikumu 7.punkta nosacījumiem jaunu kapavietu piešķir un ierāda kapsētu pārzinis (kapavietas lielums tiek noteikts saskaņā ar Noteikumu 29.punktu), pamatojoties uz:
15.1. Dzimtsarakstu nodaļas izsniegtu miršanas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu);
15.2. rakstveida iesniegumu par kapavietas piešķiršanu un ierādīšanu, pieprasot vienvietīgu vai ģimenes (līdz 4-vietīgas) kapavietu.

V. Kapavietas uzturēšanas noteikumi


16. Kapavietas uzturētājam ir pienākums:
16.1. organizēt mirušā apbedīšanu atbilstoši šo Noteikumu prasībām;
16.2. regulāri kopt ierādīto kapavietas teritoriju un piegulošo celiņa daļu;
16.3. pēc kapu kopšanas pabeigšanas sašķirot un nogādāt atkritumus speciāli šim nolūkam paredzētās atkritumu savākšanas vietās;
17. Kapavietas uzturētājam ir aizliegts:
17.1. stādīt kokus, kā arī stādīt un cirst krūmus aiz kapavietas robežām;
17.2. stādīt kuplus krūmājus un citus augus, kas varētu traucēt blakus esošo kapavietu kopšanu un pārvietošanos pa celiņiem;
17.3. uzstādīt kapavietas apmales, kas norobežo ierādīto kapavietu, augstāk par 0,2 m.
18. Katru gadu līdz 1.septembrim kapsētas pārzinis sastāda ziņojumu par neapkoptām kapavietām ar ziņām par kapavietas uzturētāju un iesniedz atbildīgajai personai.
19. Ja kapavietas uzturētājs 1 (viena) gada laikā nav kopis nodotās kapavietas platību, atbildīgā persona 1 (viena) mēneša laikā no Noteikumu 19.punktā minētā ziņojuma saņemšanas, sagatavo un nosūta kapavietas uzturētājam pa pastu rakstveida brīdinājumu par kapavietas nekopšanu.
20. Kapavieta, kas netiek kopta piecus gadus pēc kārtas, tiek atzīta par neuzraudzītu.
21. Virsapbedījumus kapavietās, tai skaitā arī Noteikumu 21.punktā minētajā gadījumā var izdarīt pēc 20 gadiem no pēdējā apbedījuma.

VI. Apbedīšanas kārtība


22. Kapsētas pārzinis kapavietas uzturētājam dabā ierāda kapavietu un saskaņo apbedīšanas laiku.
23. Kapsētas pārzinis reģistrē mirušo reģistrācijas grāmatā, kā arī veic kapavietas reģistrāciju, iezīmējot to kapsētas plānā.
24. Apbedīšanas (izvadīšanas) pakalpojumus kapsētās organizē mirušo piederīgie vai citas personas.
25. Katrs mirušais tiek apbedīts atsevišķā kapā. Kapa garumam jābūt ne mazākam par 2 m, platumam 1m, dziļumam 1,6 m līdz zārka vākam. Apglabājot bērnus, izmēri var attiecīgi mainīties, izņemot kapa dziļumu.
26. Izdarot virsapbedījumus, kapa dziļumam jābūt ne mazākam par 1,4 m līdz zārka vākam.
27. Urna ar mirušā pelniem jāierok kapā 1m dziļumā līdz urnas augšai. Kaps nedrīkst būt tuvāk par 1m līdz kokam un 0,3 m līdz uzstādītam piemineklim.
28. Urna ar mirušā pelniem var tikt apglabāta kapsētā esošajā vai jaunā kapavietā. Ir pieļaujama vienlaicīga vairāku urnu apglabāšana vienā kapavietā, uzstādot kopēju piemiņas zīmi.
29. Ierādāmo kapavietu izmēri zārkiem un urnām:

Kapavietas zārkam Platums, m Garums, m
Vienvietīga 2,0 3,0
Divvietīga 3,25-3,5 3,0
Trīsvietīga 4,5-5 3,0
Četrvietīgā 5,75-6,5 3,0

Kapavietas urnām Platums, m Garums, m
Vienvietīga 1,0 1,5
Divvietīga 1,5 1,5
Trīsvietīga 2,0 1,5
Četrvietīga 2,5 1,5

30. Mirstīgas atliekas var pārapbedīt ne agrāk kā 1 (vienu) gadu pēc apbedīšanas brīža, saņemot attiecīgo valsts institūciju atļauju un saskaņojot ar atbildīgo personu un kapsētas pārzini.
31. Mirstīgo atlieku ekshumāciju var veikt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, saskaņojot to ar atbildīgo personu un kapsētas pārzini.
32. Bezpiederīgo personu, kuru pēdējā faktiskā vai deklarētā dzīves vieta ir bijusi Rundāles novada administratīvajā teritorijā, apbedīšanu organizē Rundāles novada domes Sociālais dienests.
33. Mirstīgo atlieku pārvietošana kapos atļauta speciāli šādam mērķim paredzētā zārkā vai urnā. Mirušā apbedīšana bez zārka ir pieļaujama īpašos gadījumos, respektējot tautas un reliģiskās tradīcijas.

VII. Kapliču izmantošana


34. Rundāles novadā ir Sudmalu kapu kapliča un Svitenes muižas kapliča, kuras var izmantot iezārkota mirušā vai mirušā atlieku urnas novietošanai līdz apbedīšanas brīdim.
35. Kapličas drīkst izmantot tikai ar kapsētas pārziņa atļauju, saskaņojot atvadu ceremoniju laiku un ilgumu.

VIII. Atbildība un administratīvā soda piemērošana


36. Personas par Noteikumu neievērošanu var saukt pie atbildības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ņemot vērā izdarītā pārkāpuma raksturu un vainas pakāpi.
37. Par Noteikumu 12.1., 12.2., 12.4., 12.5. un 12.7. – 12.12.punktā noteikto prasību neievērošanu izsaka brīdinājumu vai piemēro naudas sodu fiziskām personām līdz 70 euro, bet juridiskajām personām līdz 700 euro.
38. Par Noteikumu 12.3.punktā noteikto prasību neievērošanu vainīgajai personai izsaka brīdinājumu vai piemēro naudas sodu līdz 70 euro.
39. Par Noteikumu 18.punktā noteikto noteikumu neievērošanu izsaka brīdinājumu vai piemēro naudas sodu fiziskām personām līdz 120 euro, bet juridiskajām personām līdz 400 euro.
40. Ja personas, kuras kapsētās sniedz pakalpojumus, nepilda Noteikumu un citu kapsētu apsaimniekošanas jautājumus reglamentējošu Rundāles novada domes lēmumu prasības, atbildīgajai personai ir tiesības aizliegt šīm personām sniegt pakalpojumus kapsētās.
41. Kontrolēt šo Noteikumu izpildi un sastādīt administratīvos protokolus ir tiesīgi:
41.1. Rundāles novada pašvaldības policija atbilstoši savai kompetencei un/vai pēc atbildīgās personas vai kapsētas pārziņa iniciatīvas.
41.2. citas amatpersonas savas kompetences ietvaros, ja tiesības sastādīt administratīvo protokolu viņiem noteiktas ar Rundāles novada domes lēmumu vai normatīvajiem aktiem.
42. Pieņemt lēmumu par administratīvā soda uzlikšanu saistībā ar Noteikumu pārkāpumiem ir tiesīga Rundāles novada domes Administratīvā komisija.

IX. Noslēguma jautājumi


43. Noteikumi stājas spēkā nakamājā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā “Rundāles novada ziņas”.
44. Ar šo Noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Rundāles pagasta padomes 1997.gada 4.septembra saistošie noteikumi Nr.5 “Rundāles pagasta kapsētu uzturēšanas noteikumi” un Svitenes pagasta padomes 2001.gada 18.septembra saistošie noteikumi “Svitenes pagasta kapu uzturēšanas noteikumi”.

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Aivars Okmanis
 

 

Lapa atjaunota: 06.07.2018. 08:36
Eiropas Gada pašvaldība
Notikumu kalendārs

Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk