Rundāles pagasta kapsētu uzturēšanas noteikumi

 Saistošie noteikumi Nr.5

APSTIPRINĀTS
Rundāles pagasta padomes
1997.gada 4.septembra sēdē,
prot. Nr. 7,12.punkts
 
Rundāles pagasta kapsētu uzturēšanas noteikumi
 
1. Noteikumos lietoto terminu skaidrojums.
Kapsēta - teritorija, kas saskaņā ar pašvaldības lēmumu ir noteikta mirušo apbedīšanai.
Kapavieta - vieta kapsētā, kura ir ierādīta viena vai vairāku mirušo apbedīšanai.
Kapavietas uzturētājs - persona, kas atbild par kapavietas apkopšanu.
Kapsētas uzturētājs - ar pašvaldības lēmumu apstiprināta juridiska persona, kura atbild par kapsētas uzturēšanu.
Kapsētas pārzinis - kapsētu uzturētāja iecelta fiziska persona, kura atbild par kapsētas uzturēšanas noteikumu izpildi.
 
2.Vispārējie noteikumi.
Līdz 1998.gada 1.janvārim Rundāles pagastā izveidotās kapsētas ir pašvaldības īpašums.
Kapsētu uzturētāju pienākumi:
2.2.1. kapsētas iekārtošana un paplašināšana likumdošanā noteiktā kārtībā;
2.2.2. kapsētas vēsturiskā inventarizācija;
2.2.3. kapsētas pārziņu iecelšana.
Kapsētas pārziņa pienākumi:
2.3.1. kapsētas galveno celiņu, koplietošanas laukumu, kapu vaļņu un atkritumu savākšanas vietu apkopšana;
2.3.2. kapsētas sektora, rindas un kapavietas ierādīšana dabā;
2.3.3. kapavietu un apbedījumu precīza uzskaite un informācijas nodrošināšana;
2.3.4. dzimtsarakstu nodaļu izsniegto miršanas izziņu apkopošana un iesniegšana pagasta padomē gada beigās.
Kapsētu īpašnieki, uzturētāji, kapsētu pārziņi un kapavietu uzturētāji ir atbildīgi par kapsētās esošo kultūrvēsturisko un arhitektūras vērtību un īpašumu saglabāšanu.
Apmeklētājiem aizliegts:
2.5.1. postīt kapsētu pieminekļus, kapavietas un stādījumus;
2.5.2. piesārņot kapsētas teritoriju, izbērt atkritumus neatļautās vietās;
ievest kapsētas teritorijā dzīvniekus.
 
3. Apbedīšanas kārtība.
3.1. Kapavieta tiek piešķirta, pamatojoties uz dzimtsarakstu nodaļas izdotu izziņu mirušām personām, kuras dzimušas vai bijušas pierakstītas Rundāles pagastā vai  kurām Rundāles pagastā bijis reģistrēts nekustamais īpašums.
3.2. Kapavietu ierāda kapsētas pārzinis, vienojoties ar kapavietas uzturētāju.
3.3. Katru mirušo apbedī atsevišķā kapā, kura dziļumam līdz zārka vākam jābūt vismaz 1,5 m.
3.4. Ierādāmo kapavietu izmēri:
3.4.1. vienvietīga kapavieta - platums 1,75 m, garums 3 m;
3.4.2. divvietīga kapavieta - platums 2,5 m, garums 3 m;
3.4.3. trīsvietīga kapavieta - platums 3 m, garums 3 m;
3.4.4. četrvietīga kapavieta - platums 4 m, garums 3 m.
4. Kapsētu lietošana.
4.1. Kapavietas uzturētāja pienākums ir gada laikā pēc apbedīšanas labiekārtot kapavietu un regulāri to kopt.
Bez kapsētas pārziņa atļaujas aizliegts izcirst kokus un stādījumus kapsētas teritorijā.
Stādījumus bez saskaņošanas ar kapsētas pārzini drīkst izveidot vai pārveidot tikai ierādītajā kapavietā.
4.4. Kapavieta, kas netiek kopta trīs gadus pēc kārtas, tiek atzīta par neuzraudzītu. Par to tiek sastādīts akts un brīdināti kapavietas uzturētāji. Jaunus apbedījumus, kas pārklāj iepriekšējos, neuzraudzītajās kapavietās var izdarīt 20 gadus pēc kapavietas atzīšanas par neuzraudzītu.
 
Atbildība.
Kapsētu uzturēšanas noteikumu ievērošanu kontrolē pagasta Dzimtsarakstu nodaļas pārzine.
Par kapsētas uzturēšanas noteikumu neievērošanu vainīgās personas tiek sodītas saskaņā ar LR Administratīvo pārkāpumu kodeksu.
 
Priekšsēdētājs                                                  A. Okmanis
 
 

Mirušo apbedīšana

 
Lapa atjaunota: 09.05.2017. 13:45
Eiropas Gada pašvaldība

Kalendārs

P
O
T
C
Pk
S
Sv
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28

Jaunumu liste

Foto

Audio

Video

Aptaujas