Sabiedriskās apspriešanas

PAZIŅOJUMS PAR SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBU

Turpinās darbs pie Bauskas novada ilgtermiņa attīstības stratēģijas un attīstības programmas.
Bauskas novada ilgtermiņa attīstības stratēģijas izstrādes mērķis ir noteikt pašvaldības ilgtermiņa attīstības vīziju, mērķus, prioritātes un kopīgu telpiskās attīstības redzējumu.

Bauskas novada attīstības programma 2022.–2028. gadam būs plānošanas dokuments, kurā tiks noteiktas vidēja termiņa attīstības prioritātes un pasākumu kopums ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai, lai kopīgi attīstītu jaunveidojamā Bauskas novada teritoriju un racionāli ieguldītu pašvaldību budžeta līdzekļus.

Lai apzinātu iedzīvotāju un uzņēmēju vēlmes, vajadzības un redzējumu par novada tālāko attīstību, sabiedrības pārstāvji tiek aicināti līdzdarboties dokumenta 2.redakcijas publiskajā apspriešanā.
 
Vairāk informācija: ŠEIT


 

Paziņojums par Rundāles novada Attīstības programmas 2019.-2025.gadam projekta sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu


Rundāles novada dome informē, ka saskaņā ar Rundāles novada domes 2018. gada 29.novembra lēmumu Nr.2. (prot. Nr.12) publiskajai apspriešanai ir nodots Rundāles novada Attīstības programmas 2019.-2025.gadam projekts. Rundāles novada Attīstības programmas projekta publiskās apspriešanas periods tiek noteikts no 2018.gada 3.decembra līdz 2019.gada 4.janvārim.

Ar Rundāles novada Attīstības programmas 2019.-2025.gadam projekta materiāliem var iepazīties Rundāles novada domes mājas lapā www.rundale.lv sadaļā „Pašvaldība/ Sabiedriskās apspriešanas”, kā arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

I Pašreizējā situācija

II Strtatēģiskā daļa

III Rīcības plāns

IV Investīciju plāns

V Īstenošanas uzraudzība

Rakstiskus ierosinājumus un priekšlikumus aicinām iesniegt līdz 2019.gada 4.janvārim:

- Rundāle novada domē, Pilsrundāle 1, Rundāles pag., Rundāles nov., domes ēkā 2.stāvā otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 - 12.00, pirmdienās no plkst. 8.00 – 18.30 un piektdienās no plkst. 8.00 – 15.30,
- Svitenes pagasta pārvaldē, Gaismas, Svitene, Svitenes pag., Rundāles nov., pārvaldes telpās 2.stāvā, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 - 12.00, pirmdienās no plkst. 8.00 – 18.30 un piektdienās no plkst. 8.00 – 15.30,
- Viesturu pagasta pārvaldē, Bērstele, Viesturu pag., Rundāles nov., pārvaldes telpās 2.stāvā, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 - 12.00, pirmdienās no plkst. 8.00 – 18.30 un piektdienās no plkst. 8.00 – 15.30.

Elektroniski ierosinājumus un priekšlikumus ir iespējams iesniegt, rakstot uz e-pastu dome@rundale.lv ar norādi „Priekšlikumi Rundāles novada Attīstības programmas” projektam. Iesniegumam jābūt parakstītam ar elektronisko parakstu. Iesniegumā fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un tālruņa numurs, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.

Aicinām piedalīties Rundāles novada Attīstības programmas 2019.-2025.gadam projekta sabiedriskās apspriešanas sanāksmēs:

- Svitenes kultūras namā 2018.gada 14.decembrī plkst.09.30;
- Viesturu pagasta pārvaldē 2018.gada 14.decembrī plkst.14.00 (Bērstelē, Rundāles uzņēmējdarbības kompetenču un atbalsta centrā, 2.stāvā);
- Rundāles novada domē 2018.gada 19.decembrī plkst.16.00 (domes sēžu zālē 2.stāvā, Pilsrundālē)

Kontaktpersonas par Attīstības programmas izstrādi ir SIA "Reģionālie projekti" telpiskās attīstības plānotāja Laine Šildere t.29385358 un Rundāles novada domes priekšsēdētāja vietniece Inta Klīve t.63962236, 26620205

Priekšsēdētāja vietniece Inta Klīve

 

 

Paziņojums par Ilgtspējīgās attīstības stratēģijas 2014.–2030.gadam publisko apspriešanu

Rundāles novada dome informē, ka saskaņā ar Rundāles novada domes 2014. gada 26.jūnija lēmumu Nr.4. (prot. Nr.6) ir nodota publiskajai apspriešanai Rundāles novada ilgtspējīgās attīstības stratēģijas 2014.-2030.gadam 1.redakcija. Rundāles novada Ilgtspējīgās attīstības stratēģijas 1.redakcijas publiskās apspriešanas periods tiek noteikts no 2014. gada 30.jūnija līdz 2014.gada 28.jūlijam.

Ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā tiek noteikts vietējās pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējums, attīstības prioritātes, mērķi un telpiskās attīstības perspektīva.

Ar Rundāles novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030.gadam 1.redakciju var iepazīties un iesniegt rakstiskus priekšlikumus:

  • Rundāle novada domē, Pilsrundāle 1, Rundāles pag., Rundāles nov., domes ēkā 2.stāvā otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 - 12.00, pirmdienās no plkst. 8.00 – 18.30 un piektdienās no plkst. 8.00 – 15.30,
  • Svitenes pagasta pārvaldē, Gaismas, Svitene, Svitenes pag., Rundāles nov., pārvaldes telpās 2.stāvā, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 - 12.00, pirmdienās no plkst. 8.00 – 18.30 un piektdienās no plkst. 8.00 – 15.30,
  • Viesturu pagasta pārvaldē, Bērstele, Viesturu pag., Rundāles nov., pārvaldes telpās 2.stāvā, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 - 12.00, pirmdienās no plkst. 8.00 – 18.30 un piektdienās no plkst. 8.00 – 15.30,
  • Rundāles novada domes mājas lapā www.rundale.lv sadaļā „Pašvaldība/Plānošanas dokumenti/Sabiedriskās apspriešanas”.

Elektroniski priekšlikumus ir iespējams iesniegt, rakstot uz e-pastu dome@rundale.lv ar norādi „Priekšlikumi Ilgtspējīgās attīstības stratēģijas 1.redakcijai”. Priekšlikumu iesniedzējs norāda vārdu uzvārdu un kontaktinformāciju.

Par Rundāles novada Ilgtspējīgās attīstības stratēģijas izstrādi atbildīga Rundāles novada domes priekšsēdētāja vietniece Inta Klīve, tālrunis: 26620205, 63962236, e-pasta adrese: inta.klive@rundale.lv

Priekšsēdētāja vietniece Inta Klīve

P A Z I Ņ O J U M S

par Rundāles novada
Attīstības programmas 2012.-2018.gadiem un
Teritorijas plānojuma 2012.-2025. gadiem
1.redakcijas un Vides pārskata projekta
sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu.


1. Rundāles novada dome paziņo, ka, saskaņā ar Rundāles novada domes sēdes 2012.gada 26.janvāra lēmumu Protokols Nr.1., 41.p. un 2011.gada 29.decembra lēmumu Protokols Nr.12., 21.p., tiek uzsākta ESF finansētā projekta "Rundāles novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana" Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/079 ietvaros izstrādāto dokumentu – Rundāles novada Attīstības programmas 2012.-2018.gadiem 1.redakcijas un Rundāles novada Teritorijas plānojuma 2012.-2025.gadiem pirmās redakcijas un Vides pārskata projekta sabiedriskā apspriešana. Sabiedriskās apspriešanas termiņš noteikts no 2012.gada 30.janvāra līdz 2012.gada 12.martam.

2. Ar materiāliem var iepazīties Rundāles novada domes ēkā Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts, Rundāles novads, Svitenes pagasta pārvaldes ēkā Svitenē, Svitenes pagastā, Rundāles novadā un Viesturu pagasta pārvaldes ēkā Bērstelē, Viesturu pagasts, Rundāles novads darba dienās no 9.00 līdz 12.00 un no 14.00 līdz 17.00, izņemot piektdien no 9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 15.00 kā arī Rundāles novada domes mājas lapā internetā http://www.rundale.lv/lv/pasvaldiba/teritorijas_planojums.htm,
kontaktpersonas:

par Attīstības programmas izstrādi SIA "Kontu birža" eksperts Inga Bērziņa t.29282312 un Attīstības nodaļas speciāliste Ludmila Knoka t.63962236, 26620205,

par Teritorijas plānojuma izstrādi SIA "Reģionālie projekti" projektu vadītāja Santa Pētersone t.29419002 un Rundāles novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Inta Klīve t.63962236, 26620205

3. Tiek organizētas Rundāles novada Attīstības programmas 2012.-2018.gadiem 1.redakcijas un Teritorijas plānojuma 2012.-2025.gadiem pirmās redakcijas un Vides pārskata projekta sabiedriskās apspriešanas sanāksmes:
Rundāles pagasta Pilsrundāles vidusskolā 2012.gada 1.martā plkst.16.00,
Svitenes pagasta pārvaldē Svitenē 2012.gada 29.februārī plkst.16.00,
Viesturu pagasta pārvaldē Bērstelē 2012.gada 2.martā plkst.16.00.

4. Ierosinājumi un priekšlikumi iesniedzami rakstiski līdz 2012.gada 12.martam personīgi darba laikā Rundāles novada domes ēkā 2.stāvā, kancelejā, Svitenes pagasta pārvaldes ēkā 2.stāvā Svitenē, Viesturu pagasta pārvaldes ēkā 2.stāvā Bērstelē vai nosūtāmi pa pastu uz adresi Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts, Rundāles novads, LV-3921, vai elektroniski parakstītā vēstulē pa e-pastu uz adresi dome@rundale.lv

Lejupielādējamie dokumenti - Teritorijas plānojuma 2012.-2025.g. 1.redakcija, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 1.redakcija, Vides pārskata projekts,Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi 1.redakcija, Attīstības programmas 2012.-2018.gadam 1.redakcijas projekts, kā arī teritorijas plānojuma grafiskā daļa sadaļā Teritorijas plānojums

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Par projekta "Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa
"Rundāles pils apbūves ansamblis"
individuālās aizsargjoslas (aizsardzības zonas) izstrādes
projekts" sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu

Rundāles novada dome informē par to, ka Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas finansētā projekta ietvaros SIA "Vides Konsultāciju birojs" ir pabeidzis valsts kultūras pieminekļa "Rundāles pils apbūves ansamblis" individuālās aizsargjoslas (aizsardzības zonas) projekta 1.redakcijas izstrādi.


Projekta sabiedriskā apspriešana tiks organizēta no 2011.gada 7.novembra līdz 2011.gada 30.novembrim. Ar sabiedriskās apspriešanas materiāliem (projektu "Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa "Rundāles pils apbūves ansamblis" individuālās aizsargjoslas (aizsardzības zonas) projekts") iespējams iepazīties Rundāles novada domes ēkā 2.stāvā Kancelejā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00. vai skatīt elektroniskā formātā:

Rundāles pils apbūves ansambļa individuālās aizsardzības zonas projekts

Rundāles pils apbūves ansambļa individuālās aizsardzības zonas projekta grafiskais attēlojums

2011.gada 24.novembrī plkst. 14.00 VA "Rundāles pils muzejs" banketu zālē iedzīvotājiem tiek organizēta informatīva sanāksme par izstrādāto projekta "Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa "Rundāles pils apbūves ansamblis" individuālās aizsargjoslas (aizsardzības zonas) projekts" 1.redakciju.


Ierosinājumus un papildinājumus par projekta 1.redakciju lūdzam iesniegt rakstiski un adresēt Rundāles novada domei, Pilsrundāle, Pilsrundāle 1, Rundāles pag., Rundāles nov., LV-3921.
Uz Jūsu jautājumiem atbildēs Attīstības nodaļas vadītāja Inta Klīve pa tālruni 63962236, 26620205.

Rundāles novada dome

09.11.2011.


PAZIŅOJUMS

par nodomu noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Rundāles novada administratīvajā teritorijā

Rundāles novada dome informē par nodomu noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Rundāles novada administratīvajā teritorijā uz 13 gadiem.

Viedokļus, priekšlikumus un iebildumus aicinām iesniegt līdz 2010.gada 12.martam Rundāles novada domes Sekretariātā, Svitenes un Viesturu pagastu pārvaldēs.

Pamatojoties uz saņemtajiem rakstveida priekšlikumiem un iebildumiem, tiks izstrādāti pašvaldības saistošie noteikumi par ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas aizliegumu.

Tālrunis uzziņām: 639 62 236 (Ludmila Knoka, Rundāles novada domes Lauku attīstības speciāliste)


Sabiedriskā apspriešana Rundāles novada veidošanas projektam (no 2009.gada 30.janvāra līdz 2009.gada 23.februārim). Par projektu interesēties arī Rundāles novada domes kancelejā.

Sabiedriskās apspriešanas 2008.g.:

PII "Mārpuķīte" skiču projektam un viesu mājai "Sējēji"ar kuriem interesenti varēja iepazīties Rundāles pagasta padomē līdz 20.07.08. darba laikā no 9:00-13:00, 14:00 – 18:00.

Viesu nama "Vīnkalni" rekonstrukciju(25.03.08.);

Rundāles pagasta teritorijas plānojuma 2003.- 2015.gada grozījumu galīgo redakciju (25.02.2008.)


 

 

 

 

Lapa atjaunota: 07.04.2022. 13:10
Eiropas Gada pašvaldība
Notikumu kalendārs

Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk