Septembris

 

 

24.septembra domes lēmumi

Sēdes audio ieraksts

1.        
Par dzīvojamās platības īres līguma pagarināšanu Saulaines Sociālajā centrā
2.        
Par darba samaksas noteikšanu Rundāles novada izglītības iestāžu vadītājiem
3.        
Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Pilsrundāle 36” kadastra numurs 4076 003 0239 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0239 un “Pilsrundāle 37”, kadastra numurs 4076 003 0240 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 003 0240 iznomāšanu
4.        
Par Svitenes pagasta nekustamā īpašuma „Bullēni”, zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, par nosaukuma „Zalkši” piešķiršanu jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam un zemes lietošanas mērķa noteikšanu.
5.        
Par atļauju sadalīt Rundāles pagasta nekustamo īpašumu "Vīstiķi", atdalot zemes gabalu aptuveni 12,00 ha platībā, izstrādājot zemes ierīcības projektu.
6.        
Par atļauju sadalīt Rundāles pagasta nekustamo īpašumu „Vidzemnieki”, atdalot zemes vienību, neizstrādājot zemes ierīcības projektu, izveidot jaunu nekustamo īpašumu, par nosaukuma "Cālīši" piešķiršanu jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam un zemes lietošana mērķa noteikšanu.
7.        
Par nekustamā īpašuma „Rundāles pils muzejs” sadalīšanu, nosaukuma piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu atdalāmajam zemes gabalam.
8.        
Par nekustamā īpašuma „Rundāles pagasta zemes” sadalīšanu, nosaukuma piešķiršanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu atdalāmajam zemes gabalam.
9.        
Par atļauju sadalīt Svitenes pagasta nekustamo īpašumu „Atvari”, atdalot zemes vienību, neizstrādājot zemes ierīcības projektu, izveidot jaunu nekustamo īpašumu, par nosaukuma „Oliņas” piešķiršanu jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam un zemes lietošana mērķa noteikšanu.
10.    
Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Rundāles novada pašvaldības budžetā
11.    
Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Rundāles novada pašvaldības budžetā
12.    
Par nedzīvojamo telpu nomu speciālās pirmsskolas izglītības iestādes „Saulespuķe” turpmākās darbības nodrošināšanai.
13.    
Par Rundāles novada domes nolikumu „Rundāles novada pašvaldības autoceļu fonda nolikums”.
14.    
Par ielas Saulainē reģistrēšanu pašvaldības ielu un ceļu reģistrā un uzņemšanu pašvaldības bilancē.
15.    
Par Rundāles novada domes nekustamā īpašuma dzīvokļa Nr.3 daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā „Sēļi”, Pilsrundālē, īres maksas izsoles rezultātu apstiprināšanu.
16.    
Par pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas noteikšanu Rundāles novada domes apsaimniekojamām mājām „Skujukrogs”, „Punslavas-5”, „Punslavas-6”, „Punslavas-7”, „Rundāles pienotava”, „Strautiņi” un „Zvejnieki”.
17.    
Par apsaimniekošanas maksas noteikšanu Rundāles novada domes apsaimniekojamai ēkai „Druviņas”.
18.    
Par Rundāles novada pašvaldības noteikumiem „Par Rundāles pašvaldības komandēto personu komandējumiem”.
19.    
Par Rundāles novada pašvaldības noteikumiem„ParReprezentācijas izdevumu uzskaites un norakstīšanas kārtību Rundāles novada pašvaldībā un tās pakļautībā esošās iestādēs”.
20.    
Par Rundāles novada pašvaldības noteikumiem „Par inventarizācijas kārtību Rundāles novada pašvaldībā un tās pakļautībā esošajās iestādēs”.
21.    
Par Rundāles novada pašvaldības nolikumu „Par Rundāles novada domes un tās pakļautībā esošo budžeta iestāžu grāmatvedības politiku”.
22.    
Par Rundāles novada domes 2015.gada saistošajiem noteikumiem Nr.10 „Par grozījumiem Rundāles novada domes 2014.gada saistošajos noteikumos Nr.9 „Par Rundāles novada domes budžetu 2015.gadam”.
Saistošie noteikumi
23.    
Par Rundāles novada pašvaldības noteikumiem „Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas metodika Rundāles novadā”.

 

Lapa atjaunota: 07.10.2015. 10:10
Eiropas Gada pašvaldība
Notikumu kalendārs

Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk