Septembris

 

 

 

 

 

28. septembra domes lēmumi
Sēdes audio ieraksti

2

Par dzīvojamās platības izīrēšanu V.B. Saulaines Sociālajā centrā.

3

Par dzīvokļa Nr.* dzīvojamajā mājā Sarmas izīrēšanu J.S.
Domes lēmums

4

Par Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Ciemati”, kadastra numurs 4088 001 0054, neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4088 001 0054 Svitenes pagastā, Rundāles novadā, izsoles noteikumu apstiprināšanu.

5

Par Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Vārpiņas”, kadastra numurs 4088 004 0193, neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4088 004 0193 Svitenes pagastā, Rundāles novadā, izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Domes lēmums

6

Par Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Bērsteles lauki”, kadastra numurs 4096 007 0275, pašvaldībai piekritīgas neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4096 007 0317 iznomāšanu.
Domes lēmums

7

Par Viesturu pagasta nekustamo īpašumu „Bērsteles lauki”, kadastra numurs 4096 007 0275 sadalīšanu, atdalot zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 4096 007 0303, 4096 007 0313, 4096 007 0314, 4096 007 0317, izveidojot jaunu nekustamo īpašumu, piešķirot nosaukumu un nosakot zemes lietošanas mērķi.
Domes lēmums

8

Par pašvaldībai piekritīga Viesturu pagasta nekustamā īpašuma „Bērsteles mazdārziņi”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 40960070252, iznomāšanu.
Domes lēmums

9

Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas „Saulaine 21” zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības Z.Z.
Domes lēmums

10

Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Astras”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 40760020042 iznomāšanu.
Domes lēmums

11

Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma LLT 169, kadastra numurs 4076 008 0230, iznomāšanu E.N.
Domes lēmums

12

Par atļauju sadalīt Rundāles pagasta nekustamo īpašumu "Plūdoņi", kadastra numurs 4076 004 0028, atdalot zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 004 0039 un 4076 004 0040, neizstrādājot zemes ierīcības projektu, par nosaukumu piešķiršanu atdalāmajām zemes vienībām un zemes lietošanas mērķu noteikšanu.
Domes lēmums

13

Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu Rundāles pagasta nekustamā īpašuma „Druvas”, zemes vienības daļai ar kadastra apzīmējumu 4076 002 0002.
Domes lēmums

14

Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Rundāles novada pašvaldības budžetā.
Domes lēmums

15

Par atļauju sadalīt Viesturu pagasta nekustamo īpašumu "Kaives", kadastra numurs 4096 007 0046, atdalot no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4096 007 0047 zemes gabalus aptuveni 7,0 ha platībā, izstrādājot zemes ierīcības projektu.
Domes lēmums

 

16

Par grozījumiem Rundāles novada domes 2015.gada 26.marta lēmumā Nr.2 “Par Rundāles novada Apbalvošanas komisijas izveidošanu un komisijas locekļu sastāva apstiprināšanu”.
Domes lēmums

17

Par darba samaksas noteikšanu Rundāles novada izglītības iestāžu direktorei, vadītajām, pirmsskolas izglītības iestāžu vietniekiem.
Domes lēmums

18

Par Rundāles novada domes noteikumu “Par kases operāciju kārtošanu un kases aparātu lietošanu Rundāles novada pašvaldībā” apstiprināšanu.
Domes lēmums

19

Par Rundāles novada domes 2017.gada 28.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.5 „Par grozījumiem Rundāles novada domes 2017.gada saistošajos noteikumos Nr.14 „Par Rundāles novada domes budžetu 2017.gadam”.
Domes lēmums

20

Par Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Zelteri”, kadastra numurs 4076 001 0099, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4076 001 0084, 6,57 ha platībā, zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Domes lēmums

 

 

 

Lapa atjaunota: 04.12.2017. 17:31
Eiropas Gada pašvaldība
Notikumu kalendārs

Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk