Septembris

 

27. septembra domes lēmumi

Audio ieraksts

2.
Par Rundāles novada izglītības iestāžu vadītāju, pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieku darba intensitātes un personīgā darba ieguldījuma iestādes attīstībā izvērtēšanas kritērijiem, nosakot izglītības iestādes vadītāja un pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieku mēneša darba algas likmes.
3.
Par darba samaksas noteikšanu Rundāles novada izglītības iestāžu direktorei, vadītajām, pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietniekiem.
4.
Par atkritumu apsaimniekošanas tarifiem Rundāles novada pašvaldībā.
5.
Par Rundāles novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 8 „Rundāles novada pašvaldības ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu un decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas, uzskaites, lietošanas un aizsardzības noteikumi”.
6.
Par Rundāles novada pašvaldības Mājokļu politikas vadlīniju apstiprināšanu.
7.
Par īres maksas noteikšanu Rundāles novada domes īpašumā vai valdījumā esošajām dzīvojamām telpām.
8.
Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Rundāles novada pašvaldības budžetā” no U.A.
9.
Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudas maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā Rundāles novada pašvaldības budžetā no A.T.
10.
Par pašvaldībai piekritīga nekustamā īpašuma “Pilsrundāles garāža 2”, Rundāles pagasts kadastra numurs ***, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu *** iznomāšanu A.N.
11.
Par nekustamā īpašuma "Sargi", Svitenes pagasts, Rundāles novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu ***, "Jaunsargi", Svitenes pagasts, Rundāles novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu ***, un "Sniedziņi", Svitenes pagasts, Rundāles novada, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu ***, zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu.
12.
Par atļauju sadalīt nekustamo īpašumu "Blāzmas", Rundāles pagasts, Rundāles novads, kadastra numurs ***, atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu *** un daļu no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu *** aptuveni 8,0 ha platībā, izstrādājot zemes ierīcības projektu.
13.
Par atļauju sadalīt nekustamo īpašumu "Mazkalēji", Rundāles pagasts, Rundāles novads, kadastra numurs ***, atdalot no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu *** zemes gabalu aptuveni 3,5 ha platībā, izstrādājot zemes ierīcības projektu.
14.
Par nekustamā īpašuma "Raņķi", Viesturu pagasts, Rundāles novads, kadastra numurs ***, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu *** zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, par jauna nosaukuma piešķiršanu jaunizveidotajiem nekustamajiem īpašumiem un zemes lietošanas mērķa noteikšanu.
15.
Par atļauju sadalīt nekustamo īpašumu "Laimas", Viesturu pagasts, Rundāles novads kadastra numurs ***, atdalot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu *** neizstrādājot zemes ierīcības projektu, par nosaukuma piešķiršanu atdalāmajai zemes vienībai un zemes lietošanas mērķu noteikšanu.
16.
Par pašvaldībai piekritīga Rundāles pagasta nekustamā īpašuma “Lingotāji-3”, kadastra numurs ***, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu *** iznomāšanu J.B.
17.
Par platības precizēšanu nekustamā īpašuma “Saulaines mazdārziņš 5.4”, Rundāles pagasts, Rundāles novads kadastra numurs *** zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu ***.
18.
Par nosaukumu un adresi “Sērdieņi”, Rundāles pagasts, Rundāles novads maiņu.
19.
Par Rundāles pagasta nekustamā īpašuma "Valsts Saulaines lauksaimn. tehnikums", kadastra numurs 4076 008 0214, sadalīšanu.
20.
Par izmaiņām autoceļu un ielu reģistrā Rundāles pagastā, Rundāles novadā.
21.
Par Rundāles novada domes 2018.gada saistošajiem noteikumiem Nr. 7 „Grozījumi Rundāles novada domes 2017. gada 28. decembra saistošajos noteikumos Nr. 11 “Par Rundāles novada domes budžetu 2018.gadam.

 

Lapa atjaunota: 24.10.2018. 10:59
Eiropas Gada pašvaldība
Notikumu kalendārs

Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk