Sociālā palīdzība

Sociālā palīdzība

Sociālie pabalsti, izvērtējot personas (ģimenes) ienākumus
Tiesības saņemt pabalstus ir fiziskai personai (ģimenei), kuras deklarētā un faktiskā pamatdzīvesvieta ir Rundāles novada administratīvajā teritorijā,izņemot GMI pabalstu, kas tiek piešķirts pēc deklarētās pamatdzīvesvietas un tā atbilst šādai kategorijai:
 •  trūcīgās personas (ģimenes) statusam;
 • vientuļā pensionāra statusam, kuram nav laulātā vai bērnu, vai persona, kurai noteikta pirmās grupas invaliditāte, un ja vidējie ienākumi nepārsniedz valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērus, un tai nepieder nekustamais īpašums, kas lielāks par 3 ha un nekustamais īpašums vai tā daļas, izņemot to īpašumu, kurā dzīvo minētā persona, kā arī tai nav naudas līdzekļu uzkrājums, kurš nepārsniedz divas valstī noteiktās minimālās darba algas apmēru;
 • politiski represētā persona, vai persona, kurai ir noteikta otrā invaliditātes grupa, vai daudzbērnu ģimene, vai Černobiļas avārijas seku likvidators, vai pensionārs, kura apgādnieki ir nespējīgi viņu apgādāt, ja vidējie ienākumi uz vienu ģimenes locekli pēdējo 3 (trīs) mēnešu laikā nepārsniedz 230 euro un Klientam vai kādam no ģimenes locekļiem nepieder nekustamais īpašums, kas lielāks par 3 ha un nekustamais īpašums vai tā daļas, izņemot to īpašumu, kurā dzīvo minētā persona, kā arī tai nav naudas līdzekļu uzkrājums, kurš nepārsniedz divas valstī noteiktās minimālās darba algas apmēru;
 • ģimene, kurā ir bērnam, kuram noteikta invaliditāte, ja ģimenes vidējie ienākumi uz vienu ģimenes locekli pēdējo 3 (trīs) mēnešu laikā nepārsniedz valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas laika ietvaros noteiktos apmērus. Pabalsts piešķirams tikai bērnam, kuram noteikta invaliditāte, izņemot dzīvokļa pabalstu, kā arī tai nav naudas līdzekļu uzkrājums, kurš nepārsniedz divas valstī noteiktās minimālās darba algas apmēru, (izņemot gadījumus, kad uzkrājums tiek veidots bērna invalīda veselības stāvokļa uzlabošanai);
 • ģimenē, kurā ir aizbildnībā esošs bērns, ja ģimenes vidējie ienākumi uz vienu ģimenes locekli locekli pēdējo 3 (trīs) mēnešu laikā nepārsniedz valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas laika ietvaros noteiktos apmērus. Pabalsts piešķirams tikai aizbildnībā esošam bērnam, izņemot dzīvokļa pabalstu, kā arī tai nav naudas līdzekļu uzkrājums, kurš nepārsniedz divas valstī noteiktās minimālās darba algas apmēru;
 • personas, kurām ir noteikts maznodrošinātās personas (ģimenes) statuss ir tiesīgas saņemt dzīvokļa pabalstu.
Pabalstu veidi:
 • Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai (GMI);
 • Dzīvokļa pabalsts;
· Pabalsti medicīniskajiem pakalpojumiem:
 • Zobārstniecības pakalpojumiem 50% apmērā no kopējās apmaksātās summas – ne vairāk kā 100 euro kalendārā gadā;
 • Briļļu iegādei – līdz 50 euro kalendārā gadā;
 • Pacientu iemaksu, manipulāciju, operāciju un maksas pakalpojumu atmaksai veselības aprūpes iestādēs 50% apmērā no kopējās summas, bet ne vairāk kā 150 euro kalendārā gadā katrs ģimenes loceklis. Ja persona iesniedz rēķinu, pabalstu var izmaksāt arī pārskaitot medicīnas iestādei;
 • Medikamentu iegādes izdevumu kompensācijai 50% apmērā no kopējās apmaksātās summas, bet ne vairāk kā 150 euro kalendārā gadā katrs ģimenes loceklis;
 • Personas labprātīgai ārstēšanai no alkohola un narkotisko vielu atkarības – līdz 60 euro kalendārā gadā.

 • Pabalsts apģērbam un personīgo mācību līdzekļu iegādei 1.-12.klašu audzēkņiem, kuri mācās Rundāles novada administratīvajā teritorijā izveidotajās izglītības iestādēs līdz 30 euro mācību gadā;
 • Bērnu ēdināšanas pabalsts Rundāles novada pašvaldības izveidotajās pirmsskolas izglītības iestādēs, kurš tiek piešķirts uz vienu mācību semestri, atbilstoši pašvaldības lēmumam par pakalpojuma izmaksām un noslēgtajam līgumam par ēdināšanas pakalpojumu;
 • Pabalsts absolventiem;
 • Pabalsts aprūpei.
 
Pašvaldības pabalsti, neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus
Tiesības saņemt pabalstus ir Klientam, kura faktiskā un deklarētā dzīvesvieta ir Rundāles novada administratīvā teritorijā, izņemot apbedīšanas pabalstu un pabalstu bēru organizēšanaiun apbedīšanas pakalpojumu segšanai personai, kura uzņēmusies mirušā apbedīšanu, ja mirušā pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir bijusi Rundāles novada administratīvajā teritorijā, kā arī tai ir bijis piešķirts trūcīgās personas statuss;
Pabalstu veidi:
 • Apbedīšanas pabalsts;
 • Pabalsts bēru organizēšanai un apbedīšanas pakalpojumu segšanai personai, kura uzņēmusies mirušā apbedīšanu, ja mirušā pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir bijusi Rundāles novada administratīvajā teritorijā, kā arī tai ir bijis piešķirts trūcīgās personas statuss;
 • Pabalsts personai, kura atbrīvota no ieslodzījuma vietas;
 • Vienreizējs pabalsts ģimenei, sakarā ar bērnu piedzimšanu;
 • Vienreizējs pabalsts personai (ģimenei)ārkārtas situācijā, ja stihiskas nelaimes vai iepriekš neparedzamu apstākļu dēļtā nespēj apmierināt savas pamatvajadzības;
 • Pabalsts politiski represētai personai Latvijas Republikas proklamēšanas ģadadienā;
 • Ziemasvētku pabalsts (bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam, personai, kura saņem vecum a vai invaliditātes pensiju, ja tai nav laulātā un bērnu, personai, kurai noteikta pirmā invaliditātes grupa un bērnam, kuram ir noteikta invaliditāte, personai, kurai ir noteikta otrā invaliditātes grupa un, kurai ir piešķirts trūcīgās personas (ģimenes) statuss, daudzbērnu ģimenei, un, ja tai ir piešķirts trūcīgās ģimenes statuss;
 • Pabalsts jubilejās personām sasniedzot 80 un 85 gadu vecumu, kā arī 90 un 100 un katrā nākamajā jubilejā.
 

Sociālā palīdzība

Pieņemšanas laiki, struktūra un kontakti

Valsts finansētie sociālie pakalpojumi

Saulaines Sociālais centrs

Ieviestie projekti un partneri Krīzes centrs
  Pakalpojumi  

 

Lapa atjaunota: 09.01.2020. 16:07
Eiropas Gada pašvaldība
Notikumu kalendārs

Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk