Sociālais dienests

Rundāles novada Sociālais dienests ir Rundāles novada domes izveidota iestāde, kas sniedz sociālo palīdzību, organizē un sniedz sociālos pakalpojumus Rundāles novada iedzīvotājiem.

 

 

 

Sociālā palīdzība

Pieņemšanas laiki, struktūra un kontakti

Valsts finansētie sociālie pakalpojumi

Saulaines Sociālais centrs

Ieviestie projekti un partneri Krīzes centrs
  Pakalpojumi  

 

Sakarā ar COVID -19 uzliesmojumu, lūdzam sociālā dienesta apmeklētājus izvērtēt klātienes apmeklējuma nepieciešamību.

Aicinām izmantot novietotās paskastītes sociālā dienesta pieņemšanas vietās! Ierodoties klātienē obligāti jālieto sejas maskas.

Sociālais dienests lūdz par jebkuru situāciju iepriekš sazināties ar kādu no sociālā dienesta darbiniekiem pa norādītajiem telefona numuriem:
Sociālā dienesta vadītāja Kristīne Brūvele 26674834,
Sandra Upīte 29440882, Laima Artimoviča 25633422


AKTUALITĀTES 

Buklets "Atbalsts personām ar invaliditāti"

Asistenta pakalpojuma nodrošināšana PĒC ārkārtējās situācijas atcelšanas, no 07.04.2021.>>

Bezmaksas atbalsta programmas onkoloģijas slimniekiem un tuviniekiem >>

PAR PROJEKTU  "ATVER SIRDI ZEMGALĒ"

 

1.decembris – Pasaules AIDS diena
Tradīciju atzīmēt Pasaules AIDS dienu ieviesa Pasaules Veselības Organizācija jau tālajā 1988.gadā un 1.decembris ik gadu ir diena, kad sabiedrība ar dažādiem pasākumiem un aktivitātēm tiek izglītota un informēta par AIDS un to izraisošo HIV infekciju. Atzīmējot šo dienu, plaši tiek izmantots arī starptautiskais AIDS simbols – sarkana lente.
❗️Lai gan saslimšana ar HIV – cilvēka imūndeficīta vīrusu ir novēršama, un it visā pasaulē tiek īstenoti plaši veselības aizsardzības pasākumi, Eiropā vēl joprojām turpina pieaugt ar šo infekciju ieguvušo skaits.
Latvijā katru dienu viens cilvēks uzzina, ka ir inficējies ar HIV un katrs otrais no tiem tiek atklāts AIDS stadijā - aptuveni 10 gadus pēc inficēšanās brīža...


Personas visus UGFA pakalpojumus var saņemt attālināti, izmantojot e-pakalpojumus:

Izmantojot e-pakalpojumu „Pieteikšanās uzturlīdzekļu saņemšanai” var pieteikties uzturlīdzekļu saņemšanai https://www.latvija.lv/Epakalpojumi/EP54/Apraksts

Izmantojot e-pakalpojumu „Informācija par uzturlīdzekļu parādu”, persona var uzzināt, vai viņa ir reģistrēta kā parādnieks Uzturlīdzekļu garantiju fonda iesniedzēju un parādnieku reģistrā, kā arī uzzināt parāda apmēru https://www.latvija.lv/Epakalpojumi/EP56/Apraksts;

Izmantojot e-pakalpojumu “Informācija par uzturlīdzekļu lietas izskatīšanas procesu” persona, pēc pieteikuma nosūtīšanas Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijai, var pārliecināties, kādā izskatīšanas procesā ir nosūtītais pieteikums – vai vēl tiek izskatīts, akceptēta izmaksa vai atteikta izmaksa https://www.latvija.lv/Epakalpojumi/EP55/Apraksts;

Iesniegumu Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijai var nosūtīt izmantojot portāla www.latvija.lv e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei” https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP155/Apraksts

 
Iztikas līdzekļu deklarācijas un statusa pagarināšana

Saskaņā ar 2020.gada 20.martā pieņemto grozījumu Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums ir papildināts ar pārejas noteikumu 36. punktu (https://likumi.lv/ta/id/313378-grozijums-socialo-pakalpojumu-un-socialas-palidzibas-likuma), kas nosaka, ka:
1. trūcīgas, maznodrošinātas vai par maznodrošinātu atbilstoši atbalsta saņemšanas nosacījumiem, ko noteicis Eiropas Atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām, izziņas derīguma termiņš ir uzskatāms par pagarinātu uz ārkārtējās situācijas laiku un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām.
Tātad šobrīd varam pagarināt izziņas līdz 2020. gada 31. maijam uz iepriekšējā iesnieguma un dokumentu pamata. Pensionāriem/invalīdiem, ilgstošajiem klientiem izziņas var pagarināt uz visu laiku, kāds paredzēts pašvaldības saistošajos noteikumos.
2.  vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām ģimenei (personai) saglabājas visi pašvaldības un valsts piešķirtie pabalsti un atvieglojumi, uz kuriem šai ģimenei (personai) ir tiesības kā trūcīgai vai maznodrošinātai.
3. ģimene (persona), kurai no jauna nepieciešams noteikt atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam vai kura nonākusi krīzes situācijā, pašvaldības sociālajā dienestā vēršas attālināti (izmantojot e-pastu vai ievietojot iesniegumu tam speciāli paredzētā kastītē). Pašvaldības sociālais dienests valsts un pašvaldību informācijas sistēmās pārbauda iesniedzēja atbilstību attiecīgajam statusam, nepieprasot papildu dokumentus, un pieņem lēmumu par atbilstošā statusa noteikšanu vai par atteikumu to noteikt, vai par atbalstu krīzes situācijā.
Papīrā izziņas nevienam nav jāizsniedz. Derīgas ir vecās izziņas līdz 31.05.2020.
 
Pabalsta krīzes situācijā piešķiršana
Atbilstoši Sociālo pakalpojumu nu sociālās palīdzības likuma 35.panta otrajā daļā noteiktajam pašvaldība ir tiesīga piešķirt ģimenei (personai) pabalstu krīzes situācijā, neizvērtējot ienākumus. Saskaņā ar 2020.gada 20.martā pieņemto grozījumu Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums ir  papildināts ar  pārejas noteikumu 37.punktu (https://likumi.lv/ta/id/313378-grozijums-socialo-pakalpojumu-un-socialas-palidzibas-likuma), kas nosaka, ka laikā, kamēr visā valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām (tātad šobrīd līdz 2020.gada 31.maijam) pašvaldībai ir jāpiešķir ģimenei (personai), kura ārkārtējās situācijas dēļ nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības.
Par krīzes situāciju šajā gadījumā uzskatāma situācija, kurā ģimene (persona) ar Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 1.punktu izsludinātajā ārkārtējā situācijā no ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība.
Pašvaldība piešķir ģimenei (personai) pabalstu, pamatojoties uz ārkārtējo situāciju, ja ģimene (persona) atbilst, piemēram, kādam no šādiem kritērijiem:
1) ģimenei (personai) saistībā ar ārkārtējo situāciju nav ienākumu (piemēram, persona ir bezalgas atvaļinājumā, personai ir piešķirts bezdarbnieka statuss, bet vēl nav saņemts bezdarbnieka pabalsts, pašnodarbinātas vai uz uzņēmuma līguma, vai uz cita veida līguma pamata nodarbinātas personas – pakalpojumu sniedzēji, kas zaudējuši ienākumu avotu, u.c.);
2) ģimenei (personai) ir radušies papildus izdevumi, ko tā pati nespēj segt, atrodoties pašizolācijā saistībā ar atgriešanos no COVID-19 skartajām valstīm/šobrīd jebkuras citas valsts (piemēram, ienākumi un uzkrājumi iztērēti papildus mājoklim, viesnīcai, transportam, u.c.);
3) ģimene (persona) atrodas vai ir atradusies karantīnā un tai nav iztikas līdzekļu.
 
Pārtikas nodrošinājums ģimenēm (personām) krīzes situācijā
Saistībā arpārtikas nodrošinājumu krīzes situācijā saistībā ar COVID-19 nonākušajiem, kas atrodas karantīnā, līdz tiek pārtraukta ārkārtējā situācija, tiek izmantota esošā atbalsta programma atbilstoši Ministru kabineta Nr. 727 noteikumiem “Darbības programma "Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.–2020. gada plānošanas periodā" īstenošanas noteikumi”, nepieciešamības gadījumā nodrošinot iespēju saņemt pārtikas preču komplektus iepriekš minētās programmas ietvaros. Aicinām iedzīvotājus izmantot telefonisko vai elektronisko komunikāciju saziņai ar Sociālā dienesta darbiniekiem.
 
Asistenta pakalpojuma saņemšana
Ārkārtējās situācijas laikā ir noteikta virkne ierobežojumu iestādēm sniegt klātienes pakalpojumus, kas nozīmē, ka asistenta pakalpojuma saņēmējiem nebūs iespējas doties ārpus savām mājām, lai saņemtu šos pakalpojumus. Lai nepieļautu šādu situāciju un ārkārtējās situācijas laikā nodrošinātu, ka personām ar invaliditāti joprojām tiek sniegts asistenta atbalsts un asistentiem saglabāts iepriekš saņemtās atlīdzības apmērs, Ministrija ir sagatavojusi  un MK jau ir akceptējis grozījumus MK noteikumos Nr.942. Par pieņemtajiem grozījumiem tiks sniegta informācija.

Aicinām atskaites iesniegt elektroniski, ja tas nav iespējams, atskaites ir iesniedzamas slēgtā aploksnē, nogādājot tās pa pastu vai aploksnē, kura līmējuma vietā ir parakstīta ar asistenta parakstu un  nogādāt to sociālajā dienestā vai vietā, kur sociālais dienests ir izvietojis atsevišķu kasti. 

Asistenta pakalpojums ārkārtējās situācijas laikā –
iesniegumi un atskaites ir jāiesniedz,
apliecinājumus var neiesniegt

1. Ja asistenta pakalpojuma saņēmējam ārkārtējās situācijas laikā beidzas iepriekš piešķirtā asistenta pakalpojuma lēmuma un līguma periods, tad asistenta pakalpojums bez personas iesnieguma automātiski netiek atjaunots vai pagarināts.

2. Asistenta pakalpojuma pieprasītājam arī ārkārtējās situācijas laikā ir jāraksta iesniegums un attālināti jāiesniedz pašvaldības sociālajā dienestā. Iesniegumu par asistenta pakalpojuma piešķiršanu pašvaldības sociālais dienests izskata viena mēneša laikā, līdz ar to tas sociālajā dienestā ir jāiesniedz savlaicīgi.

3. Asistentam arī ārkārtējās situācijas laikā ir jāiesniedz atskaites par iepriekšējā mēnesī sniegto asistenta pakalpojumu, tas būs pamats samaksas aprēķināšanai.

4. Atskaites ārkārtējās situācijas laikā ir jāaizpilda vienkāršotā veidā un apliecinājumus par pakalpojuma sniegšanu var neiesniegt, ja stundas ārkārtas situācijas dēļ nav iespējams izmantot piešķirtajam mērķim. Atskaišu iesniegšanas procesu sociālajam dienestam ir jāorganizē pēc iespējas attālināti, izvairoties no dokumentu aprites klātienē. Par atskaišu aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību katrā pašvaldībā un katrā individuālajā situācijā, ir jāinteresējas pašvaldības sociālajā dienestā, kurš organizē atskaišu pieņemšanu.

5. Asistenta pakalpojuma stundas pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas, t.i. no š.g. 1. - 11.martam ir uzskaitāmas un apmaksājamas atbilstoši personai piešķirtajiem pasākumiem, līgumā par asistenta pakalpojuma sniegšanu noteiktajā kārtībā un apmērā, bet stundu skaits ārkārtējās situācijas dienās (12.-31.marts un 1.-14.aprīlis) veidojas kā starpība starp personas iepriekšējos trīs mēnešos vidēji mēnesī izmantoto stundu skaitu un mēneša dienās pirms/pēc ārkārtējās situācijas izmantoto skaitu.

Piemēram, Pēteris ir izmantojis asistenta pakalpojumu decembrī 40 h, janvārī 50 h, februārī 30 h; vidēji 40 h mēnesī. No 1.-11.martam Pēteris ar apliecinājumiem atbilstoši viņam piešķirtajiem pasākumiem ir izmantojis 18 h, tātad periodā no 12.-31.martam viņam pieejamas 22 h (40-18=22).

 

VAKANCES SOCIĀLAJĀ DIENESTĀ

RUNDĀLES NOVADA DOMES SOCIĀLAIS DIENESTS AICINA DARBĀ APRŪPĒTĀJU UZ PILNU DARBA LAIKU

RUNDĀLES NOVADA SOCIĀLAIS DIENESTS AICINA DARBĀ SOCIĀLO DARBINIEKU DARBAM AR ĢIMENI UN BĒRNIEM

 

 

 

 


10.12.2019. plkst.10 00
Saulaines sociālajā centrā
Personām, kurām piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss – informatīvs pasākums par veselīgu uzturu ziemas aukstajos mēnešos.

Aicinām pusaudžu (12-18.g.v.) vecākus uz atbalsta grupu „Ceļvedis, audzinot pusaudzi” (CAP)

Nereti tieši pusaudžu vecāki jūtas apmulsuši un nezina, kā veidot attiecības ar saviem pusaudžu vecuma bērniem. Vienā brīdī bērni jūtas pieauguši un gana neatkarīgi, lai patstāvīgi pieņemtu lēmumus, citā – apjukuši, nepārliecināti un vēlas saņemt vecāku palīdzību un atbalstu. Lai sniegtu vecākiem izpratni par to, kas pusaudžiem šajā vecumposmā ir svarīgs, kas ar viņiem notiek un kā vecākiem veidot veiksmīgu sadarbību ar saviem bērniem, pusaudžu vecākiem iespēja apmeklēt grupu ”Ceļvedis, audzinot pusaudzi”.


Programma ietver 10 tēmas:

1.     Ievads CAP programmā.

2.     Pusaudžu un vecāku tiesības, pienākumi un atbildība.

3.     Vecāku un pusaudžu savstarpējās attiecības un komunikācija.

4.     Veselīgs dzīvesveids.

5.     Pusaudžu seksualitāte.

6.     Pusaudžu sociālās prasmes.

7.     Emociju pašregulācija.

8.     Disciplinēšana.

9.     Dzīves prasmes.

10.  Rūpes par sevi.

P    Programmas  tēmas un apmācību process veidots tā, lai pēc apmācību beigām vecākam uzlabotu izpratni par pusaudža emocionālām un psiholoģiskajām vajadzībām, veicinātu vecāka un pusaudža saskarsmi, uzlabotu izpratni par pusaudža vajadzībām, mazinātu pusaudža problemātisko uzvedību, veicinātu ģimenes saliedētību, cieņu un mīlestību, iegūtu dzīvē praktiski pielietojamas metodes, audzināšanas principus, lai pilnveidotu Jūsu un Jūsu pusaudža dzīvi. Kursa beigās tiek izsniegta apliecība par programmas apgūšanu. Rundāles novada iedzīvotājiem pakalpojums bezmaksas. Grupas nodarbības sāksies 2020. gada janvārī. Nodarbības notiks vienu reizi nedēļā. Nodarbības ilgums 2 - 2,5 stundas.

Grupu vada sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem Dace Bužeriņa, kontakttālrunis 25661915
Apliecība iegūta Nodibinājumā ‘’Centrs Dardedze’’ apliecības Nr.17-15/III-III

Rundāles novada domes Sociālais dienests aicina darbā psihologu uz pilnu darba laiku

Prasības pretendentam:

  • Maģistra grāds psiholoģijā;
  • Tiesīgs veikt kognitīvo izpēti (testa apmācība);
  • Teicamas organizatoriskās, komunikācijas un sadarbības prasmes, strādājot individuāli un komandā;
  • Iemaņas darbā ar datoru;
  • Atbildības sajūta, patstāvība, elastība un ātra reakcija krīzes situācijās;
  • Vēlama darba pieredze psiholoģijas jomā (psiholoģiskā izpēte, konsultēšana, psihologa atzinumu sastādīšana).

Galvenie pienākumi:

  • Veikt Sociālā dienesta klientu psiholoģisko/kognitīvo u.c. izpēti sadarbībā ar sociālā darba un citiem speciālistiem;
  • Vadīt dažāda veida grupas Sociālā dienesta mērķa grupām - atbalsta, izglītojošas, motivējošas u.c.;
  • Sniegt psiholoģisku atbalstu dažādām mērķa grupām pēc sociālā darba speciālistu rekomendācijām;
  • Sagatavot rakstiskus atzinumus par psiholoģiskās izpētes vai konsultēšanas rezultātiem.

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un izglītību apstiprinošu dokumentu kopijas iesniegt Rundāles novada domē līdz 2019. gada 19.augustam, sūtot uz pastu dome@rundale.lv, pa pastu Rundāles novada domei, Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts, Rundāles novads, LV - 3921 vai personīgi, ar norādi “Pieteikums vakancei Rundāles novada domes Sociālā dienesta psihologs”.


Sociālās rehabilitācijas pakalpojums vardarbību veikušām personām (atbalsta grupa)

Pirmā tikšanās 2. maijā Rundāles novada Saulaines sociālajā centrā - Saulaine 10, Saulaine, Rundāles pag., Rundāles novads
1. nodarbība - Kas ir vardarbība? Vardarbības veidi.
2. nodarbība - Vardarbības izpausmes saskarsmē. Varas un kontroles taktikas.
3. nodarbība - Vardarbības cikls jeb dinamika.
4. nodarbība - Vardarbības sekas - paša dzīvē, citu dzīvē pēc varmākas veiktā pāridarījuma. Īstermiņa un ilgtermiņa vardarbības sekas.
5. nodarbība -Vardarbības juridiskās sekas.
6. nodarbība - Personības iezīmju – vardarbīgas uzvedības ierosinātāju apzināšanās.
7. nodarbība - Emociju pašregulācija un sociālās kompetences, empātijas veicināšana.
8. nodarbība - Vainošana, dusmas, bailes, skumjas un aizvainojums.
9. nodarbība - Savstarpējās attiecības ģimenē (pāra attiecības, bērna vajadzības) un to nozīme.
10. nodarbība - Kultūras un sociālie faktori, kas ietekmē vardarbību.
11. nodarbība - Pašapziņa, pašvērtējums un savas individualitātes apzināšanās.
12. nodarbība - Vērtības un to nozīme cilvēka dzīvē.
13. nodarbība - Konfliktsituācijas – provokatīvas uzvedības ikdienas pozīcijas.

Grupu vada :
sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem - Dace Bužeriņa 28223275
Psiholoģe - Ērika Pulkstene 29133537

 


 Kā sokas ar sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanu?

Projekts “Atver sirdi Zemgalē” turpinās jau trīs gadus. Kādi projekta laikā sasniegti rezultāti sociālo pakalpojumu sniegšanā? Vairāk lasiet šeit.

 

 

Foto:Publicitātes. No projekta "Atver sirdi Zemgalē!"

 


Iespēja piedalīties nometnē, bērniem ar invaliditāti un viņu vecākiem

Tiek uzsākta dalībnieku reģistrācija otrajai, kā arī nākamajām nometnēm - veselību veicinošas diennakts nometnes bērniem ar kustību un fiziskās attīstības traucējumiem un viņu vecākiem vai pavadoņiem.

Dalību nometnē finansē Rīgas domes Labklājības departaments projekta „Mēs par veselīgu Rīgu – daudzveidīgi un pieejami veselības profilakses pasākumi!” ietvaros.

Nometnes norises laiks: 2019.gada 11.-16.marts, vieta: Jelgavas 1.internātpamatskola Attīstības centrs.
Nometne paredzēta Latvijas bērniem vecumā no 6 - 16gadiem.

Kopējais dalībnieku skaits nometnē - 15 bērni un 15 pieaugušie.

Nometnes mērķis ir uzlabot dalībnieku psiho-emocionālo pašsajūtu.
Nometnes programmā: mākslas terapija, radošās darbnīcas bērniem un pieaugušajiem, ciguna vingrošana, spēka dziesmas, komandas saliedēšanas pārgājiens, atbalsta nodarbības vecākiem, tikšanās ar nometnes viesiem, aktivitātes svaigā gaisā, rotaļas, ballīte u.c. pasākumi gan bērniem, gan vecākiem.

Pieteikties var arī nākamajām nometnēm š.g. jūlijā, augustā un oktobrī (rudens brīvlaikā).

Vairāk informācijas un pieteikšanās nometnei pa tālruni: 29342266 (Agita Krastiņa) vai e-pastā: viesmilibasprojekti@gmail.com.
Lai pieteiktos nometnei, nepieciešama ģimenes ārsta izziņa 027u un VDEĀK vai speciālista atzinums par kustību vai fiziskās attīstības traucējumiem. Ja bērnu pavada pavadonis - vecāku iesniegums par tiesībām personai pavadīt bērnu.

“Nodarbības tiek īstenotas Eiropas Savienības Sociālā fonda projekta Nr.9.2.4.2./16/I/021 “Mēs par veselīgu Rīgu – daudzveidīgi un pieejami veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi!" ietvaros”, realizē SIA „Viesmīlības projekti” r.nr.40103706629.

Sīkāka informācija par šo un citām projekta aktivitātēm pieejama mājas lapā www.veseligsridzinieks.lv.


Valsts apmaksāti multirehabilitācijas pakalpojumi, tostarp audiologopēda pakalpojumi

Medicīnas centrs SIA "Fitosan Plus" (Pērnavas iela 4 f, Jelgava) piedāvā valsts apmaksātus multiprofesionālās rehabilitācijas pakalpojumus. Pacienta iemaksa un rehabilitācijas pakalpojumi bērniem (līdz 18 g. v.) ar nosūtījumu ir bez maksas. Iestādē piedāvā ārstniecības pakalpojumus gan bērniem, gan pieaugušajiem.

Lai saņemtu multiprofesionālās rehabilitācijas pakalpojumus jābūt ģimenes ārsta vai ārsta-speciālista nosūtījumam pie fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta. Rehabilitācijas kursu nozīmē fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts.

Multiprofesionālā rehabilitācija ietver: fizioterapiju, uztura speciālista konsultācijas, audiologopēda nodarbības, fizikālās terapijas procedūras.

Uzziniet vairāk, zvanot uz reģistratūru, tālr.: (+371) 63011748.


 

Pasaules tuberkulozes diena 24.marts! 

Ik gadu 24.marts tiek atzīmēts kā Pasaules Tuberkulozes diena.
Līdzīgi kā citus gadus, arī šogad laika posmā no 19. – 27. martam tiek organizētas dažādas aktivitātes gan Rīgā, gan arī citās Latvijas pilsētās sadarbībā ar Rīgas Domes Labklājības departamentu, Latvijas Sarkano Krustu (LSK), biedrību “DIA+LOGS” un “Baltijas HIV asociāciju”, Latvijas Tuberkulozes fondu un Latvijas pašvaldībām.

Atzīmējot Pasaules TB dienu, šogad tiek organizētas gan atvērtās durvju dienas HIV profilakses punktos, gan iespēja saņemt plaušu speciālista konsultāciju un veikt krēpu testu LSK un biedrības “DIA+LOGS” telpās, apmeklēt lekcijas un mobilo plaušu rentgenu. Visas aktivitātes ir bez maksas un pieejamas ikvienam interesantam!

BUKLETS
BROŠŪRA
AKTIVITĀŠU KALENDĀRS

Vairāk informācija par tuberkulozi un tās profilaksi ir atrodama SPKC mājas lapā.

 

  

Valsts noteiktie atvieglojumi un atbalsts pensijas vecuma personām 2018.gadā

Vairāk informācija pieejama tabulā, kas skatāma šeit.

 

Konkurss "Labākais sociālais darbinieks Latvijā - 2017

Labklājības ministrija (LM) no 16.janvāra līdz 15.februārim izsludina konkursu „Labākais sociālais darbinieks Latvijā – 2017.”. Konkursa mērķis ir apzināt un pateikt paldies sociālajiem darbiniekiem Latvijā, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas sociālā darba praksē, sniedz profesionālu atbalstu iedzīvotājiem dažādu sociālo problēmu risināšanā un novēršanā un popularizē sociālā darbinieka profesiju Latvijā.

Pretendenti tiek izvirzīti un vērtēti šādās nominācijās:
· Labākais iedzīvotāju izvirzītais sociālā dienesta sociālais darbinieks Latvijā 2017
· Labākais iedzīvotāju izvirzītais nevalstiskā sektora sociālais darbinieks Latvijā 2017
· Labākais darba devēja izvirzītais sociālās institūcijas vadītājs Latvijā 2017
· Labākais darba devēja izvirzītais sociālais darbinieks Latvijā 2017

Kandidāts, ar vislielāko punktu skaitu, neatkarīgi no nominācijas tiek nominēts par Labāko sociālo darbinieku Latvijā 2017. gadā.

Konkursu LM īsteno sadarbībā ar Sociālo darbinieku biedrību, Latvijas Pašvaldību savienību,Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienību un Latvijas Profesionālo sociālā darba speciālistu asociāciju, kuru pārstāvji strādās žūrijā, lai vērtētu iesniegtās anketas un piešķirtu atbilstošus titulus. Žūrija anketas izskatīs un lēmumu pieņems līdz 2018.gada 16.martam.

Pieteikumu aizpildīšana notiek elektroniski vietnē:
·        https://www.visidati.lv/aptauja/1329287782/ - aizpilda darba devēji, profesionālās un nevalstiskās apvienības;
·        https://www.visidati.lv/aptauja/1329206138/  - aizpilda iedzīvotāji, privātpersonas (saites ir pieejamas LM mājas lapā), anketas ir sastādītas elektroniski, paredzot, ka katram pieteicējam par pretendentu jāsniedz atbildes uz visiem anketas jautājumiem, tā izslēdzot iespēju sniegt dažādas, pārāk izvērstas un subjektīvas atbildes, nodrošinot līdzvērtīgas prasības un iespējas pret visiem pretendentiem.
Kandidāts, kura praksi un zināšanas anketas aizpildītājs novērtējis piešķirot katrā anketas jautājumā un anketas summā maksimālo punktu skaitu, netiks vērtēts, sakarā ar to, ka, iespējams, novērtējot ar maksimālo punktu skaitu visās jautājumu kategorijās, anketas iesniedzējs nav bijis objektīvs, neskatoties uz pieņēmumu, ka katrs pieteikuma iesniedzējs ir labticīgs tās aizpildīšanā.

 

Informācija pieejama arī LM interneta vietnē www.lm.gov.lv

KONKURSA NOLIKUMS

 

Jauni informatīvie materiāli

Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) ir izstrādājis jaunus informatīvos materiālus:

1. Informatīvus materiālus par onkoloģiskajām slimībām:

2. Informatīvus materiālus par infekcijas slimībām:

3. Brošūras:

Aicinām Jūs saņemt šos un citus SPKC izstrādātos informatīvos materiālus veselības veicināšanas jomā, kurus varat aplūkot SPKC interneta vietnē, sadaļā “Informatīvi izdevumi” – www.spkc.gov.lv

Informatīvos materiālus bez maksas, drukātā formātā ir iespējams saņemt SPKC, Duntes ielā 22, k-5, no plkst. 8:30 – 17:00. Lūgums par nepieciešamo materiālu skaitu un ierašanās laiku ziņot vismaz 2 dienas pirms plānotās materiālu saņemšanas, zvanot pa tālr. 67387615, vai rakstot uz e-pastu: kristine.sica@spkc.gov.lv.
 

Sociālās atbildības projekta „Izglābsim 100 bērnus”

Sociālās atbildības projekta „Izglābsim 100 bērnus” ietvaros ir izdota grāmata "Gribu būt tētis" 20 000 eksemplāros, kuras paredzētas jaunajiem un topošajiem vecākiem, īpaši tētiem. 
Grāmatu "Gribu būt tētis" var aplūkot šeit.

 

 

„Maziem mirkļiem ir liela nozīme”

 Labklājības ministrija, kas iniciējusi kampaņu „Maziem mirkļiem ir liela nozīme” aicina visas Latvijas ģimenes, nevalstiskās organizācijas, pašvaldības, un citas organizācijas, kā arī uzņēmumus 10.decembrī piedalīties akcijā, iedibinot jaunu tradīciju – svētdienu, kas tiek pavadīta ģimenes lokā sirsnīgi un interesanti.

Lai veicinātu vecākus pavadīt vairāk laika kopā ar bērniem, Labklājības ministrijas iniciētā projekta ietvaros tiek organizēta akcija “Maziem mirkļiem ir liela nozīme”, kura norisināsies 10. decembrī. 
Ar šo akciju kampaņas organizatori vēlas iedibināt jaunu tradīciju – svētdienu, kas tiek pavadīta ģimenes lokā, mudinot vecākus veltīt kaut pavisam nedaudz vairāk laika kopā ar saviem bērniem.

Akcijā ar savu iniciatīvu organizēt ģimenes dienu tiek mudināti piedalīties arī visas Latvijas nevalstiskās organizācijas, skolas, pašvaldības un uzņēmēji.

Akcijas “Maziem mirkļiem ir liela nozīme” aktivitātes var veikt dažādi, piemēram, kopīgi pagatavojot pusdienas, sarīkojot spēļu pēcpusdienu, aizbraucot uz tuvāko pastaigu taku, parku vai dodoties pastaigā gar jūru. Ikvienam kopīgi pavadītam mirklim ir nozīme.

Saturiski daudzveidīgās kampaņas klipi pauž – lai būtu kopā, laika daudz nevajag, jo arī mazi mirkļi nozīmē ļoti daudz. Sociālās kampaņas ietvaros ir izstrādāts informatīvais materiāls, kurā apkopotas 1000 idejas, kā kvalitatīvi pavadīt laiku ar bērniem. Šo informatīvo e-bukletu var lejupielādēt šeit.

 

"HIV testēšanās nedēļa 2017"

 No 17. līdz 24.novembrim Latvijā norisinās akcija "HIV testēšanās nedēļa 2017", kuras ietvaros jebkurš Latvijas iedzīvotājs ir aicināts veikt HIV testu un saņemt speciālista konsultāciju bez maksas.

HIV testēšanās nedēļas mērķis ir aktualizēt HIV testa veikšanas nepieciešamību un nozīmi.

HIV testu akcijas ietvaros iespējams veikt kādā no 17 vietām visā Latvijā, par kurām vairāk varat uzzināt šeit.

HIV testu HIV profilakses punktos (HPP) ir iespējams veikt ne tikai šīs akcijas ietvaros, bet arī ikdienā - bez maksas un anonīmi kādā no 20 HPP 16 pašvaldībās. Vairāk informācija par HPP varat uzzināt www.spkc.gov.lv sadaļā "HIV profilakses punkti".

Konsultāciju diena

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2017.gada 21.novembrī  (Saulaines Sociālajā centrā) piedāvā konsultācijas pašvaldības iestāžu darbiniekiem un iedzīvotājiem .

-        - Bērnu, vecāku un pieaugušo tiesības, pienākumi un atbildība;

-        - Konfliktsituācijas izglītības un citās iestādēs, kuras nodrošina pakalpojumus bērniem;

-        - Saskarsmes jautājumi un citi jautājumi, kas saistīti ar bērnu tiesību un interešu nodrošināšanu. 

Konsultācijas paredzētas no plkst. 10.00 līdz 11.00 (institūciju darbiniekiem), no 11.00 līdz 12.00 (iedzīvotājiem). Sarunās ar iestāžu darbiniekiem tiks sniegta informācija par aktualitātēm inspekcijas darbā.

Ja ir iepriekš zināmi jautājumi, situācijas, par kurām nepieciešams inspekcijas viedoklis, lūgums iestādēm minētos jautājumus iepriekš sūtīt uz e-pastu: sindijs.logins@bti.gov.lv

 

Par atbalsta personas pakalpojuma ieviešanu 

Labklājības ministrija informē, ka Labklājības ministrijas īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta „Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” (projekta Nr.9.2.2.2/16/I/001) ietvaros biedrība “Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA”” (turpmāk - RC ZELDA) no 2017. gada 1. jūlija nodrošina atbalsta personas pakalpojuma izstrādi un ieviešanu.

Atbalsta personas pakalpojuma mērķis ir nodrošināt personu ar garīga rakstura traucējumiem (gan personu ar psihiskām saslimšanām, gan personu ar intelektuālās attīstības traucējumiem) cilvēktiesību ievērošanu, ieviešot rīcībspējas ierobežošanai alternatīvu tiesību un interešu aizsardzības mehānismu – atbalstīto lemtspēju . Atbalsta personas uzdevums būs palīdzēt personām ar garīga rakstura traucējumiem plānot un pašām pieņemt lēmumus par savu dzīvi, veselības un sociālo aprūpi, finansēm un īpašumiem. 

Lasīt vairāk šeit

Rundāles novada Sociālais dienests aicina uz vasaras skolas pasākumu personām ar īpašām vajadzībām ”Taureņi lido vasarā”


Rundāles novada seniorus aicina ekskursijā uz Vidzemi

29. augustā Rundāles novada Sociālais dienests organizē ekskursiju novada senioriem. Šogad plānots apmeklēt gleznaino Cesvaines pili  un Cesvaines luterāņu baznīcu, kā arī izbaudīt braucienu ar Gulbenes bānīti.

Pieteikšanās ekskursijai  paredzēta līdz 21.augustam Rundāles novada Sociālajā dienestā vai zvanot pa tālruņiem 26674834 (Kristīne Brūvele, Sociālā dienesta vadītāja), 29440882 (Sandra Upīte, Sociālā dienesta darbiniece), 25633422 (Laima Artimoviča, Sociālā dienesta darbiniece).

Vairāk lasi šeit

Lūdz palīdzību!

Varbūt tieši Tu vari palīdzēt?  Rundāles novada Sociālais dienests lūdz palīdzēt grūtībās nonākušām novada ģimenēm, ziedojot lietotu bērnu gultiņu, pieaugušo gultu un veļas mašīnu.  Zvani Sociālā dienesta vadītājai Kristīnei Brūvelei, 26674834.

BĒRNU FONDA nometne 2017.gadā

Nometne notiks Pļaviņu novada „Mežezerā”.  (pagājušajā gadā tika atremontētas un uzlabotas atpūtas mājiņas un teritorija). Nometne notiks no 2017.gada 26.jūnija līdz 2017.gada 05.jūlijam. Nometnei  var pieteikt bērnus ar īpašām vajadzībām un bērnus no audžu ģimenēm no 6 līdz 15 gadu vecumam. Priekšroka ir bērniem ar invaliditāti un bērniem, kuri iepriekšējā gadā nav bijuši uz šādu nometni.

Vairāk lasi šeit

Personām, kurām piešķirts bēgļa vai alternatīvās personas statuss

Lai personas ar bēgļa un alternatīvo statusu saņemtu informāciju, konsultācijas un nepieciešamo palīdzību Rundāles novadā, lūdzam vērsties Rundāles novada Sociālajā dienestā: Rundāles novada dome, Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts.

Kontaktinformācija

 

Sociālā palīdzība

Pieņemšanas laiki, struktūra un kontakti

Valsts finansētie sociālie pakalpojumi

Saulaines Sociālais centrs

Ieviestie projekti un partneri Krīzes centrs
  Pakalpojumi  

 

Lapa atjaunota: 15.06.2021. 13:53
Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk