Uzņēmējdarbībai pieejamā infrastruktūra

SATIKSMES INFRASTRUKTŪRA

 • Rundāles novada teritoriju šķērso valsts reģionālais autoceļš P103 Dobele - Bauska („Zemgales jostas” posms), kā arī 10 valsts vietējie autoceļi, no kuriem ar asfaltbetona segumu ir tikai viens (V1002 Dzirnieki - Pilsrundāle), kā arī atsevišķi citu vietējo autoceļu posmi caur ciema teritorijām, bet pārējie ar grants segumu.
 • Kopumā autoceļu tīkls ir attīstīts un nodrošina piekļūšanu galvenajām apdzīvotajām vietām un lauksaimniecībā izmantojamām zemēm, bet būtiski ir paaugstināt autoceļu kvalitāti, posmu skaitu ar asfaltbetona segumu, kā arī attīstīt velosatiksmes infrastruktūru.
 • Iedzīvotājiem ir pieejami sabiedriskā transporta pārvadājumi ar autobusiem. Lauku teritorijas apkalpo reģionālās un vietējās nozīmes autobusu maršruti. Tomēr daļā novada teritoriju, kas atrodas tālāk no novada centra un ir retāk apdzīvotas, sasniedzamība ir neapmierinoša. Novada teritorijā nav arī neviena maršruta, kas savienotu Pilsrundāli ar valsts galvaspilsētu bez pārsēšanās Bauskā vai Jelgavā.

INŽENIERKOMUNIKĀCIJU INFRASTRUKTŪRA

 • Centralizēti ūdensapgādes pakalpojumi ir pieejami Pilsrundāles, Saulaines, Punslavu, Ziedoņu, Vecrundāles, Svitenes, Tīrumu, Bērsteles un Viesturu ciema, bet centralizētās kanalizācijas pakalpojumi Pilsrundāles, Saulaines, Svitenes, Bērsteles un Viesturu ciema iedzīvotājiem, sabiedriskajām un komerciestādēm. Ūdensapgādes un kanalizācijas objektu apsaimniekošanu veic Rundāles novada pašvaldības struktūrvienība - Komunālo pakalpojumu dienests.
 • Siltumenerģija - centralizētā apkure ziemas sezonā un karstā ūdens padeve tiek nodrošināta daļai no Pilsrundāles un Saulaines ciema dzīvojamā sektora (daudzdzīvokļu mājām un iestādēm).
 • Rundāles novada teritoriju šķērso 110 kV gaisvadu elektrolīnijas, kā arī vidēja sprieguma 20 kV un zemsprieguma 0,4 kV gaisvadu un kabeļu līnijas. Pašvaldības teritorija ir pilnībā elektrificitēta un pieļauj patērētās jaudas pieaugumu.
 • Elektronisko sakaru tīklu operatori piedāvā mobilo elektronisko sakaru un fiksēto elektronisko sakaru un datu pārraides, kā arī interneta un kabeļtelevīzijas pakalpojumus. Novada teritorijā darbojas trīs pasta nodaļas - Pilsrundāles, Lielsvitenes un Bērsteles pasta nodaļas. Kopumā sakaru infrastruktūra ir laba.
 • Rundāles novada teritoriju šķērso A/S „Latvijas Gāze” vidēja spiediena (līdz 0,4 MPa) un augstā spiediena gāzesvadi (0,4 - 1,6 MPa). Gāzes apgāde ir pieejama Pilsrundāles un Svitenes ciema dzīvojamajam un sabiedriskajam sektoram. Perspektīvē, izbūvējot gāzes pievadu, iespējama arī Saulaines ciema gazifikācija.
 • Pašvaldības teritoriju šķērso maģistrālais naftas produktu un dīzeļdegvielas cauruļvads Ventspils - Polocka.
 • Sadzīves atkritumi novada teritorijā netiek apglabāti, bet tiek transportēti uz sadzīves atkritumu izgāztuvi „Grantiņi” . Pašvaldībā ir ieviesta dalītā atkritumu vākšanas sistēma, izbūvēti septiņi dalīto atkritumu vākšanas laukumi, kas aprīkoti ar speciāliem konteineriem bioloģiski pārstrādājamiem atkritumiem, stiklam, plastmasai un papīram.
 • Pašvaldība ir realizējusi vairākus projektus, kas veicinājuši vai veicinās tehniskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošanu novada teritorijā: uzbūvētas dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijas, realizēta notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija, veikta ielu un pašvaldības ceļu rekonstrukcija, tajā skaitā ierīkotas ietves un apgaismojums, uzbūvēts stāvlaukums pie Rundāles novada domes ēkas, izveidoti marķēti velosipēdistu maršruti dabas parkā „Bauska” u.c. Daudzdzīvokļu dzīvojamām ēkām un pašvaldības iestādēm veikti un arī turpmāk tiks attīstīti energoefektivitātes uzlabošanas projekti. Perspektīvē plānota veloceliņu izveide no Bauskas pilsētas līdz Saulaines ciemam un pa autoceļu V1033 cauri Pilsrundāles ciemam un Svitenes ciemam un tālāk Tērvetes virzienā pa autoceļu P103

NOVADA EKONOMIKA

 • Rundāles novada teritorijas attīstības indekss ir - 0,200 (62. vieta starp 110 Latvijas novadiem).
 • Pašvaldības teritorijas ģeogrāfiskais novietojums Zemgales līdzenumā ar lauksaimniecības attīstībai labvēlīgiem dabas resursiem - plašiem un auglīgiem nacionālas nozīmes lauksaimniecības zemju nogabaliem un zemkopības attīstībai piemērotu klimatu, kā arī bagātais kultūrvēsturiskais mantojums ar nozīmīgāko, atpazīstamāko un plaši apmeklēto Rundāles pils muzeju ar parku, ir noteicis galvenās uzņēmējdarbības specializācijas pašvaldībā - lauksaimniecība, tūrisms un pakalpojumi.
 • Lielākie novada zemnieki un uzņēmēji apsaimnieko no 100 ha līdz 2000 ha lielas platības, zemnieku saimniecības galvenokārt specializējušās intensīvajā graudkopībā un rapšu audzēšanā, mazākā mērā arī piena lopkopībā, dārzeņu un ogu audzēšanā.
 • Nozaru griezumā, reģistrētos uzņēmumus raksturo procentuālais sadalījums: lauksaimnieciskā ražošana (~70% ), mazumtirdzniecība (~7%), tūrisma pakalpojumi (~5%), autopakalpojumi un autoserviss (~4%), celtniecības pakalpojumi (4%), citas darbības nozares (~10%).
 • Iedzīvotāju bezdarba līmenis Rundāles novadā sastāda 11,6% (vidējais Zemgales statistiskajā reģionā 8% un valstī 7,6%). Nozīmīgākie darbadevēji Rundāles novadā ir Rundāles pils muzejs, Rundāles novada dome, Pilsrundāles vidusskola ar struktūrvienībām un Saulaines Profesionālā vidusskola, lauksaimniecības uzņēmumi un zemnieku saimniecības.
 • Lai uzsāktu dialogu starp pašvaldību un novada uzņēmējiem un veicinātu uzņēmējdarbības attīstību novada teritorijā, kopš 2010. gada ir iedibināta tradīcija organizēt Uzņēmēju forumu. Bērstelē ir izveidots Uzņēmējdarbības un kompetenču attīstības centrs.  
Lapa atjaunota: 24.07.2014. 11:10
Eiropas Gada pašvaldība
Notikumu kalendārs

Lapā tiek izmantotas sīkdatnes, lai mēs varētu jums piedāvāt labāku saturu. Izmantojot mūsu vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Labi Uzzināt vairāk